Servitutter

Her findes oplysninger om alle servitutter, herunder hvem der har indsigelsesret, og hvorvidt de kan opsiges (grundejerforeningen opbevarer originaldokumentet fra landinspektøren). Servitutnumret er også et link til originaldokumentet.


Servitut nr. 1

Servitutten indeholder bestemmelser om forbud mod at drive hotel eller pension på matr.nr. 1u Lyngsbækgård Hgd., Dråby sålænge Frøken Ane Petersen er forpagter eller ansat på Femmøller Basehotel, samt færdselsret for ejeren af matr.nr. 1u ad den på matr.nr. 1c Lyngsbækgård Hgd., Dråby fra landevejen anlagte markvej langs den østlige side af matr.nr. 1u smst.

Påtaleret: Er ikke angivet i servitutten. Må formodes at være h.h.v. Frøken Ane Petersen og ejeren af matr.nr. 1u.

Servitutten kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 2

Servitutten indeholder bestemmelser om færdselsret for ejeren af matr.nr. 1v ad den på matr.nr. 1c Lyngsbækgård Hgd., Dråby fra landevejen anlagte markvej langs den østlige side af matr.nr. 1v og 1u smst.

Påtaleret: Er ikke angivet i servitutten. Må formodes at være ejeren af matr.nr. 1v.

Servitutten kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 3

Servitutten indeholder bestemmelser om færdselsret for ejeren af og gæster på ”Molskroen” matr.nr. 1aa Lyngsbækgård Hgd., Dråby på strandlodden matr.nr. 1ø Lyngsbækgård Hgd., Dråby. Ligeledes har ejeren af matr.nr. 1aa en ret til på matr.nr. 1ø at opstille 2 badehuse. Denne ret kan overdrages til andre, men deklarationsudstederen (Egil Fischer) forbeholder sig retten til at nedlægge indsigelse mod badehusenes størrelse og udseende, således at disse ikke kan opføres uden hans godkendelse.

Påtaleret: Er ikke angivet i servitutten. Må formodes at være ejeren af matr.nr. 1u.

Servitutten kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 4

Servitutten indeholder bestemmelser om

at strandlodden matr.nr. 1o og 1ae Lyngsbækgård Hgd., Dråby skal ligge frit tilgængeligt uden indhegning og uden bebyggelse, og at arealet kun må benyttes

til græsning. Plantning og jordarbejde må kun foretages efter fælles overenskomst.

færdseslret for ejere af matr.nr. 1k, 1z, 1ø, 1aa, 1ab og 1af Lyngsbækgård Hgd., Dråby samt parceller udstykket herfra ad en 6 al. (3.77 m) bred vej langs det østlige skel af matr.nr. 1k, samt ad 2 2al. (1.25 m) bredde stier over matr.nr. 1k. (Placeringen af vej og stierne fremgår af matrikelkortet)

forbud mod bebyggelse på den del af matr.nr. 1k Lyngsbækgård Hgd., Dråby der ligger syd for landevejen fra Ebeltoft til, Femmøller, medmindre Eigil Fischer eller dem, hvortil han måtte overdrage sin ret, skriftligt giver tilladelse til bebyggelse. (Påtaleretten er overdraget til ejeren af Strandkærgård i deklaration lyst 16. december 1924 (servitut nr. 6)

færdselsret for matr.nr. 1k ad en g alen bred vej på matr.nr. 1ab

Påtaleret: Er ikke nærmere angivet i servitutten, se dog pkt. 3.

Bestemmelserne i servitutten under pkt. 1 og 3 ovenfor kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen. Bestemmelsen i servitutten under pkt. 2 ovenfor kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 5

Servitutten indeholder bestemmelser om at ejendommen vil være at udstykke efter en af Naturfredningsforeningen godkendt udstykningsplan, således at Naturfredningsforeningen skal godkende udstykningsplan, vejanlæg, bebyggelse (derunder bygningernes udseende, materiale og anvendelse), dog under forbehold af appel til kunstakademiet.

Påtaleret: De til enhver tid værende ejere af matr.nr. 1a og 1d Strandkær, Agri, Arkitekt Egil Fischer og de til enhver tid værende ejere af parceller udstykket fra matr.nr. 1c, 1i, 1o, 1s, 1y, 1z, 1ø, 1aa, 1ab, 1ac, 1af og 1ae Lyngsbækgård Hgd., Dråby samt Naturfredningsforeningen, således at skulle denne forening blive opløst, tilkommer der yderligere kunstakademiet påtaleret.

Bestemmelserne i servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 6

Servitutten indeholder bestemmelser om

1) at ejeren af matr.nr. 1a og 1d Strandkær, Agri og andel i matr.nr. 3 smst.

forpligtiger sig til ikke at udstykke eller yderligere bebygge uden godkendelse fra arkitekt Egil Fischer og Naturfredningsforeningen de ovennævnte ejendomme, undtaget herfor er dog et evt. salg af statshusmandshuse på den vestlige del af ejendommen matr.nr. 1a, fornødne om- og tilbygninger til de eksisterende gårdsbygninger, samt opførelse af ny bygning til ejeren idet dog tegninger, beliggenhed og udførelse af de således udtagne bygninger skal godkendes af Naturfredningsforeningen.

