Referat fra Stiftende Generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling

foreningen KULTURLADEN,

4. februar 2023 på Femmøller Efterskole


 

Forud for generalforsamlingen blev afholdt et informationsmøde, hvor baggrund og planer for foreningens virke blev fremlagt af initiativgruppen ved Klaus Rye.

54 af de tilstedeværende meldte sig ind i foreningen KULTURLADEN. 42 medlemmer deltog herefter i generalforsamlingen.


Som dirigent blev Helle Johansen valgt. Generalforsamlingen blev indledt med en gennemgang af vedtægterne for foreningen.


Formålet med foreningen er:

på almennyttigt grundlag at drive medborgerhuset Kulturladen og herigennem fremme mellemmenneskelige sociale relationer i Syddjurs Kommune på tværs af geografiske, kulturelle, økonomiske og ethvert andet skel. Det sker gennem fællesskabende kulturelle aktiviteter, herunder foredrag, udstillinger og debatter i Kulturladen, der fremmer socialt samvær, udbredelsen af viden som oplysning og almen dannelse


Det blev understreget, at vedtægterne kan ændres ved efterfølgende generalforsamlinger, hvis medlemmer eller bestyrelsen finder, der er behov for justeringer. Af samme grund flyttes punktet om regler for udlejning ud af vedtægterne og sættes ind i lejekontrakten i stedet.


Generalforsamlingen vedtog herefter vedtægterne for foreningen.


Medlemskontingentet er fastsat til 150 kroner pr. person. Indmeldelse i foreningen kan ske ved henvendelse til Klaus Rye på klausrye@hotmail.com  Medlemmer vil modtage en mail med kontonummer til indbetaling af kontingent, så snart bestyrelsen får oprettet en bankkonto.


Herefter blev der opstillet kandidater til bestyrelsen. Følgende blev valgt af forsamlingen uden afstemning:
Per Nielsen
Arne Egeskjold
Helle Johansen
Eva Christensen
Birgitte Højlund
Klaus Rye
Winnie Marcussen

Suppleanter er fravalgt.


Bestyrelsen konstituerer sig selv og finder en revisor inden næste generalforsamling

 

Referent: Birgitte Højlund

Dato: 4 februar 2023                                        Underskrift: Helle Vibeke Dalsgaard Johansen