Generalforsamlingen 2015

Generalforsamling 2015

 

Referat

 

Generalforsamling: Den 09. juli 2015 kl. 18.00 – 20.00

Sted: Molskroen Strandhotel Hotel

Til stede: Der var 91 grundejere til stede og 134 til spisning

Referent: Leif Støy

1. Valg af dirigent

Bodil Bach blev valgt uden modkandidater. Bodil Bach takkede for valget.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt efter reglerne både med hensyn til sted og rettidig indkaldelse.

 

2. Formandens beretning

Formanden Susanne Bødker orienterede om bestyrelsens arbejde i løbet af året. Der henvises til beretningen, som er lagt på GFFS´ hjemmeside.

Der var ingen bemærkninger til beretningen, som dermed blev godkendt.

 

3. Kassereren aflægger revideret regnskab for 2014 samt budget for 2015

Kassereren fremlagde regnskabet. Regnskabet udviste et overskud på kr. 22.243 og en egenkapital på kr. 146.865. Budgettet er baseret på et uændret kontingent på kr. 200,- og giver et underskud på kr. 23.953 inklusiv en udgift vedr. møder om Egil Fischer projektet på kr. 10.000 og kr. 50.000 til Natur og Landskabspleje projektet.

Dirigenten slog fast, at budgettet kun var til orientering på generalforsamlingen, hvorimod regnskab og kontingent skulle henholdsvis godkendes og vedtages.

Der blev stillet spørgsmål til den afholdte udgift til Fischer projektet. Udgiften var udelukkende til afholdelse af det orienterende møde om projektet i december 2014.

Udgiften på budgettet til Natur- og Landskabspleje blev problematiseret af nogle få deltagere, idet det blev fremført at sådanne udgifter skulle betales af berørte grundejere.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Der blev afholdt en orienterende afstemning ved håndsoprækning om Natur- og Landskabspleje midlerne: 3 var imod og resten, som var en stor majoritet for.

 

4. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet blev foreslået uændret til kr. 200,-hvilket generalforsamlingen besluttede uden bemærkninger.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Der var indkommet 7 forslag til drøftelse på generalforsamlingen (se nedenfor):

Emnerne var:

1.Støtte til BLIS’ forslag om bevarende lokalplan – Bestyrelsen

2.Vejhøvling i området – Bestyrelsen

3.Elektronisk kommunikation - Bestyrelsen

4.Udarbejdelse af en fyldestgørende lokalplan – Erling Larsen

5.Oprydning efter det civile olielager – Erling Larsen

6.Containerpladsen skal være meget bedre – Leif la Cour

7.Natomolen skal udvikles eller afvikles – Mogens Pedersen

 

Vedr. Lokalplan. Der var flere, der var bange for, at der ville komme for mange ensartede restriktioner igennem et lokalplanarbejde baseret på Fischer Standarden. Bestyrelsen ønsker en lokalplan for hele Grundejerforeningens område, men med respekt for de forskelle der er og skal være imellem Fischer området og øvrige områder.

Forslaget blev bragt til skriftlig afstemning:

For bestyrelsens forslag:75

Blanke 1

Imod16

 

Vedr. Vejhøvling.Hovedparten af dem der tog ordet anførte, at dette påhvilede matriklerne selv at sørge herfor og gerne gennem vejlaug. Det blev oplyst, at udgiften hertil vil være et sted mellem kr. 25,- til kr. 200,- pr. husstand, og det ville give en god vedligeholdelsesstandard bredt i området. Forslaget blev bragt til skriftlig afstemning:

For vejhøvling:23

Mod vejhøvling68

 

Elektronisk kommunikation. Forslaget er at al kommunikation fremover udelukkende sker elektronisk for dels at spare penge og dels spare tid med kopiering og mangfoldiggørelse. Hvis nogle medlemmer fortsat ønsker papir tilsendt skal de skriftlig anmode formanden herom.

Generalforsamlingen var meget enig i dette forslag.

 

Vedr. fyldestgørende lokalplan. Forslaget blev trukket tilbage, idet det var behandlet under første punkt.

 

Oprydning det civile olielager. Der var bred enighed om, at bede kommunen, dels foranledige en undersøgelse af om grunden er forurenet og hvis så presse på for at få forureningen fjernet.

 

Containerpladsen skal være meget bedre. Der var bred enighed om, at den nuværende ordning er under al kritik. Formanden oplyste, at kommunen allerede arbejder hermed, og at grundejerforeningen ikke har en holdning til den fremtidige pladsering heraf.