2) at ejeren af matr.nr. 1c, 1i, 1o, 1s, 1y, 1z, 1ø, 1aa, 1ab, 1af og 1ae Lyngsbækgård Hgd., Dråby og 1a Strandkær, Agri forpligtiger mig til ikke at lade opføre mere end 30 selvstændige beboelsesejendomme på de arealer, der ligger ovenfor højdekurven 15.

Påtaleret: Er ikke nærmere angivet i servitutten.

Bestemmelserne i servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen


Servitut nr. 7 (Vedrører strandlodder)

Servitutten indeholder bestemmelser om at ejeren af matr.nr. 1k har strand og baderet, ret til strandjagt og fiskeri fra stranden, dog kun for ejeren personligt, samt ret til på stranden at oplægge båd og fiskeruse. De nævnte rettigheder samt ret til at hente tang og sand bliver ikke eneretigheder men medrettigheder således at Egil Fischer forbeholder sig selv eller hvem han i øvrigt måtte tilstå lignende rettigheder. Retten til badning og oplægning af båd kan begrænses til et bestemt sted på stranden og badning uden badedragt kan forbydes.

Påtaleret: Egil Fischer

Bestemmelserne i servitutten kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen


Servitut nr. 8

Servitutten indeholder bestemmelser om

at bebyggelsen på matr.nr. 1is skal placeres indenfor en afstand af højst 25 meter fra det østlige skel og mindst 6 meter fra det nordre skel og udformes som et fritliggende beboelseshus for en familie med gesimshøjde, der ikke overstiger 3 meter. Etageantallet må ikke overstige en fuld etage, kælder mod faldende terræn og tagetage. En garage må dog opføres mod Fyrvejen. Bebyggelse må udformes således, at den ikke i form eller farve på unødig måde virker særlig påtrængende i landskabet.

at eventuelle hegn skal i almindelighed være naturlige hegn som diger af jord, græstørv eller sten, grøfter eller vidiehegn hvis højde ikke overstiger 1.25 meter. Beplantningen langs nordskellet må ikke markere grundgrænsen skarpt, men formes således at højere og lavere beplantning veksler. Beplantningen på grundens vestlige del må i almindelighed ikke nå højere op end til Fyrhusets gesims.

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren (matr.nr. 1c).

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 9

Servitutten indeholder bestemmelser om færdselsret for ejeren af matr.nr. 1cq til den sydfor ejendommen beliggende torveplads på matr.nr. 1cr, på hvilken der ligeledes tinglyses at denne skal holdes ubebygget.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1cq.

Servituttens bestemmelser om færdseslret kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen. Servituttens bestemmelse om at torvepladsen skal holdes ubebygget vil kunne aflyses ved bestemmelse i lokalplan.


Servitut nr. 10

Servitutten indeholder bestemmelser om færdselsret for ejeren af matr.nr. 1cp til den øst for ejendommen beliggende torveplads på matr.nr. 1cr, på hvilken der ligeledes tinglyses at denne skal holdes ubebygget.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1cp.

Servituttens bestemmelser om færdseslret kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen. Servituttens bestemmelse om at torvepladsen skal holdes ubebygget vil kunne aflyses ved bestemmelse i lokalplan


Servitut nr. 11

Servitutten indeholder bestemmelser om færdselsret for ejeren af matr.nr. 1cs til den syd for ejendommen beliggende torveplads på matr.nr. 1cr, på hvilken der ligeledes tinglyses at denne skal holdes ubebygget.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1cs.

Servituttens bestemmelser om færdseslret kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen. Servituttens bestemmelse om at torvepladsen skal holdes ubebygget vil kunne aflyses ved bestemmelse i lokalplan.


Servitut nr. 12 (Vedrører strandlodder)

Servitutten indeholder fredningsbestemmelser for strandgrundene ved Ebeltoft Vig gående ud på

at der ikke på grundene for så vidt angår arealet mellem vejen og vigen må opføres bygninger, derunder indbefattet skure, lysthuse eller lignende samt

at der ikke på grundene for så vidt angår ommeldte areal må opføres plankeværker eller lignende eller være en sådan beplantning, at den frie udsigt over Ebeltoft Vig skades

Påtaleret: Fredningsnævnet og Danmarks Naturfredningsforening.

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 13

Servitutten indeholder bestemmelser om baderet for ejeren af matr.nr. 1df Lyngsbækgård Hgd., Dråby på matr.nr. 1f Strandkær umiddelbart syd for Mølleåen, hvor han har ret til at opstille badehus til egen benyttelse når dette godkendes på samme måde som bebyggelsen på parcellen. Sælgeren garanterer at der ikke bygges på matr.nr. 1az Lyngsbækgård Hgd., Dråby og 1k smst. udfor matr.nr. 1df smst

Påtaleret: Er ikke nærmere angivet i servitutten.

