Efterårsbrev 2017

Efterårsbrev 2017

 

Vi har nu gennem godt og vel et år kunnet nyde færdiggørelsen af Fischer-byen og vi må konstatere,

at projektet har gjort underværker for vores by. Vi har haft en gennemgang af de enkelte projekttiltag

sammen med Syddjurs kommune og Schönherr og der genstår stadig enkelte ting der skal udbedres;

bl. a. en yderligere støjdæmpning af brostensbåndene på hovedgaden, beskæring af træer på

Kirkebakken og Vestervang, træfældning på Møllestien og enkelte genplantninger.

 

I forbindelse med afslutningen af Fischer-projektet, arbejdes der på, i samarbejde med kommunen, at

etablere rutiner for vedligeholdelse af Fischer-byen Femmøller Strand. Her har vi alle en rolle at spille

idet det er et fælles ansvar at forskønnelsen af Femmøller Strand ikke går til spilde. I den forbindelse

er det af stor betydning at vi får etableret vejlaug der kan løfte de opgaver der påhviler grundejerne.

Gennem løbende kontakt med kommunen, skal grundejerforeningen så holde denne fast på at de

kommunale opgaver med hensyn til vedligehold løses.

 

Man kunne også forestille sig, at enkelte ildsjæle stiller sig til rådighed for vores dejlige område. Det

kunne f. eks. ske i form af græsklipning og beskæring af træer. Der er måske nogle pensionister eller

efterlønnere herude, som ikke har noget imod at tage et nap med sådanne opgave i ny og næ. Hvis

du/I er interesserede, så kontakt GFFS's formand Arne Bojesen på arne.bojesen@gffs.dk eller på tlf

5122 7765. Frivillige skal ikke klare kommunens opgaver eller de opgaver der påhviler et vejlaug,

men skal udelukkende være et supplement der er med til at sikre at vi holder vores pragtfulde område

i den bedste stand med den flotteste fremtoning.

 

Her efter monsunen har sat ind, er problemerne med overfladevand blevet tydeliggjorte, og det er et

emne vi kommer til at beskæftige os mere med fremover idet problemerne tilsyneladende kun bliver

værre. Her kunne vejlaug også spille en rolle, idet grundejerne sammen kan arbejde på løsninger med

overfladevand. Kommunen må påtage sig en opgave med en løsning samlet set for hele området og

sørge for at de enkelte lokale løsninger spiller sammen. Bestyrelsen i GFFS har nedsat et udvalg

bestående af Helle Johansen og Steen Nordstrøm, der skal koordinere tiltagene med kommune og

grundejere. Vi vil selvfølgelig også holde kommunen fast på de opgaver der påhviler den.

 

Vi regner med at Natomolen nu er gelejdet i vej, forstået på den måde at byrådet i Syddjurs kommune

har givet borgmesteren et mandat med henblik på at forhandle med Forsvaret om en nedtagning af

molen. Det anses for (u)rimeligt dyrt at sætte molen i stand og bl. a. derfor har politikerne i kommunen

skiftet standpunkt. Men det spiller også ind, at Femmøller Strand med Fischer-byen har overtaget

focus i området. Vi følger op hos kommune og borgmester, således at vi har en fornemmelse af

hvordan sagen skrider frem.

 

Generalforsamlingen i juli gav bestyrelse en opgave med at detaljere nærmere, hvad en lokalplan går

ud på. Det har vist sig noget mere besværligt at udarbejde en sådan, specielt fordi vores område er så

forskelligartet og at det indeholder både by- og landzoner, såvel som sommerhuse som helårsbeboelse.

Bestyrelsen vil bestræbe sig på at opstille de fordele og de ulemper, der er forbundet med en lokalplan

således at vi på et senere tidspunkt kan beslutte om arbejdet skal fortsætte. Hele øvelsen var/er tænkt

som et rammeværk til fremtidig areal- og naturpleje primært, men der kan måske være andre måder.

 

På generalforsamlingen blev der ligeledes givet udtryk for at bestyrelsen kan arbejde med et projekt

med henblik på at etablere en badebro i foreningens område. En kontakt til kommunen har godtgjort,

at tilladelser der måtte være givet tidligere, er udløbet. Men selv om vi skal starte ”fra scratch”, vil en

tilladelse hurtigt kunne gives. Vi arbejder nu videre med sagen men ifald en sådan bro bliver etableret,

bliver der her i stor grad tale om brug for frivillig arbejdsindsats med hensyn til op- og nedtagning 2

gange om året.

 

Fæld nogle træer og beskær noget bevoksning. Ligesom vi får mere og mere regn, øges

gennemsnitstemperaturen også og det får træer og buske til at vokse med 100 cm om året. Og ved

selvsåning breder det hele sig så hvis man ikke er over det, springer det hele i skov. Er det til gene for

fællesskabet, har GFFS en fond til natur- og landskabspleje, der kan bistå i forbindelse med

fældning og rydning. Ansøgning sendes til Arne Bojesen. Hegnssyn kan komme på tale i nogle

tilfælde og regler herom er posteret på foreningens hjemmeside.

 

Generalforsamlingen 2017 bød på en udskiftning af de større i bestyrelsen. Vores formand gennem

mange år, Susanne Bødker, ønskede ikke genvalg. Det samme med næstformand Christian Andersen

og bestyrelsesmedlem Martin Pedersen. Vi skylder dem alle en stor tak for en utrættelig indsats

gennem mange år. I stedet blev Hanna Broadbridge og Steen Nordstrøm valgt ind i bestyrelsen

sammen med Helle Johansen. Vi fik samtidig nye suppleanter i form af Else Eifer og Maibrit

Andersen.

 

Ikke alene er Femmøller Strand forbedret visuelt; vi har også arbejdet på at forbedre foreningens

visuelle fremtoning. Bl. a. har hjemmesiden www.gffs.dk fået en make-over og vi har introduceret

et logo med vores navnetræk. Logoet illustrerer foreningens kystlinie fra natomolen til Bogens sø.

Logoet vil også figurere på foreningens facebookgruppe

https://www.facebook.com/groups/grundejerforFemmoellerStrand/

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen