Vedtægter for Grundejerforeningen Femmøller Strand


Foreningens navn og formål


§ 1


Foreningens navn er Grundejerforeningen Femmøller Strand og har hjemsted i Syddjurs kommune. Foreningens formål er at varetage grundejernes almene interesser med særlig hensyntagen til Egil Fischers tanker og ideer med området.


Medlemmerne


§ 2


Enhver grundejer i foreningens område kan umiddelbart optages som medlem i foreningen. Enhver med interesse i området kan dog optages som medlem med bestyrelsens accept.


§ 3


Et medlem kan udelukkes af foreningen, når beslutning derom tages på en generalforsamling ved, at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. Det årlige medlemskontingent, der betales ved opkrævning i maj måned for eet år ad gangen, fastsættes på den årlige generalforsamling.


Bestyrelsen


§ 4


Foreningens bestyrelse repræsenterer foreningen. Bestyrelsen skal bestå af fem medlemmer. Bestyrelsen råder over og er ansvarlig for foreningens midler i overensstemmelse med lovene og de af generalforsamlingen tagne beslutninger. Bestyrelsen kan herudover anvende mindre beløb i repræsentive og andre øjemed.


§ 5


Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for et tidsrum af to år, således, at tre vælges det ene år og to næste år. Genvalg kan finde sted. Herudover vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen.


§ 6


Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.


§ 7


Bestyrelsen kan efter overenskomst dele sig i udvalg, som hver især har at fremme de dem underlagte sager.


§ 8


Bestyrelsen er berettiget til, så ofte den finder det ønskeligt, at tilkalde medlemmer udenfor bestyrelsen til bestyrelsesmøder.


§ 9


Formanden, i dennes forfald næstformanden, leder  bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.Når stemmerne for eller imod en sag er lige, gør formandens stemme udslaget. Formanden sammenkalder bestyrelsen, når han/hun finder det fornødent, eller når to bestyrelsesmedlemmer begærer det, mødet skal dog varsles min. 14 dage før. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst tre medlemmer er tilstede.


§ 10


Foreningens kasserer modtager alle foreningens indtægter og foretager alle dens udbetalinger. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens indre forretningsgang.


§ 11


I forbindelse med bestyrelsesmøder og generalforsamling skrives referater.Hvert år til generalforsamlingen orienteres om årets opgaver i formandens beretning, herudover kan der ske en orientering til medlemmerne, når det findes nødvendigt. Kassereren udfærdiger hvert år inden 1. juli foreningens årsregnskab for det foregående år og udfærdiger, med hjælp fra den øvrige bestyrelse, et budget for det kommende år, og forelægger det på et bestyrelsesmøde inden revision.


 

Regnskabet


§ 12


Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.


Det årlige regnskab for foreningen skal blandt andet omfatte:   a)  Status pr. 1. januar.


b)  Indtægts- og udgiftsregnskab


c)  Specifikation over foreningens midler.


d)  Budget for det kommende år.


Regnskabet skal dokumenteres med samtlige dertil hørende indtægts- og udgiftsbilag. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen.


§ 13


Til revision af de i § 12 nævnte regnskaber vælges af generalforsamlingen en regnskabskyndig person, der vælges for 2 år samt en revisorsuppleant, der vælges for eet år.


§ 14


Til revision af regnskabet indrømmes en frist på 14 dage, hvorefter regnskabet tilbagesendes kassereren med eventuelle bemærkninger.


Generalforsamlingen


§ 15


Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


Generalforsamlingen alene kan ændre foreningens vedtægter.


§ 16


Ordinær generalforsamling afholdes een gang årligt på et lokalt sted.


Dagsordenen skal indeholde:


1: Valg af dirigent.


2: Formandens beretning.


3: Kassereren aflægger revideret regnskab med bemærkninger.


4: Fastsættelse af kontingent.


5: Behandling af indkomne forslag.


6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.


7: Valg af revisor hvert andet år, samt revisorsuppleant hvert år.


8: Eventuelt.


Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt fremsender begrundet begæring herom.


Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.


Generalforsamlingen indvarsles mindst 3 uger forud ved direkte henvendelse til hvert medlem.§ 17


Forslag etc. som af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må senest 2 uger forud tilstilles formanden,så det kan behandles som indkomne forslag.


De forelagte sager afgøres i almindelighed ved simpel stemmeflerhed.


Forslag om ophævelse af foreningen skal være fremsat af mindst 20 medlemmer.


§ 18


De forelagte sager afgøres i almindelighed ved simpel stemmeflerhed.


Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisor-suppleant gælder almindelig stemmeflerhed. Genvalg kan ske ved akklamation.


Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for de fremsatte forslag. Forslag til ændring af vedtægterne eller ophævelse af foreningen kan kun behandles på en ordinær generalforsamling, i øvrigt jvf. nedenstående.


Eventuelle forslag om ophævelse af foreningen skal udtrykkelig angives i indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslaget kan kun vedtages, hvis halvdelen af medlemmerne er tilstede, og såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for ophævelsen.


Såfremt halvdelen af medlemmerne ikke er mødt, indkaldes med 3 ugers varsel til ny generalforsamling, som skal finde sted i en weekend.


Dersom 2/3 af de da fremmødte stemmer for forslaget er ophævelsen en kendsgerning uanset antallet af tilstedeværende.


I tilfælde af ophævelse af foreningen og efter at alle fordringer på foreningen er dækket, skal alle resterende midler gives til et alment velgørende formål valgt efter afsteming med simpelt flertal.


Disse vedtægter er, med ændringer af § 1,2,3,4,6,9,11,12,16,17 og 18 gældende fra den 11. juli 2008.


   Eva Folke    Palle Juul    Finn Gottlieb    Susanne Bødker     Keld Nielsen