 

Natomolen. Formanden oplyste, at foreningen løbende har været i kontakt med kommunen herom, men fremtiden for molen besluttes i Nato og trækker derfor meget ud. Men indtil da vil bestyrelsen arbejde for, at molen er tilgængelig, og at der sker en rydning af sand og tang således at lugtgener minimeres og helst helt undgås. Men der er dog sket en oprydning i sidste uge.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsesmedlemmerne Susanne Bødker, Christian Andersen, Carsten Holst, og suppleanterne Martin Petersen og Keld Nielsen er på valg. Susanne, Christian og Martin stiller op til genvalg

Derudover havde følgende meldt som kandidater:

Arne Bojesen

Bo Kelstrup

Erling Larsen

Steen Nordstrøm – trak sit kandidatur på mødet

Hanna Broadbridge

Kandidaterne præsenterede sig selv og, hvad de gerne ville arbejde med og for.

Dirigenten konstaterede hermed, at der skulle et valg til blandt de opstillede kandidater, og foreslog, at de tre kandidater, som fik flest stemmer blev valgt til bestyrelsen fik flest stemmer og de to kandidater der fik næst flest stemmer blev suppleanter. Afstemningen blev foretaget skriftligt og resultatet blev således:

Susanne Bødker81

Christian Andersen65

Martin Petersen44

Hanna Broadbridge28

Arne Bojesen15

Erling Larsen15

Bo Kelstrup10

 

Dirigenten konstaterede dermed, at Susanne, Christian og Martin var valgt til bestyrelsen og Hanna Broadbridge som suppleant. Da der var døbt løb mellem Arne og Erling meddelte Susanne Bødker, at der var brug for begge i det videre arbejde som suppleanter.

 

Susanne takkede Carsten Holst og Keld Nielsen for deres arbejde i bestyrelsen og Keld, især for sin store arbejdsindsats og ildhu med oliedepoterne mv.

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Henrik Steenfeldt er ikke på valg.

Som revisorsuppleant blev valgt Ole Christensen

 

8. Eventuel

Hjertestarteren, som er opstillet hos købmanden, skal der løbende føres tilsyn med. Harald Venshøj, Kystvejen 10, vil gerne påtage sig denne opgave.

Dirigenten erklærede dermed Generalforsamlingen som afsluttet.

Formanden takkede dirigenten for en effektiv og god mødeledelse.

 

-----------------

 

Formandens beretning

 

Skt Hans

Endnu en Skt Hans med fantastisk opbakning og mange mennesker ved bålet.

 

Egil Fischer projektet

kom til at gå hurtigere end tænkt og er en fantastisk gave, som vi aldrig var kommet i nærheden af uden vore forbindelser til Shönherr og dermed realdania.

Kommunen og VisitDjursland har overtaget projektledelsen og ejerskabet af projektet og det er vi meget tilfredse med, både af økonomiske, og projektledelsesmæssige grunde. Samtidig er driftsansvaret hermed entydigt er placeret hos kommunen.

Fra vores side er Christian, Kirsten og Leif tilknyttet projektgruppe og styregruppe.

Første fase af Fischer-renoveringen blev indviet med mange deltagere trods det korte varsel (som kun de fik, der er på e-mail).

2. fase går i gang nogenlunde med det samme og der søges yderligere midler fra realdania til kanstensbelægningen, bøgehække langs parken og stentrappe til Kirkebakken. Der prioriteres derudover for de midler vi har: Parkområdet som nr. 1, Øst- og Vesttorv som 2, Vestervangen som 3. de resterende områder kommer med, hvis vi har penge til det.

De bevilgede midler er givet til det indsendte projektforslag og betinget af at arkitektfirmaet Schønherr forestår detailprojekteringen. På den måde har realdania stor indflydelse på projektet, og det kan man mene om hvad man vil. Men uanset er det penge, som går TIL området og som vi IKKE har kunnet bruge og disponere på anden vis. Vi håber på en stor indvielse i tilknytning til generalforsamlingen i 2016.

Vi er i høj grad opmærksomme på at stien og trappen op til Fischers naturpark, fra Lyngsbækvej, er ved at falde ned. Det er vi i dialog med kommunen om, og forventer, at den laves.

 

Lokalplan

Fra BLIS, bevaringsforeningen i Syddjurs, har kommunen modtaget en opfordring til at lave en bevarende lokalplan for vort område. Bestyrelsen har diskuteret denne opfordring, også i forlængelse af vore tidligere diskussioner om lokalplaner. Det er klart for os at skal vi have en lokalplan, så skal den være for hele området. Vi har også diskuteret (på en tidligere generalforsamling) om vi selv skal bekoste en lokalplan, hvilket generalforsamlingen ikke ønskede.

