Hegnsyn

Regler for fælleshegn og eget hegn:


Naboerne må selv bestemme, hvordan deres hegn skal se ud. Hvis man ikke kan blive enig er udgangspunktet, at hegnet skal være 1,8 – 2,0 meter højt,

målt i skel. Under hensyn til forholdene på stedet (særlig udsigt, indbliksgener mm.) kan hegnshøjden dog fastsættes lavere eller højere.


Et fælleshegn skal stå i selve skellet. Hegnet skal passe ind i omgivelserne ogtydeligt adskille de to grunde.


Egne hegn fastsættes normalt til en højde mellem 1,8 – 2,0 meter plus afstanden til skellet. Under hensyn til forholdene på stedet (særlig udsigt, indbliksgener

mm.) kan hegnshøjden dog fastsættes lavere eller højere. Dette hegn må dog ikke genere det fælles hegn, og der skal være plads til at vedligeholde fælleshegnet. Egne hegn må heller ikke være til større ulempe for naboen end et fælleshegn.


Træer:

Træer bliver normalt ikke regnet for et hegn, men i nogle tilfælde vil træerne tilsammen danne et hegn. Hegnsynet vurderer, om træerne har karakter af et

hegn. Der gælder følgende regler:

- Der skal være et vist antal træer

- De skal være ensartede og af samme størrelse.

- Træerne skal stå på række

- Der skal være kort indbyrdes afstand mellem træerne

- Træerne må ikke stå længere end 1,75 meter fra skellet.

- Træerne skal udgøre en væsentlig del af skellets længde.Hegnsynet:


En hegnsynssag afholdes for at løse en tvist mellem 2 parter - inden for hegnslovens rammer.

Hegnsynet består af 3 medlemmer, der ikke kan udøve konsulenttjeneste, udover at redegøre for generelle regler om hegnsloven.

Ingen af hegnsynets 3 medlemmer kan derfor foretage besigtigelser, eller på forhånd involvere sig i en sag, uden at gøre sig selv inhabil i tilfælde af en hegnsynssag.

Spørgsmål bør normalt rettes til hegnsynets formand eller sekretær, der kan vejlede i gennemførelsen af en hegnsynssag.

Anmelderen fremsender en skriftlig "Begæring" til hegnsynets sekretariat eller til formanden, der indkalder til en hegnsynsforretning, med mindst 8 dages varsel.

Begæringen skal indeholde oplysninger om klageren og modparten - oplysninger om tvisten, samt hvad klageren vil opnå.


En hegnsynssag koster kr. 1.806,- og hegnsynet bestemmer, af hvem og hvordan gebyret indbetales.

Ved forlig bliver udgiften normalt delt mellem parterne.

Manglende indbetaling af udgifter ved afholdelse og gennemførelse af en hegnssag kan opkræves ved fogedassistance.


Hegnsynsvejledning:


Hvis man som privatperson ønsker rådgivning, skal man henvende sig til sin lokale hegnsynsformand eller kommunens Tekniske forvaltning, hvor hegnsynet har sit sekretariat. (Syddjurs Kommune - syddjurs@syddjurs.dk)


Sådan udfyldes begæringen:


Privatretlige forhold behandles som hovedregel af domstolene, men hegnsspørgsmål mellem to ejendomme henhører under Hegnsloven og behandles af det kommunalt udpegede Hegnsyn. På baggrund af en skriftlig begæring fra en af parterne kan Hegnsynet træffe afgørelser eller formidle forlig i tvister om fælles hegn i skel, egne hegn langs skel og hvor grene fra naboens træer og buske vokser ind over hegnet og er til gene.

Til gengæld omfatter Hegnsloven ikke enkeltstående træer, som ikke udgør et hegn. Tvister herom henvises til domstolene.


Begæring om hegnsyn skal fremsendes til Hegnsynet i den kommune, hvor din ejendom er beliggende.


Parternes navne, adresser og matrikelbetegnelser oplyses for såvel ejeren af naboejendommen som for dig selv. Hvis der er tale om lejere af ejendommene, skal oplysninger om disse ligeledes anføres.


Påstand:

I dette felt skal du kort give en beskrivelse af de forhold, som du ønsker Hegnsynet skal bedømme, samt hvad du i sammenhængen er uenig med din nabo om.


Endelig skal du klart angive, hvilket resultat du ønsker at opnå med Hegnsynets hjælp.


Supplerende oplysninger:

Det er op til parterne i en hegnsynssag at påpege, og om muligt fremlægge dokumentation for, at der gælder særlige bestemmelser om hegnsforholdene på parternes ejendomme. Det være sig regler i særlovgivningen, fredningskendelser, lokalplaner, servitutter m.v.


Dokumentationen, og evt. kort eller skitser om forholdene, må meget gerne vedlægges denne begæring. Du kan se evt. tinglyste servitutter ved hjælp af servitutoversigten her på GFFS's hjemmeside.


Du må også gerne under dette punkt oplyse, om der er tydelige skelpæle mellem ejendommene.


Såfremt der ikke er plads til alle oplysninger på denne begæring, er du velkommen til at vedlægge supplerende sider.


Begæringen med evt. bilag sendes med dato og underskrift til Formanden for Hegnsynet, eller Hegnsynssekretæren, i din kommune.Der henvises i øvrigt til Foreningen af Hegnsyn's hjemmeside http://www.hegnsyn.dk/ hvorfra denne vejledning er hentet.