Servituttens bestemmelser om baderet kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen. Bestemmelserne om forbud mod bebyggelse på 1az og 1k kan aflyses ved bestemmelse i lokalplan.


Servitut nr. 14

Servitutten indeholder bestemmelser om at matr.nr. 1fs ingensinde må bebygges, tilplantes eller anvendes til parkerings- eller camperingsplads, men at grundstykket skal henligge frit tilgængeligt og uindhegnet som fælles vej og udsigtsareal til fordel for ejerne af matr.nr. 1dh Lyngsbækgård Hgd., Dråby og de øvrige til matr.nr. 1fs stødende grunde.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1dh

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 15

Servitutten indeholder bestemmelser om at der på parcellerne stødende op til matr.nr. 1gd’s sydøstlige skel ikke må bebygges nærmere skellet end 3 meter.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1en og 1gd Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 16 (Vedrører strandlodder)

Servitutten indeholder bestemmelser om at ejerne af matr.nr. 1en og 1gd Lyngsbækgård Hgd., Dråby har ret til færdsel på det areal der af matr.nr. 1z smst. som ligger ud for matr.nr. 1gd, samt ret til at bade fra stranden udfor det nævnte areal, ligesom de har båderet, hvorved forstås ret til at lande på stranden, gå ud fra denne og have båd liggende på stranden.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1en og 1gd Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 17 (Vedrører strandlodder)

Servitutten indeholder bestemmelser om at ejerne af matr.nr. 1fm og 1ge Lyngsbækgård Hgd., Dråby har ret til færdsel på det areal der af matr.nr. 1z smst. som ligger ud for matr.nr. 1fm og 1gd, samt ret til at bade fra stranden udfor det nævnte areal, ligesom de har båderet, hvorved forstås ret til at lande på stranden, gå ud fra denne og have båd liggende på stranden.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1fm og 1ge Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 18 (Vedrører strandlodder)

Servitutten indeholder bestemmelser om at ejerne af matr.nr. 1cd, 1gf og 1gl Lyngsbækgård Hgd., Dråby har ret til færdsel på det areal der af matr.nr. 1z smst. som ligger ud for matr.nr. 1cd, 1gf og 1gl mellem amtsvejen og havet, samt ret til at bade fra stranden udfor det nævnte areal, ligesom de har båderet, hvorved forstås ret til at lande på stranden, gå ud fra denne og have båd liggende på stranden.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1cd, 1gf og 1gl Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 19

Servitutten indeholder bestemmelser om at der i syd for den østlige del af matr.nr. 1gu Lyngsbækgård Hgd., Dråby i en bredde af 13 meter og en afstand af 60 meter ikke må bebygges foran denne, og at beplantningen her ikke må nå højere end 1 meter over det naturlige terræn ved parcellens sydgrænse.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1gu Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 20

Servitutten indeholder bestemmelser om at den del af matr.nr. 1z (nu 1ni) Lyngsbækgård Hgd., Dråby der er beliggende mellem matr.nr. 1ft, 1cv og 1bh smst. ingensinde må bebygges.

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening.

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 21

Servitutten indeholder bestemmelser om

at udstykning af matr.nr. 1hq Lyngsbækgård Hgd., Dråby kun må ske med Naturfredningsforeningen og hovedparcelejerens tilladelse

- at der ikke på parcellen må findes virksomhed, der ved røg, støj eller lugt er til gene for de omboende, og at bebyggelse til forretning kun tillades bestemte steder

- at der ikke må opsættes beboelsesvogne på parcellen i længere tid end 3 måneder, ikke må opstilles telte til andre end parcelejeren og der ikke må opsættes ældre huse på ejendommen der ikke i forvejen er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejeren.

- at ny bebyggelse ikke må påbegyndes før tegninger er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejeren

- at døde hegn skal holdes 1 meter fra vejgrænsen og grundene skal holdes rydelige og i ordentlig stand

- at grunden kun må bebygges med beboelseshus i 1 etage og tagetage og fornødent udhus

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren (matr.nr. 1z).

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 22 (Vedrører strandlodder)

Servitutten indeholder bestemmelser om at ejerne af matr.nr. 1hv Lyngsbækgård Hgd., Dråby har ret til færdsel på det areal der af matr.nr. 1z smst. som ligger ud for matr.nr. 1hv mellem amtsvejen og havet, samt ret til at bade fra stranden udfor det nævnte areal, ligesom de har båderet, hvorved forstås ret til at lande på stranden, gå ud fra denne og have båd liggende på stranden.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1hv Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 23

Servitutten indeholder bestemmelser om færdselsret for ejerne af matr.nr. 1ii Lyngsbækgård Hgd., Dråby ad Nordmansdvej, Skovvej og ad en 4 meter bred vej over matr.nr. 1c (nu 1kæ) Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1ii Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 24

Servitutten indeholder bestemmelser om færdselsret for ejerne af matr.nr. 1ag Lyngsbækgård Hgd., Dråby ad ”Østrevej” (nu Egil Fishersvej) mod at deltage i vejens vedligeholdelse

