Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Femmøller Strand


Foreningens navn og formål

 

§ 1

Foreningens navn er Grundejerforeningen Femmøller Strand og har hjemsted i Syddjurs kommune. Foreningens formål er at varetage grundejernes almene interesser med særlig hensyntagen til Egil Fischers tanker og ideer med området.

 

Medlemmer

 

§ 2

Enhver grundejer i foreningens område kan umiddelbart optages som medlem i foreningen. Enhver med interesse i området kan dog optages som medlem med bestyrelsens accept. Et medlem kan udelukkes af foreningen, når beslutning om dette tages på en generalforsamling ved, at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for.

 

§ 3

Det årlige medlemskontingent, der betales ved opkrævning i maj måned for ét år ad gangen med betalingsfrist 1. juni, fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Bestyrelsen

 

§ 4

Foreningens bestyrelse repræsenterer foreningen. Bestyrelsen skal bestå af fem medlemmer. Bestyrelsen råder over og er ansvarlig for foreningens midler i overensstemmelse med lovene og de af generalforsamlingen tagne beslutninger. Bestyrelsen kan herudover anvende mindre beløb i repræsentative og lignende formål.

 

§ 5

Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for et tidsrum af to år, således, at tre vælges det ene år og to næste år. Genvalg kan finde sted. Herudover vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen. En betingelse for at blive valgt til bestyrelsen er, at man er ejer / medejer af en ejendom i grundejerforeningens område.

 

§ 6

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

 

§ 7

Bestyrelsen kan efter aftale nedsætte udvalg, med det formål at varetage specifikke opgaver.

 

§ 8

Bestyrelsen er berettiget til, så ofte den finder det ønskeligt, at tilkalde medlemmer udenfor bestyrelsen til bestyrelsesmøder.

 

§ 9

Formanden, i dennes forfald næstformanden, leder bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Når stemmerne for eller imod en sag er lige, er formandens stemme udslagsgivende. Formanden sammenkalder bestyrelsen, når han/hun finder det fornødent, eller når to bestyrelsesmedlemmer begærer det. Mødet skal dog indkaldes min. 14 dage før. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst tre medlemmer er tilstede.

 

§ 10

Foreningens kasserer modtager alle foreningens indtægter og foretager alle dens udbetalinger. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens indre forretningsgang.

 

§ 11

I forbindelse med bestyrelsesmøder og generalforsamling skrives referater. Hvert år til generalforsamlingen orienteres om årets opgaver i formandens beretning, herudover kan der ske en orientering til medlemmerne via mail, når det findes nødvendigt. Kassereren udfærdiger hvert år inden 1. juli foreningens årsregnskab for det foregående år og udfærdiger, med hjælp fra den øvrige bestyrelse, et budget for det kommende år, og forelægger det på et bestyrelsesmøde inden revision.

 

Regnskab

 

§ 12

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. 

Det årlige regnskab for foreningen skal omfatte:

  1. a) Balance pr. 1. januar
  2. b) Indtægts- og udgiftsregnskab
  3. c) Specifikation over foreningens midler.
  4. d) Budget for det kommende år.

 

Regnskabet skal kunne dokumenteres med samtlige dertil hørende indtægts- og udgiftsbilag. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen.

 

§ 13

Til revision af de i § 12 nævnte regnskaber vælges af generalforsamlingen en regnskabskyndig person, der vælges for 2 år samt en revisorsuppleant, der vælges for ét år.

 

§ 14

Til revision af regnskabet gives en frist på 14 dage, hvorefter regnskabet tilbagesendes kassereren med eventuelle bemærkninger.

 

Generalforsamlingen

 

§ 15

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen alene kan ændre foreningens vedtægter.

 

§ 16

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt på et lokalt sted.

Dagsordenen skal indeholde:

1: Valg af dirigent.

2: Formandens beretning.

3: Kassereren aflægger revideret regnskab med bemærkninger.

4: Fastsættelse af kontingent.

5: Behandling af indkomne forslag.

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7: Valg af revisor hvert andet år, samt revisorsuppleant hvert år.

8: Eventuelt.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt til formanden fremsender begrundet begæring herom.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Generalforsamlingen indvarsles mindst 3 uger forud ved udsendelse af e-mail og ved opslag på grundejerforeningens hjemmeside GFFS.dk.

 

§ 17

Indkomne forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må senest 2 uger forud tilstilles formanden.

De forelagte sager afgøres i almindelighed ved simpel stemmeflerhed.

Forslag om ophævelse af foreningen skal være fremsat af mindst 20 medlemmer.

 

§ 18

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisor-suppleant gælder almindelig stemmeflerhed.

Forslag til ændring af vedtægterne eller ophævelse af foreningen kan kun behandles på en ordinær generalforsamling, i øvrigt jvf. nedenstående.

Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for de fremsatte forslag.

Eventuelle forslag om ophævelse af foreningen skal udtrykkelig angives i indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslaget kan kun vedtages, hvis halvdelen af medlemmerne er tilstede, og såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for ophævelsen.

Såfremt halvdelen af medlemmerne ikke er mødt, indkaldes med 3 ugers varsel til ny generalforsamling, som skal finde sted i en weekend.

Dersom 2/3 af de da fremmødte stemmer for forslaget, er ophævelsen en kendsgerning uanset antallet af tilstedeværende.

I tilfælde af ophævelse af foreningen og efter at alle fordringer på foreningen er dækket, skal alle resterende midler gives til et alment velgørende formål valgt efter afstemning med simpelt flertal.

 


Disse vedtægter er, med ændringer af § 5, 16, og 18 gældende fra den 8. august 2021.

 

Helle Johansen, Ole Bering, Steen Nordstrøm, Anette Hornbek og Jan Aage Hansen