Efterårsbrev 2023

Efterårsbrev 2023


Sommeren er gået på hæld og efterårsvejret har fået overtaget.

Vi kan vejrmæssigt tænke tilbage på fantastiske maj/juni og den vejrmæssigt noget skuffende juli måned. Og god revanche igen i august/september.

Der har været mange fælles aktiviteter i vores område - der alle er med til at understøtte fællesskabet.Grundejerforeningen håber, det vil lykkes Kulturladen at få den nødvendige “kapitalindsprøjtning”, så det spændende projekt kan fortsætte.

Generalforsamling 2024

Der er truffet aftale med Strandhotellet om, at

Generalforsamling 2024 afholdes torsdag 4. juli kl. 18.00.

Områdepleje

Vores forening ser det som en naturlig opgave at medvirke til, at vores område holdes attraktivt og i god og funktionsduelig stand, også der, hvor kommunens ressourcer ikke rækker. 

Vi afsætter derfor årligt midler til natur- og områdepleje. Disse midler kan anvendes til udvikling, forskønnelse, klimasikring og vedligeholdelse af vores fælles område.

Det seneste år har der imidlertid ikke været meget træk på denne konto. Bestyrelsen modtager derfor meget gerne forslag til, hvor en indsats vil kunne være til fælles bedste for mange af vores medlemmer.

Lyngsbækvej

Grundejerforeningen har haft et årelangt projekt om at skabe bedre forhold for gående. Som vi har skrevet tidligere, har der desværre været mange personalemæssige udskiftninger i kommunen, der har “slået os tilbage til start i ludo”, men nu er der godt nyt.

Syddjurs Kommune er i en afsluttende fase sammen med politiet ved af få godkendt en 2-1 vej på strækningen fra Kystvejen op til og med Thorupsvej.

Stykket vil få 40 km/t begrænsning og bestå af et tre meter bredt kørespor med minimum 90 cm afmærket ’kantbane’ i begge sider.

”En 2 minus 1 vej er en vej, som visuelt kun har én vognbane, der benyttes af trafikanter i begge retninger, og hvor der er etableret brudte kantlinjer i begge sider af vejen. Kantbanerne benyttes af cyklister og fodgængere og som vigeareal, når to modkørende trafikanter mødes. Kantbanerne er ikke forbeholdt lette trafikanter - den brudte kantlinje må gerne overskrides af køretøjer”.

NATO-molen

Som de fleste har set, så er NATO-molens ydre pier nu helt fjernet.

Tilbage står lidt afsluttende arbejde ved enden af stenmolen, som får lov at blive stående, herunder fjernelse af kantsten, asfalt m.v. op til Kystvejen.


Samtidig er nedrivningen af bygningerne på Pumpestationen på Kystsvinget godt i gang. Her gøres der p.t. – i samarbejde med SDK – en del ud af miljøprøver fra undergrunden.


Entreprenøren er forud for den tidsplan, som hænger på hegnet ved Molen og Pumpestationen, og de forventer fortsat at være færdige før årets udgang.

Om der nogensinde kommer en erstatning for NATO-molen, står hen i det uvisse.


Bestyrelsen arbejder videre med Nationalpark Mols Bjerge omkring det tidligere beskrevne projekt med et kunstigt rev,et undervandsrum til marin naturformidling og en form for bro eller mole.


Det gør vi med udgangspunkt i det klare mandat, vi fik på den seneste generalforsamling. Og under den klare forudsætning, at projektet skal give rimelige forhold for de nærmeste naboer og ikke mindst ordnede toilet- og parkeringsforhold i området.

Vores forening har sammen med grf. Østervang siden ultimo juli bidraget med stort set daglige ilt- og sigtbarhedsmålinger.


Der måles ilt på 1, 3 og 6 meters dybde.


Resultaterne heraf har indtil videre været særdeles positive, og peger på, at Vigen ud for Lyngsbæk Strand er et rigtigt godt sted at placere et kunstigt rev.

De næste skridt er, at gruppen Superflex, som står bag ideerne om et kunstigt rev, kommer tilbage med en indledende ”projektbeskrivelse” i løbet af november. Dertil forventer SDK et svar på økonomisk støtte fra Erhvervsfremmestyrelsen også i løbet af november.

Bord-/bænkesæt


De seneste to-tre år er det lykkedes at få kommunen til at opstille et antal bord-/bænkesæt på Femmøller Strand og senest ved petangue- banerne i Fischerparken. Desværre løb deres konto for den slags tom tidligere i år.


Vi har derfor for foreningens midler købt yderligere to sæt, som nu er opstillet på Lyngsbæk Strand, mellem de tre eksisterende bænke. 