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1ag Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 25

Servitutten indeholder bestemmelser om at der på matr.nr. 1ae Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må opsættes udsalgskiosk eller forhandles varer sålænge der på matr.nr. 1dg smst. drives konditori og udsalgskiosk.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1dg Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 26

Servitutten indeholder bestemmelser om at der på arealet af matr.nr. 1c (nu 1c, 1kæ, 1lf) Lyngsbækgård Hgd., Dråby, der ligger mellem matr.nr. 1is smst. og Skovvej (nu Nordmandsvej) ikke må opføres bygninger eller plantes træer, som når højere end 1 meter over Vestre Bakkevej.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1is Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 27

Servitutten indeholder bestemmelser om at der på den del af matr.nr. 1c (nu 1c, 1lz, 1mb og 1ls) Lyngsbækgård Hgd., Dråby, der ligger øst for den solgte parcel ikke bebygges anderledes end vist på den af sælgeren udarbejdede bebyggelsesplan for Femmøller Strand.

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 1iø

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 28

Servitutten indeholder bestemmelser om færdselsret for ejerne af matr.nr. 1li og 1ln Lyngsbækgård Hgd., Dråby ad en 2 meter bred sti på matr.nr. 1lk og 1ll smst. og færdselsret for 1lh og 1ln Lyngsbækgård Hgd., Dråby ad en 2 meter bred sti på matr.nr. 1lo og 1lp smst. Beliggenhed af sti er ændret på matr.nr. 1lo og 1lp ved påtegning tinglyst den 26. august 2005

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1li, 1ln og 1lh Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 29 (Vedrører strandlodder)

Servitutten indeholder bestemmelser om at der ikke på matr.nr. 1f Strandkær, Agri, 1o, 1z, 1ae og 1lx Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må parkeres, camperes opstilles tivoli spil eller andre støjende beskæftigelser. Særligt vedrørende matr.nr. 1f gælder at dette r forbehold ejerne af grunde udstykket fra Egil Fischer’s ejendom til ophold, badning, henlægning af både og opstilling af badehus, hvis placering og udformning skal godkendes af Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren. På matr.nr. 1o, 1z, 1ae og 1lx skal der være fri og uhindret adgang forgående færdsel ligesom badning skal være tilladt. På matr.nr. 1z skal Molskroen have ret til at bibeholde eller forny sit badehus på en af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejeren godkendt måde.

Bebyggelse på de 5 matr.nre. skal i øvrigt være forbudt med mindre en landgangsbro på matr.nr. 1z og 1ae måtte gøre et badehus, redskabsskur, eller lignende ønskeligt og dette godkendes af strandfredningskommissionen, Naturfredningsforeningen og ejerne af matr.nr. 1bb, 1ba, 1cu og 1df Lyngsbækgård Hgd., Dråby.

Ved påtegning på deklarationen af 9. august 1960 er det specificeret at ovenstående bestemmelser f.s.v. angår matr.nr. 1z alene er gældende for strandlodden af matr.nr. 1z, mens det for den del af matr.nr. 1z (nu 1nk) der er beliggende mellem Århus-Ebeltoft landevejen og Fuglsøvejen gælder at der ikke må indrettes camping- eller sportsplads.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1bb, 1ba, 1cu og 1df Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Servituttens bestemmelser om færdsel, ophold og badning mv. kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen. Servituttens bestemmelser om campering, sportsplads, bebyggelse m.m. kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 30

Servitutten indeholder bestemmelser om et byggeretligt skel på matr.nr. 1c Lyngsbækgård Hgd., Dråby for matr.nr. 1cb smst., der sikrer at bebyggelse på matr.nr. 1c placeres således at det respekterer de gældende regler for fællesafstand mellem bebyggelse på 2 grunde. (Deklarationen burde rettelig have været tinglyst på matr.nr. 1z (nu 1nk), da matr.nr. 1c ikke støder op til matr.nr. 1cb)

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1cb Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 31

Servitutten indeholder bestemmelser om færdselsret for ejerne af matr.nr. 1ls Lyngsbækgård Hgd., Dråby ad en 4 meter bred vej langs parcellens østskel på matr.nr. 1c.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1ls Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 32

Servitutten indeholder bestemmelser om at den del af matr.nr. 1c Lyngsbækgård Hgd., Dråby, der ligger mellem Skovvejen (nu Nordmandsvej), matr.nr. 1ls, 1lz, 1ly, 1lt, 1læ og Østre Cottagevej (nu Genvej) fri for bebyggelse af enhver art.

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 1lø Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 33

Servitutten indeholder bestemmelser om at Femmøller Strand Vandværk har ret til al nødvendig eftersyn, reparation og fornyelse af de på matr.nr. 1lk, 1c, 1ld, 1q, 1o, 1ae, 1ea, 1cr, 1fs, 1z, 1s og 1az Lyngsbækgård Hgd., Dråby, 1bk Lyngsbæk By, Dråby og 1f Strandkær, Agri værende vand- og kloakledninger, samt i nødvendigt omfang at nedlægge nye ledninger over de nævnte matr.nre. Disse rettigheder omfatter også ret til al nødvendig færdsel over parcellerne.

