Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013

 

 

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

fredag d. 12. juli kl.18.00 på Park Hotel i Ebeltoft.

 

Dagsordenen iflg. vedtægterne:

 

1: Valg af dirigent.

2: Formandens beretning.

3: Kassereren aflægger revideret regnskab med bemærkninger, samt budget.

4: Fastsættelse af kontingent.

5: Behandling af indkomne forslag.

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7: Valg af revisor hvert andet år, samt revisorsuppleant hvert år.

8: Eventuelt.

 

 

Ad 5. Forslag etc. som af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må senest 2 uger forud tilstilles formanden, så det kan behandles som indkomne forslag. Forslag kan indsendes på mail til bodker@cs.au.dk, eller til Susanne Bødker, Nordmandsvej 23, 8400 Ebeltoft.

Forslagene gøres tilgængeligt på www.gffs.dk inden generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår i år at kontingentet forhøjes til 200 kr (fra 150), primært med henblik på at sikre at vi kan komme videre med det store Egil Fischer-projekt – se mere om dette på www.gffs.dk når tiden nærmer sig.

 

 

 

Ad 6. Følgende medlemmer er på valg: Formanden, Susanne Bødker (modtager genvalg), Palle Juul (ønsker ikke genvalg), Keld Nielsen (ønsker evt. genvalg som suppleant). Suppleanterne Christian Andersen og Martin Pedersen modtager begge genvalg, Christian evt. som medlem af bestyrelsen.

Ad 8. vil der være en orientering om Fischer-projektet.

 

 

Efter årets generalforsamling vil der være spisning begyndende ca. kl. 20.00.

Pris for spisning er kr. 160 pr. person for medlemmer og ledsagere. Tilmelding til spisning skal ske senest 8. juli ved indbetaling til grundejerforeningens konto nr. 1551-1224468. Anfør dit medlemsnr. eller din adresse i Femmøller Strand. Eller send mail til kasserer Kirsten Johannsen på mail kirsten@randrup-johannsen.dk eller sms til 30668877.

Har du ikke betalt kontingent for i år kan det stadig nås, ved benyttelse af de udsendte giro-kort.

 

-------------

 

Der indkom ingen forslag fra medlemmerne

 

Formandens beretning findes her

 

Referatet fra generalforsamlingen findes her