Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016

 

 

Torsdag d. 14. Juli 2016 kl. 18.00 på Molskroen Strandhotel.

Dagsordenen iflg. vedtægterne:

1: Valg af dirigent.

2: Formandens beretning.

3: Kassereren aflægger revideret regnskab med bemærkninger, samt budget.

4: Fastsættelse af kontingent.

5: Behandling af indkomne forslag.

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7: Valg af revisorsuppleant.

8: Eventuelt.

Efter den egentlige generalforsamling vil der være et kort oplæg og diskussion omkring den næste plan for Nationalpark Mols Bjerge. Oplægget er af sekretariatschef Mika Leth Pedersen.

Ad 5. Forslag etc. som af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må senest 2 uger forud tilstilles formanden, så det kan behandles som indkomne forslag. Forslag kan indsendes på mail til bodker@cs.au.dk, eller til Susanne Bødker, Nordmandsvej 23, 8400 Ebeltoft.

Forslagene gøres tilgængeligt på www.gffs.dk inden generalforsamlingen.

 

Ad 6. Følgende medlemmer er på valg: Leif Støy (ønsker ikke genvalg) og kasserer Kirsten Johannsen (ønsker genvalg). Alle suppleanter (Erling Larsen, Arne Bojesen, Hanna Broadbridge) er på valg hvert år, og alle ønsker genvalg evt. som bestyrelsesmedlemmer.

Efter årets generalforsamling vil der være spisning begyndende ca. kl. 19.30. Pris for spisning er kr. 210 pr. person for medlemmer og ledsagere. Tilmelding til spisning skal ske senest 8. juli ved indbetaling til grundejerforeningens konto nr. 1551‐1224468. Anfør dit medlemsnr. eller din adresse i Femmøller Strand. Eller send email til kassereren, Kirsten Johannsen kirsten@randrup‐johannsen.dk eller sms til 30668877.

Har du ikke betalt kontingent for i år kan det stadig nås, ved benyttelse af de udsendte giro-kort.

 

 

Formandens beretning:

 

Velkommen til årets generalforsamling.

 

I år kan vi rigtigt se resultatet af Fischer-projektet. Trappen op til Fischers buste er på plads, og renoveringen af vest- og øst-torvene er lige knapt færdige. Det er dejligt at se de nye alleer og hvordan landskabet åbner sig langs aksen.

 

Der vil være officiel åbning af det renoverede projekt i morgen, fredag d. 15. juli, om eftermiddagen, fra kl 14. Det bliver en rigtig spændende dag, som kommunen og samarbejdspartnere har arrangeret, og hvor vi alle er inviteret.

 

Der bliver udarbejdet et folde-kort, der kan tages med på tur og som giver en introduktion området, både selve feriebyen og stiforbindelserne til Naturparken og til Mols Bjerge, Natomolen, Strandkær og de øvrige lokaliteter.

 

Vi kæmper stadig lidt med nogle overbevoksede grunde her og der, som forhindrer at de sidste ting bliver helt som vi kunne ønske. Især på Møllestien er der en grund som på et tidspunkt er blevet solgt fra Fischer-arven og som man nu kæmper med at få tilbage og ryddet. Det er uklart om man kan blive enige om en pris, men der er også andre muligheder for at ejeren af grunden tvinges til at holde beplantningen nede.

 

Kommunen er interesserede i at der dannes vejlaug på de veje som er blevet renoverede, og hvor der er plantet allé-træer. Vi afventer et udspil fra dem i form af invitationer til et møde med de berørte lodsejere.

 

Økonomisk har Fischer-projektet ikke kostet grundejerforeningen meget, totalt har vi primært betalt for jeres forplejning til de indledende orienteringsmøder (i alt knapt 27000 som vores medfinanciering af projektet). Men arbejdsmæssigt er jeg dybt taknemmelig for al den tid og energi som Kirsten, Christian og Leif har lagt i sagen.

 

Det er glædeligt at se hvor mange der benytter NATO Molen. Vi frygter at den lukkes igen, og bestyrelsen har derfor endnu engang taget fat i både kommunen og forsvaret for at komme nærmere en varig løsning. Desværre er det sådan at kommunen lige nu opfatter, at forsvaret er ret ligeglade med om molen ligger og forfalder (og heller ikke har nogen intentioner om at fjerne den). Bestyrelsen finder dette forstemmende og det er klart at vi ikke kan acceptere hvis molen bare kommer til at ligge som en skrotbunke på stranden. Lige nu ser det ud til at den kortvarige aftale om adgang for offentligheden til molen kan forlænges, og det er jo fint. Det er bare kortsigtet og dybt problematisk hvis ikke molen også vedligeholdes.

 

Brugen af molen giver dog problemer for naboerne, både i forbindelse med parkering, i forbindelse med aktiviteterne på og omring molen, og på grund af manglende toiletfaciliteter. Vi har diskuteret en del om det er ønskeligt med sådanne faciliteter på stedet, men det er faktisk ikke klart om det ville være en hjælp eller det modsatte, fordi det ville trække flere til.

