Generalforsamling 2017

Generalforsamling,

Grundejerforeningen Femmøller Strand

 

Torsdag d. 13. juli 2017 kl. 18.00 på Molskroen Strandhotel.

 

Dagsordenen iflg. vedtægterne:

1: Valg af dirigent.

2: Formandens beretning.

3: Kassereren aflægger revideret regnskab med bemærkninger, samt budget.

4: Fastsættelse af kontingent.

5: Behandling af indkomne forslag.

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7: Valg af revisorsuppleant.

8: Eventuelt.

 

Ad 5. Forslag etc. som af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må senest 2 uger forud tilstilles formanden, så det kan behandles som indkomne forslag. Forslag kan indsendes på mail til bodker@cs.au.dk, eller til Susanne Bødker, Nordmandsvej 23, 8400 Ebeltoft.

Forslagene gøres tilgængeligt på www.gffs.dk inden generalforsamlingen.

Ad 6. Følgende medlemmer er på valg: Susanne Bødker, Christian Andersen, Martin Petersen (ønsker ikke genvalg). Suppleanterne (Steen Nordstrøm, Hanna Broadbridge) er på valg hvert år, og ønsker genvalg evt. som bestyrelsesmedlemmer. Vi hører gerne fra medlemmer der er interesserede i at stille op til bestyrelsen eller som suppleanter.

Ad 8. Under eventuelt vil bestyrelsen lægge op til en diskussion af hvordan vi bruger servitutredegørelsen og vore overvejelser vedrørende lokalplan. Dette bliver hermed et orienterings- og diskussionspunkt snarere end et punkt hvor der træffes beslutninger.

Efter årets generalforsamling vil der være spisning begyndende ca. kl. 19.30. Pris for spisning er kr. 220 pr. person for medlemmer og ledsagere. Tilmelding (efter først-til-mølle princippet) til spisning skal ske senest 8. juli ved indbetaling til grundejerforeningens konto nr. 1551‐1224468. Anfør dit medlemsnr. eller din adresse i Femmøller Strand. Eller send e-mail til kassereren, Kirsten Johannsen kirsten@randrup‐johannsen.dk eller sms til 30668877.

Har du ikke betalt kontingent for i år kan det stadig nås, ved benyttelse af de udsendte giro-kort.

 

 

Formandens beretning findes her.

 

Referatet fra aftenen findes her.