                                                           

Vi håber, at I vil benytte dem flittigt og behandle dem pænt. Køb gerne et par basser og en kop kaffe ved Per – og sæt jer ned og nyd det med flot udsigt over Vigen.

Petanque


Vores petanquebaner i Fischerparken har det desværre med at gro til i ukrudt, når de ikke benyttes. Indimellem har gode naboer givet dem et ”skrub”, hvorefter de igen er groet til.

Det vil vi gerne gøre noget ved. Vi har derfor haft en lokal havemand til at rense dem op, og vil gerne forsøge at holde dem i brugbar stand hen over sæsonen.  

Det vil være en lidt nemmere opgave, hvis banerne bruges jævnligt. Der ligger et sæt petanquekugler ved hver bane til fri afbenyttelse – og selv om det er blevet efterår, kan de jo fortsat godt trille :-)

Vi havde et arrangement Palmesøndag med både turneringsplan og sponsorpræmie. Det blev en solid succes målt på deltagerantal, og vi har planer om at gentage konceptet til påske 2024, så hold øje med GFFS’s platforme og din mailboks.

Stier


På Lyngsbækgårds område findes et fredet stisystem - se de blå veje på kortet. Det lille stykke, som er markeret med blå pil, blev slået i foråret, men groede til i løbet af sommeren. Det er nu igen farbart.


Igen opfordrer vi til at bruge den, da det er bedste middel mod tilgroning


Fischerparkens vedligehold


Vi har nu endeligt en vedligeholdelsesplan for området sammen med kommunen.

Den er måske ikke perfekt, men udtryk for, hvor langt vi har kunnet få Syddjurs Kommune til at ’bide til bolle’. Vi synes, at den giver et godt grundlag for det fremtidige vedligehold af området.

En række af rønnetræerne er tidligere blevet udskiftet - der mangler dog stadig omplantning af udgåede træer. Det vil vi følge op på.

Typehus til Fischerparken


Grundejerforeningen vil prøve at få et eller flere typehusfirmaer til at komme med forslag til generiske sommerhusbyggerier, der opfylder de mange begrænsninger i lokalplanen.

Dette for at give eventuelle kommende bygherrer inspiration ved at vise muligheder for at håndtere de mange begrænsninger, som lokalplanen pålægger fremtidigt byggeri i området.

Byggeafdelingen i Syddjurs har lovet at supportere et sådant projekt.

Vejlaug


Der er nu vejlaug for størstedelen af vejene i vores område. Vi opfordrer til at de sidste veje får etableret et vejlaug.

Det naturbeskyttede område ved Stambæk


Området omkring Stambæk, der løber ud i vigen ved NATO-molen, er et naturligt lavbundsområde med mose. Et område på i alt 50 ha langs bækken er beskyttet af §3 i Naturbeskyttelsesloven. Selvom hele området i kommuneplanen er defineret bredt som et sommerhusområde, så må der ikke bygges i §3 områder.

Den tidligere ejer af matriklerne Engbakken 31 og 33, der går hen over mosen og bækken, søgte i 2012 om byggetilladelser. Det blev afvist af kommunen og stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet.
I 2022 blev naboer til de to samme matrikler overrasket. Kommunen havde nu givet byggetilladelse til at bygge på de to grunde. For at få plads til sommerhusene, så havde kommunen flyttet lidt på §3 skellet administrativt.


Det klagede beboere og sidenhen GFFS over. Vi havde også et møde med kommunen og involverede Danmarks Naturfredningsforening. Desværre kunne vi ikke gøre noget, da afmelding af et stykke §3 område er sket administrativt. Engbakken 31 og 33 blev solgt til en entreprenør, som nu er ved at opføre huse.

Figur 1 De røde markeringer viser omtrent hvor der er givet byggetilladelse på Engbakken 23, 31 og 33 (fra oven). Det skraverede er §3 moseområdet.

Der er sidenhen også givet byggetilladelse til at bygge et stort sommerhus på Engbakken 23 - også helt op til Stambæk og §3 området. Det er et 180 m2 hus med 7 soveværelser og 4 hemse. Dertil parkeringspladser, 32 m2 depot og 18m2 skur.

Der har været et godt indslag herom i maj 2023 på TV2 Østjylland, hvor GFFS var med. En repræsentant fra Syddjurs Kommune forklarede sig med, at §3 områder ændrer sig, så derfor kunne der nu gives byggetilladelse.
Danmarks Naturfredningsforening fortalte i indslaget om problemstillingen, og at det næsten er umuligt at klage, når en kommune ændrer §3 områder administrativt. GFFS ser derfor ikke yderligere muligheder for at påvirke processen.

God Efterårsferie!


Steen Nordstrøm

Formand GFFS