 

Vedligeholdelsen omfatter også oprensning på vores side af molen, ikke mindst fordi naboerne i et stort område kæmper med lugten i lange perioder.

 

Bestyrelsen arbejder sammen med de andre grundejerforeninger langs Kystvejen på at etablere et samarbejde som kan hjælpe i forbindelse med nogle af vore mærkesager, bl.a. NATO-Molen og hastighed og trafik i området.

 

 

Vi har været i dialog med Østjyllands politi omkring hastigheden på Fuglsøvej. De er opmærksomme på at vi mener at der køres stærkt, men det er jo samtidig vigtigt at de ser på forholdene her om sommeren, når der er mange mennesker. Så vi må nok lige afvente hvad der kommer til at ske.

 

Som vi tidligere har sagt og skrevet arbejder vi på at få en lokalplan for hele området med henblik på at få mere ordnede forhold omkring bl.a. veje. Affødt af afstemningen på sidste års generalforsamling, har vi bedt kommunen igangsætte arbejdet. I dag er vores område dels sommerhus-, land-, blandet beboelse og erhvervsområde, og der kræves et kommuneplantillæg inden vi kan komme videre, men der ses med velvilje på mulighederne i kommunens forvaltning. Det kommer deog til at tage sin tid inden kommunen træffer beslutning om udarbejdelse af en lokalplan.

 

Vi har i mange år snakket om de mange servitutter og deklarationer der er på husene i vores område. Og vi snakker jævnligt både på generalforsamlingen og i bestyrelsen om, at folk ikke altid selv ved hvilke deklarationer der gælder for dem. Derfor har vi i bestyrelsen bestemt os til at bekoste en servitutredegørelse for alle vore matrikler, således så det bør blive lettere for os alle sammen at skaffe overblik og slå de enkelte matriklers servitutter op. Den vil i sidste ende blive tilgængelig for os alle on-line.

 

Adskillige af vore medlemmer har i vinter døjet med høj grundvandstand. Bestyrelsen og de berørte lodsejere har holdt møder med kommunen. Situationen er nok ikke blevet bedre af at kommunen ikke er så systematiske med at vedligeholde dræn og afløb som de var før i tiden. Der er også problemer med at lodsejere rundt om ikke vedligeholder deres. Derfor har nogle stykker på Vestervangen fået påbud fra kommunen om at vedligeholde den grøft de har. Hvad angår vand på egen grund er det dog op til lodsejerne selv at ordne det fornødne. Kommunen ser gerne at man organiserer sig og henvender sig samlet til dem omkring afløbsmuligheder. Fra bestyrelsens side har vi ikke haft mulighed for at overtage dette arbejde fra lodsejerne, men vi har tilbudt at være behjælpelig med at få samlet de berørte lodsejere så de kan snakke om deres 'lokale' situation. Vi forudser dog også at problemerne med vand på grundene kun bliver større og det er vores plan at opprioritere arbejdet med det emne i den kommende bestyrelsesperiode.

 

Vores grundejerforening ligger, som det er de fleste bekendt i Nationalpark Mols Bjerge, og vi er repræsenteret i nationalparkens bestyrelse af mig. Nationalparken styres gennem en plan, hvor den første planperiode løber frem til 2018. Nationalparkbestyrelsen er gået i gang med arbejdet omkring en næste plan, og i den anledning vil der bl.a, være offentligt møde onsdag 17. august. Vi har også inviteret Mika Leth Petersen, som er sekretariatschef i nationalparken, til et kort oplæg og en diskussion om dette emne i dag, efter den formelle del af generalforsamlingen.

 

I medierne har man kunnet læse om planlægningen af nationalparkens besøgscenter ved Kalø, og den relativt omfattende lokale modstand der er mod nedrivningen af kroen. Set fra GFFS bestyrelses side er der lang vej igen til at nedrivningen bliver aktuel, samtidig med at det bliver interessant at se hvilke konkrete forslag til bygninger der fremkommer, når først en arkitektkonkurrence finder sted.

 

Jeg har løbende afstemt mine holdninger med både min bestyrelse og de andre grundejerforeningers bestyrelser (som jeg også repræsenterer). Jeg har også forhørt mig om vores foreningsmedlemmers meninger hvert år på generalforsamlingen og det har jeg tænkt mig at blive ved med. Men jeg er udpeget til bestyrelsen af ministeren i min egen personlige kapacitet, og derfor kan vi som forening ikke fx bestemme at sende en anden. Og det er en væsentlig pligt i denne slags sammenhænge at man som bestyrelsesmedlem har øje for de store linjer og ikke kun her-og-nu enkeltsager.

 

Hverken jeg eller bestyrelsen er stærk tilhænger af et besøgscenter på Kalø, men vi er bekymrede for den offentlige debat hvor alt drukner i frustrerende diskussioner og veneration for en træbygning fra 1960erne. I den sammenhæng er det vigtigt at fastslå at det er Naturstyrelsen (der er ejer) og ikke Nationalparken der bestemmer om der skal være kro ved Kalø. Det er tanken, at det nye besøgscenter, hvis det bliver, også skal have en cafe og en forpagter. Det vil sige at man også i fremtiden skal kunne købe is og øl og mad.