Påtaleret: Andelsselskabet Femmøller Strand Vandværk

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 34

Servitutten indeholder bestemmelser om at matr.nr. 1c, 1q, 1s, 1o, 1ae, 1z, 1az, 1fs og 1cr Lyngsbækgård Hgd., Dråby, 1bk Lyngsbæk By, Dråby og 1f Strandkær, Agri i henhold til den af Naturfredningsforeningen den 30. juni 1942 godkendte byplan for bebyggelse for Femmøller Strand stedse skal henligge som vejarealer, strandarealer, grønne områder og naturpark mv. og bebyggelse af arealerne eller anvendelse af disse i strid med nævnte byplan må derfor ingen sinde finde sted.

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og Egil Fischer og dennes hustru.

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 35

Servitutten indeholder bestemmelser om at Femmøller Strand Vandværk på nærmere angivne vilkår har ret til at nedlægge en vandledning over matr.nr. 1z (nu 1ni) Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Påtaleret: Ebeltoft kommune

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 37

Servitutten indeholder bestemmelser om et byggeretligt skel på matr.nr. 1c Lyngsbækgård Hgd., Dråby for matr.nr. 1lt smst., der sikrer at bebyggelse på matr.nr. 1c placeres således, at det respekterer de gældende regler for fællesafstand mellem bebyggelse på 2 grunde.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1lt Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 38

Servitutten indeholder bestemmelser om adgangsbegrænsning i forhold til tidligere amtsvej nr. 521 (Kystvejen)

Påtaleret: Vejmyndigheden, nu Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 39

Servitutten indeholder bestemmelser om adgangsbegrænsning i forhold til tidligere amtsvej nr. 521 (Kystvejen)

Påtaleret: Vejmyndigheden, nu Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 40

Servitutten indeholder bestemmelser om byggelinier i forhold til tidligere amtsvej nr. 521 (Kystvejen - Hovedgaden)

Påtaleret: Vejmyndigheden, nu Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 41

Servitutten indeholder bestemmelser om byggelinier i forhold til tidligere amtsvej nr. 521 (Kystvejen)

Påtaleret: Vejmyndigheden, nu Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 42

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at vejret til privat fællesvej over matr.nr. 1ni Lyngsbækgård Hgd., Dråby er tillagt matr.nr. 1ni og de vejberettigede til den private fællesvej Ellevangen

-at vejret til privat fællesvej over matr.nr. 1br Lyngsbækgård Hgd., Dråby er tillagt matr.nr. 1br og al offentlig færden på kommunevej nr. 3840 – Kirkebakken.

-at vejret til privat fællesvej over matr.nr. 1c Lyngsbækgård Hgd., Dråby er tillagt matr.nr. 1c og de vejberettigede til den private fællesvej genvej

-at matr.nr. 1cs Lyngsbækgård Hgd., Dråby gives vejret over matr.nr. 1cr smst.

Vejretterne omfatter færdsel af enhver art.

Påtaleret: Ebeltoft Byråd

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 43

Servitutten indeholder bestemmelser om færdselsret for ejeren af matr.nr. 1ag ad en 4 meter bred vej, der fører over matr.nr. 1c Lyngsbækgård Hgd., Dråby fra landevejen til parcellen (Lillevej)

Påtaleret: Er ikke angivet i servitutten. Må formodes at være ejeren af matr.nr. 1ag.

Servitutten kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 44

Servitutten indeholder bestemmelser til sikring af ledningsanlæg med tilbehør (ventil brønde og udluftningsrør), herunder et deklarationsareal på 5 meter på hver side af ledningen, hvor der ikke uden forsvarsministeriets (forsvarets bygningstjenestes) tilladelse må opføres bygninger o.lign., plantes træer eller buske, etablering af drænledninger, vandledninger, elkabler og lign., samt tåle at der foretages fornødent eftersyn og vedligeholdelse af ledningen-

Påtaleret: Forsvarsministeriets (forsvarets bygningstjenestes)

Servitutten kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 45 (Ebeltoft kommunes sommerhusdeklaration)

Servitutten indeholder bestemmelser om

at terrænregulering, bortset fra fornøden planering af byggeplads ikke må finde sted

at intet byggearbejde må påbegyndes inden afsætningen er godkendt af bygningsmyndigheden, og at der for veje hvor der ikke er fastsat særlige

byggelinier skal bebyggelsen være fjernet mindst 10 meter fra vejens midte.

at der i forbindelse med opførelse af sommerhus skal etableres parkeringsplads for mindst 2 biler

at bruttoetagearealet af hver enkelt sommerbolig ikke må være mindre end 30 m², og det bebyggede areal af evt. udhus/garage ikke må overstige 2/3 af det bebyggede areal for boligen

at bebyggelsens ydre bygningsdele, herunder tag, skal fremtræde i farver, der er dannet af hvid, sort eller jordfarverne okker, terra de siena, umbra, engelskrødt, dodenkop eller disse sidste farvers blanding med hvidt eller sort.