Det har ledt til, at vi i dag ønsker en afklaring med generalforsamlingen om, hvorvidt vi skal støtte BLIS' forslag i forhold til kommunen. Dette kommer til afstemning senere.

 

Sam og møde med kommunen og de andre grundejerforeninger

Vi har i mange år diskuteret værdien af at være medlem af SAM, sammenslutningen af grundejerforeninger i Syddjurs Kommune, og ironisk nok er den snak endt med, at vi (dvs. Keld Nielsen og jeg selv) har brug en del tid i det forløbne år med at nedlægge denne forening. Der skulle flere generalforsamlinger og en del ben-arbejde til, men foreningen er nu død, og vi har i stedet startet et mere uforpligtende samarbejde med de andre sommerhusgrundejerforeninger langs Kystvejen. Dem har vi en del interesser til fælles med, bl.a. vedrørende trafik og Ebeltoft Vig fredningen, og det føles som en mere lovende forsamling for at få noget til at ske.

Vi skal dog ikke glemme at vores/min plads i Nationalparkens bestyrelse skyldes SAM, og at det dermed er uklart hvad der kommer til at ske med den plads, når mit mandat udløber om et par år.

 

Molen mv

Da molen blev åbnet sidste år, var det i forventning om, at der i løbet af et års tid ville ske en afklaring med militæret og NATO om molens (og det bagvedliggende områdes) fremtid. NATO har imidlertid fået andet fokus i årets løb, og det har helt konkret ikke været muligt for hverken kommunen eller os at komme denne sag nærmere.

Derfor forventer kommunen ikke at der sker noget som helst. De fortsætter med lidt almindelig oprydning, men det er helt uklart fx om der kan komme en løsning på den tilsanding, der sker på indersiden af molen. Det er ikke klart om denne vedligeholdelse er tilstrækkelig og vi har fået mange henvendelser fra medlemmer om lugt. Så sent som i sidste uge kom forsvaret forbi og kørte noget tang og sand væk. Det hjælper forhåbentligt, men forsvaret har ikke penge sat af til noget større. Fra bestyrelsen holder vi fast i at presse kommunen og militæret i det omfang vi kan, men vi er jo ikke herrer over de verdenspolitiske spændinger.

Vedrørende det civile oliedepot sker der pt. intet. Der kan ikke pumpes olie, og kommunen kender intet til eventuelle planer om områdets oprydning og fremtidige udnyttelse.

 

Veje

Der er ingen tvivl om at vejvedligeholdelse på private fællesveje påhviler de enkelte lodsejere. Der er bl.a. derfor lige nu stor forskel på standarden rundt omkring, fra asfaltbelægninger til hullede grusveje og beboerne har meget forskellige ønsker til vejenes stand. Vi har op til generalforsamlingen modtaget flere henvendelse om større problemer rundt om, og vi må først og fremmest opfordre til at naboerne går sammen og får repareret de store huller der er.

I bestyrelsen har vi, igen og igen, diskuteret om vi kan gøre noget for at forbedre vejsituationen, og fx også, om en lokalplan kan bruges i dette øjemed. Der har i bestyrelsen været stillet forslag om, at GFFS skal forestå en minimal vedligeholdelse af vejene i hele området. Dette er ikke det samme som at vi kan forestå omfattende reparationer.

Det har nu ledt til, at vi i år forsøger os med en vejledende afstemning, om at grundejerforeningen skal forestå denne minimale vedligeholdelse gennem en vejhøvling inden for GFFS budget, med deraf følgende kontingentforhøjelse. Forslaget er fremkommet som en konsekvens af de væsentlige forbedringer der er foretaget af nogle af vejene i Fischer Planen. Hvis forslaget vedtages vil en endelig plan blive forelagt næste generalforsamling.

 

Natur- og landskabsplejeprojekt

I en tinglyst servitut fra august 1947, som gælder for mange af grundene øst for Lyngsbækvejen er i § 4 anført:

”Udstykkede Parceller skal stedse holdes i en saadan stand, at de ikke på nogen Maade skæmmer Kvarteret, og Benyttelsen af dem skal ske under loyal Hensyntagen til de øvrige Parcelejerer”, specifikt er nævnt hensyntagen til udsigtsforhold.

Egil Fischer nævner også i sine ønsker til området, at der skal være udsyn, og det er også nævnt i Ebeltoft Vig fredningen.

Hegnsloven, som er gældende mellem naboer og mod vej, sætter regler for udformning af hegnet, hvor hovedreglen er, at hegnet maksimalt må være 1,8 m. Hegnsloven gælder også hegn op til 1,75 m ind på grunden.