 

 

Grundejerforeningen er yderst vel-drevet, men en beskeden, men sund økonomi, og god opbakning fra medlemmerne.

 

Jeg vil gerne slutte min beretning med at takke hele bestyrelsen for den store indsats de har ydet i årets løb.

 

 

Referat fra generalforsamlingen:

 

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen Femmøller Strand d. 14. juli 2016 kl. 18.00

 

Ad 1) Formand Susanne Bødker bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Som dirigent blev valgt Bodil Bach, som fandt generalforsamlingen lovligt og rettidigt indkaldt.

 

Ad 2) Bestyrelsen blev præsenteret, hvorefter formanden aflagde beretning over årets arbejde:

 

Fischer projektet som jo har fyldt meget i bestyrelsens arbejde de senere år har nu nået sin afslutning. Åbningen finder sted fredag d. 15. juli 2016. Kl. 10.00 vil bestyrelsen nedlægge en krans ved E. Fischers grav. Ebeltoft Kommune har opfordret til at alle flage fredag.

Formanden opfordrede til at man fik skik på de grunde og beplantning der ikke passes ordentligt.

Ligeledes kunne man nu, hvor en del veje er blevet renoverede, etablere vejlaug til at fortsætte den gode orden.

Det seneste år har GFFSs udgifter til Fischer projektet været 2700,00 kr.

Nato Molen: Igen er der frygt for at den lukkes. Forsvarsministeriet har ansvaret for den, og bestyrelsen er bange for at den forfalder og kommer til at henligge som en skrotbunke. Adgangen dette år er fortsat tilladt, men der er parkeringsproblemer, ligesom toiletforholdene burde finde en akceptabel og bedre løsning. Lugtgenerne er der stadig under visse vejrforhold.

Bestyrelsen er også optaget af trafikhastigheden på vejene og har haft kontakt til Østjyllands Trafikpoliti.

Ligeledes ønsker bestyrelsen en lokalplan for hele området, da vort område både indeholder landzone, erhvervsområde og sommerhusområde.

Bestyrelsen er i gang med at få lavet en servitutredegørelse, som i løbet af sommeren bliver lagt online. På denne kan man se hvem der er påtale berettiget; ofte er det Kommunen. Redegørelsen, der laves af en landinspektør, blev vedtaget på generalforsamlingen i 2015.

Vinteren har givet en del grunde et meget højt grundvandsniveau og da Ebeltoft Kommune ikke ser en fælles løsning, må problemet løses af grundejerne selv, eventuelt i grupper af naboer med de plagede grunde. Klimaproblemerne gør at problemet vokser.

Vores grundejerforening er en del af Mols Bjerges Naturpark. Formanden deltager i møderne som udpeget personlig repræsentant af Ministeriet. Der har været en del frustration og lokal debat omkring Kalø Slotskros fremtid, men da kroen ejes af Naturstyrelsen er det dem der bestemmer.

Flytningen af containere til den nye plads er permanent, men der ønskes en bedre skiltning og større containere.

 

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

 

Ad 3) Kasserer Kirsten Johannsen fremlagde det reviderede årsregnskab for 2015 med bemærkninger. Årets resultat blev på 44.473 kr. Resultatet medfører at egenkapitalen pr 31.12.2015 er på 191.438,00 kr. Regnskabet blev godkendt. Budgettet for 2016 blev gennemgået og godkendt. Foreningen er veldreven og har en god økonomi. Der var et enkelt spørgsmål til regnskabspunktet: Naturpleje. Disse midler kan bl.a. bruges til træfældning. Men der har tilsyneladende ikke været behov sidste år.

 

Ad 4) Kontingentet blev fastsat uændret = 200,00 kr.

 

Ad 5) Der var ingen indkomne forslag.

 

Ad 6) Bestyrelsen peger på Arne Bojesen som fremtidig mulig formand når Susanne Bødker stopper i 2017.

Blandt kandidater til valg til bestyrelsen ønskede Steen Nordstrøm at blive opstillet.

Valget viste følgende resultat: Kirsten Johannsen 58 stemmer

Arne Bøjesen 58 stemmer

Steen Nordstrøm 48 stemmer

Hanna Broadbridge 8 stemmer

Erling Larsen 5 stemmer

Kirsten og Arne blev valgt til bestyrelsen, og Steen og Hanna blev suppleanter

 

Ad 7) Revisor og revisor suppleant blev genvalgt

 

Ad 8) Der kom følgende forslag, spørgsmål og ideer:

-Hjemmesiden får undermapper til hhv. Generalforsamling og regnskaber

-Bedre oplysning om servitutredegørelsen

-Plan for naturpleje på strandgrundene, da naturen bliver ødelagt ved den meget grove pleje.

-Fjernelse af hybenroser er en god ting, men lyngen burde vi passe bedre på.

-Hvem passer Fischer parken i fremtiden?

-Nyt om badebro ud for Molskroen?

-Molens indre havn: Kan den fyldes op med grus? Vil det hjælpe på lugten?

 

Referent: Hanna Broadbridge