Påtaleret: Bygningsmyndigheden

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 46 (Ebeltoft kommunes sommerhusdeklaration)

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at terrænregulering, bortset fra fornøden planering af byggeplads ikke må finde sted

-at intet byggearbejde må påbegyndes inden afsætningen er godkendt af bygningsmyndigheden, og -at der for veje hvor der ikke er fastsat særlige byggelinier skal bebyggelsen være fjernet mindst 10 meter fra vejens midte.

-at der i forbindelse med opførelse af sommerhus skal etableres parkeringsplads for mindst 2 biler

-at bruttoetagearealet af hver enkelt sommerbolig ikke må være mindre end 30 m², og det bebyggede areal af evt. udhus/garage ikke må overstige 2/3 af det bebyggede areal for boligen

-at bebyggelsens ydre bygningsdele, herunder tag, skal fremtræde i farver, der er dannet af hvid, sort eller jordfarverne okker, terra de siena, umbra, engelskrødt, dodenkop eller disse sidste farvers blanding med hvidt eller sort.

Påtaleret: Bygningsmyndigheden

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 47

Servitutten indeholder bestemmelser om færdselsret for ejerne af matr.nr. 3s Lyngsbæk By, Dråby over matr.nr. 3a smst. således som vejen nu er anlagt (i 1875).

Påtaleret: Er ikke angiver i servitutten. Må være ejeren af matr.nr. 3s Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 48

Servitutten indeholder bestemmelser om etablering og drift af fælles vandværk for ejerne af Lyngsbækgård Hovedgård, ejer af matr.nr. 1a Lyngsbæk By, Dråby og matr.nr. 2a smst. Deklarationen er ved påtegning af 27. maj 1943 aflyst på matr.nr. 1a Lyngsbæk By, Dråby.

Påtaleret: Er ikke angiver i servitutten. Må være ejerene af de nævnte ejendomme.

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 49

Servitutten indeholder bestemmelser om færdselsret for ejerne af matr.nr. 1af Lyngsbæk By, Dråby ad en ca. 40 meter lang vej over matr.nr. 1a Lyngsbæk By, Dråby fra gl. Lyngsbækvej til det nordøstlige hjørne af matr.nr. 1af smst.

Påtaleret: Er ikke angiver i servitutten. Må være ejeren af matr.nr. 3s Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 50

Servitutten indeholder bestemmelser om at ejerne af matr.nr. 1bc Lyngsbæk By, Dråby, såfremt det skulle vise sig umuligt med rimelige omkostninger at få vand på parcellen ved brøndgravning, har ret til at tage vand fra det syd for parcellen liggende kær. Ejeren af matr.nr. 1bc har ret til den fornødne brøndgravning, brøndboring og ret til derfra og til matr.nr. 1bc at nedlægge de nødvendige rørledninger.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1bc Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 51

Servitutten indeholder bestemmelser for del areal af matr.nr. 1a Lyngsbæk By, Dråby, der ligger øst for Byvejen om

-at ingen parcel må udstykkes mindre end 800 m²

-at ejeren af matr.nr. 1a ikke har nogen hegnspligt. Mellem de solgte parceller er der hegnspligt efter loven, dog må som hegfn anvendes levende hegn, ståltrådshegn eller andet af den påtaleberettigede tilladt hegn. Raftehegn over 1.25 meters højde må kun anbringes om gårdsrum eller lignende mindre arealer

-at al bebyggelse skal være i sommerhus eller villastil med højst en beboelse på hver parcel. Ingen bebyggelse må påbegyndes før tegning, byggematerialer og kloakordning er godkendt af påtaleberettigede.

-at der på større parceller, med påtaleberettigedes tilladelse, kan tillades opført stald til ejerens private ride- og køreheste

-at udstykkede parceller skal holdes i en sådan stand, at de på ingen måde skæmmer kvarteret, og benyttelsen af dem skal ske under loyal hensyntagen til de øvrige parcelejere, f.eks. skal der ved taghældning tages hensyn for udsigtsforholdene, og der må ikke anbringes skæmmende skure, banevogne eller bilkarosserier.

-at arealet ikke må anvendes til grusgravning, oplagsplads, erhvervsmæssigt husdyrhold eller andet formål, der er uforeneligt med arealets karakter af sommerhus- og villakvarter.

-at den påtaleberettigede på egnede parceller kan tillade at der indrettes butikker, hotelvirksomhed, feriehjem og lignende.

-at der skal oprettes en grundejerforening hvis flertallet – dog mindst 10 - af de til enhvertid værende ejere af parcellerne ønsker det

Ved påtegning af 21. december 1947 er der meddelt tilladelse til udstykning af en parcel med et areal på 450 m²

Påtaleret: Syddjurs kommune, dog således at hver parcelejer kan forlange af den påtaleberettigede, at vedkommende gør brug af sin ret.