Vedr. større træer er der ingen lovregler, men hvis en grundejer er utryg ved om naboens træer kan vælte og skade grundejerens ejendom, har man som nabo ret til at få oplyst, hvilket forsikringsselskab der dækker evt. skade og man kan rette henvendelse til selskabet for at sikre, at der er tilstrækkelig forsikringsdækning.

Grundejerforeningens bestyrelse ønsker, at Natur- og Landskabspleje skal være en indsatsområde for de kommende år, således at ovennævnte regelsæt og hensyntagen bredt bliver gældende for grundejerforeningens område.

Det er bestyrelsens vurdering, at ovennævnte problemstilling har mange grundejeres interesse både på kort og lang sigt. Der er allerede foretaget en del arbejde på området, og det er vores indtryk, at der har været stor tilfredshed hermed, men der er stadigvæk en del problemer med det loyale hensyn til naboerne og fællesskabet, hvor et lille puf i den rigtige retning kunne være på sin plads.

Vi ønsker derfor at sætte penge af til natur og landskabspleje. Planen er, at der skal ansøges om midler hos bestyrelsen, og at det ikke blot er betaling for at fælde træer hos medlemmer, som ikke selv vil betale for det.

 

Overgang til kun elektronisk kommunikation

Vi er kommet ganske langt med at kommunikere med medlemmerne gennem email og hjemmesiden (som trænger til en oprydning). Porto er ganske dyr og arbejdet med at trykke og pakke egentlig ganske omfattende i forhold til effekten af at sende ting ud på papir. Alle mennesker har en email adresse i dag og derfor vil vi foreslå at vi fra 2016 går over til kun at sende information ud elektronisk. Nærmere meddelelse til alle om dette i efterårsbrevet 2015.

 

Foreningens stand og økonomi er sund, og vi har gang i mange ting som vi er stolte af. Som jeg indledte med at sige oplever vi en stor opbakning fra mange medlemmer.

 

--------------

 

 

Vi har modtaget følgende forslag til behandling på generalforsamlingen:

 

1. Fra Erling Larsen:

Der skal opgående /snarest udarbejdes en fyldestgørende lokalplan for grundejerforenings

område.

 

2. Fra Erling Larsen:

Det Civile Olielager: Jeg ønsker denne sag afsluttes, ikke med håndtryk, men som allernærmeste nabo føler jeg at det lugter af olie/benzin over de 2 store olierør der er nedgravet

på grunden. Bestyrelsen skal arbejde på at alt fjernes i jorden, idet der er mistanke om udslip i jorden.

Derfor, forslag til generalforsamling:

Bestyrelsen arbejder på at få ryddet op i jorden, idet der er mistanke om udslip.

 

3. Fra Leif la Cour:

Undertegnede, Leif la Cour, Klitvej 21, vil gerne foreslå, at der findes en bedre løsning på pladsen med affalds containere ved rundkørslen over for Molskroen. De containere, der står der er alt for få/små til de store mængder affald, der kommer hver uge. Det betyder, at affaldet henlægges udenfor containerne når disse er overfyldte, hvilket er til stor gene for omgivelserne.

Problemet kan løses på 2 måder: enten ved opstilling af flere containere eller ved tømning flere gange om ugen. Begge dele vil løse problemet.

Jeg er i øvrigt sikker på at eventuelle skilte med forbud o. lign. ikke vil kunne afhjælpe problemerne. Når en familie skal rejse fra et sommerhus, har den et akut behov for at komme af med al slags affald. Og hvis der ikke er en containerplads til rådighed lige ved hånden, kan affaldet risikere at blive henkastet på rastepladser eller i nabohaver.

Derfor glem alt om at få folk til at begrænse deres affaldsmængder, men sørg for at mulighederne for at komme af med affaldet bliver forbedret.

 

4Fra Mogens Pedersen:

Mit forslag er at man beder NATO fjerne deres betonbro , da den, som kunne være et stort aktiv for sejlere, turister, dykkere, lystfiskere, jollehavn, badende og

til aftenturen,men som den ligger nu , er vandet inden for broens hvidt, stinkende, og hobe af rådden tang , da der ikke er fjernet tang i år som der skal.

Hvis der ikke er penge til vedligehold af molen, som evt. at lave et gennemløb så vandet bliver renset samt at sørge for at udvendig beklædning ikke sejler rundt i bugten i dårlig vejr, og til fare for speedbåde og andre fritidssejlere.

Jeg opfordre til at der laves et gennemløb så vandet bliver frisk og rent . En lille oase med og en flydebro til småjoller .