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 52

Servitutten indeholder bestemmelser for del areal af matr.nr. 1a Lyngsbæk By, Dråby, der ligger vest for Byvejen o

- at ingen parcel må udstykkes mindre end 800 m²

- at udstykkede parceller skal holdes i en sådan stand, at de på ingen måde kan virke skæmmende, og udnyttelsen af dem skal ske under loyal hensyntagen til de øvrige parcelejere, f.eks. skal der tages rimeligt hensyn til udsigtsforholdene, og der må ikke anbringes banevogne, bilkarosserier eller skæmmende skure.

- at arealet ikke må benyttes til grusgravning, oplagsplads, erhvervsmæssigt husdyrhold eller andet formål, der er uforeneligt med arealets karakter af sommerhus- og villakvarter.

- at al bebyggelse skal være i sommerhus eller villastil med højst en bolig på hver parcel

- at der som hegn kun må anvendes levende hegn, ståltrådshegn eller andet af den påtaleberettigede tilladt hegn. Raftehegn over 1.25 meters højde må kun anbringes om gårdsrum eller lignende mindre arealer, men ikke andre steder.

- at hver af ejerne er pligtig til at deltage i udgifterne vedrørende vandforsyning, og er pligtig at betale sin anpart beregnet efter parcellernes antal af samtlige udgifter ved nedlæggelse af hovedledning, og andre til enhver tids fælles udgifter, hvorimod den enkelte ejer selv betaler for stikledning og husinstallationer.

- at de til enhver tid værende ejere de 8 parceller eller derfra udstykkede parceller udgør en grundejerforening

- at den enhver tid værende ejer af matr.nr. 1a Lyngsbæk By, Dråby skal tåle at de udstykkede parceller tilsluttes gårdens vandværk, og være pligtig – i den udstrækning vandforsyningen tillader det – at levere vand til de pågældende ejendomme mod betaling

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1a, 1ex, 1ey, 1ez, 1eæ, 1eø, 1fa, 1fb, 1fc, 1fd, 1gh og 1gp Lyngsbæk by, Dråby.

Servituttens bestemmelser om udstykning, bebyggelse, hegn og anvendelse kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen. Servituttens bestemmelser om vandværk kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 53

Servitutten indeholder bestemmelser om oversigtsarealer ved vejkryds ved den offentlige bivej Østre Molsvej (nu Fuglsøvej), hvorefter der på de angivne oversigtsarealer ikke må opføres bygninger eller anbringes plantevækst, hegn eller andet der har en højde der overstiger 1 meter over de tilstødende vejes plan

Påtaleret: Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 54

Servitutten indeholder bestemmelser om at matr.nr. 1ce Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må benyttes til nogen form for forretningsmæssig virksomhed, der medfører røg, støj eller ilde lugt til ulempe for de omboende eller i det hele taget forretningsmæssig virksomhed. Der må på parcellen kun opføres en selvstændig ejendom til beboelse med de fornødne udhuse, alt i en etage og tegninger til huset, dets beliggenhed, materiale og hegn skal godkendes af Danmarks Naturfredningsforening og Egil Fischer forinden arbejdet påbegyndes. Tagdækning med tegl eller strå er tilladt, mens andre tagdækningsmaterialer kan nægtes.

Påtaleret: Egil Fischer

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 55

Servitutten indeholder bestemmelser om at matr.nr. der på matr.mr. 1ak og 1ce Lyngsbækgård Hgd., Dråby aldrig må opføres mere end et sommerhus eller enfamiliehus med tilhørende udhuse, garage og lignende.

Påtaleret: Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 56

Servitutten indeholder bestemmelser om

At bebyggelsen på matr.nr. 1lk Lyngsbækgård Hgd., Dråby skal placeres i en afstand af 6.25 fra det østre, søndre og vestre skel. Små skure og garager og lignende, hvis flademål ikke overstiger 30 m², som har hårdt tag, og som ikke er over 3 meter høje og ikke indeholder ildsted eller tjener til opbevaring af brandbare stoffer, kan tillades.

at etageantallet ikke må overstige en etage med tagetage og med kælderetage mod faldende terræn. Bebyggelsen skal udformes som et hus til en familie, og må ikke i form eller farve på unødig måde virke afstikkende i landskabet.

Påtaleret: Egil Fischer og Danmarks Naturfredningsforening

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 57

Servitutten indeholder bestemmelser om betingelser om fjernelse af del af tilbygning uden omkostninger for vejbestyrelsen fastsat i forbindelse med meddelelse af dispensation fra vejbyggelinie.

Påtaleret: Vejbestyrelsen, Syddjurs kommune

Servitutten kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 58

Servitutten indeholder bestemmelser om at bebyggelsen på matr.nr. 1br Lyngsbækgård Hgd., Dråby skal holdes 2 meter fra vejen, og at tegninger til bebyggelsen og hegn samt byggemateriale skal godkendes af Egil Fischer inden påbegyndelsen.

Påtaleret: Er ikke angivet i servitutten.

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 59

Servitutten indeholder bestemmelser om beplanting og vedligeholdelse af beplantning samt befæstelse af et areal til brug som offentlig parkeringsplads

Påtaleret: Syddjurs kommune

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 60

Servitutten indeholder bestemmelser om

at 3.323 m² af ejendommens areal aldrig må anvendes til spildevandsproducerende udnyttelse

at samme areal ikke må forsynes med regnvandsafløb som tilsluttes det offentlige anlæg

at samme areal aldrig må indgå ved beregning af denne ejendoms eller andre ejendommes bebyggelsesprocent

Påtaleret: Syddjurs kommune

Servitutten kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 61

Servitutten indeholder erhvervslejekontrakt på del af vægtergården (nu Molskroens Strandhotel.

Påtaleret: Ikke angivet

Servitutten kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen. Erhvervslejemålet er ophørt, hvorfor servitutten bør aflyses.


Servitut nr. 62

Servitutten indeholder bestemmelser om byggelinier i forhold til kommunevejen Fuglsøvej

Påtaleret: Vejmyndigheden, nu Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 63

Servitutten indeholder bestemmelser om at sælgeren af ejendommen 1da Lyngsbækgård Hgd., Dråby forpligtiger sig til inden udgangen af 1940, at beksote indlæggelse af vand i den solgte ejendom. Indtil da har ejeren af matr.nr. 1da ret til vederlagsfrit at afhente vand fra sælgerens ejendom matr.nr. 1vbq smst.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1da

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 64

Servitutten indeholder bestemmelser om

- at matr.nr. 1bb Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må benyttes til nogen form for forretningsmæssig virksomhed, eller virksomhed der medfører røg, støj eller ilde lugt til ulempe for de omboende

- at fældning af den bestående beplantning skal godkendes af Egil Fischer

- at der parcellen kun må opføres en selvstændig ejendom til beboelse med de fornødne udhuse, alt i en etage og tegninger til huset, dets beliggenhed, materiale og hegn skal godkendes af Naturfredningsforeningen og Egil Fischer forinden arbejdet påbegyndes. Tagdækning med tegl eller strå er tilladt, mens andre tagdækningsmaterialer kan nægtes.

Påtaleret: Egil Fischer

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 65

Servitutten indeholder bestemmelser om

at matr.nr. 1be Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må benyttes til nogen art af forretningsmæssig virksomhed eller virksomhed, der medfører røg, støj eller ilde lugt til ulempe for de omboende.

at der på parcellen kun må opføres en selvstændig ejendom til beboelse med de fornødne udhuse, alt i en etage og tegninger til huset, dets beliggenhed, materiale og hegn skal godkendes af Danmarks Naturfredningsforening og Egil Fischer forinden arbejdet påbegyndes. Tagdækning med tegl eller strå er tilladt, mens andre tagdækningsmaterialer kan nægtes.

Påtaleret: Fremgår ikke af servitutten.

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 66

Servitutten vedrører matr.nr. 1bu Lyngsbækgård Hgd., Dråby, der er beliggende udenfor området.


Servitut nr. 67

Servitutten indeholder bestemmelser til sikring af kloakanlæg om

- at det skal tåles at ledningerne og brøndene anlægges på ejendommene

- at anlægget skal henligge uforstyrret, og der skal gives adgang til eftersyn og rensning, samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder

- at der ikke indenfor et areal på 2 meter målt fra midte af ledning må der ikke plantes træer og buske med dybtgående rødder, etableres faste anlæg, herunderbebyggelse og iværksætte noget som kan være til hinder for sikring af ovennævnte formål.

- at der må tåles de ulemper der forbundet med oprensning-, eftersyn eller reparationsarbejder.

Påtaleret: Ebeltoft kommunalbestyrelse, nu Syddjurs Spildevand A/S

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 68

Servitutten indeholder bestemmelser til sikring af kloakanlæg om

- at det skal tåles at ledningerne og brøndene anlægges på ejendommene

- at anlægget skal henligge uforstyrret, og der skal gives adgang til eftersyn og rensning, samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder

- at der ikke indenfor et areal på 2 meter målt fra midte af ledning må der ikke plantes træer og buske med dybtgående rødder, etableres faste anlæg, herunder bebyggelse og iværksætte noget som kan være til hinder for sikring af ovennævnte formål.

- at der må tåles de ulemper der forbundet med oprensning-, eftersyn eller reparationsarbejder.

Påtaleret: Ebeltoft kommunalbestyrelse, nu Syddjurs Spildevand A/S

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 69

Servitutten indeholder bestemmelser til sikring af kloakanlæg om

- at det skal tåles at ledningerne og brøndene anlægges på ejendommene

- at anlægget skal henligge uforstyrret, og der skal gives adgang til eftersyn og rensning, samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder

- at der ikke indenfor et areal på 2 meter målt fra midte af ledning må der ikke plantes træer og buske med dybtgående rødder, etableres faste anlæg, herunder bebyggelse og iværksætte noget som kan være til hinder for sikring af ovennævnte formål.

- at der må tåles de ulemper der forbundet med oprensning-, eftersyn eller reparationsarbejder.

Påtaleret: Ebeltoft kommunalbestyrelse, nu Syddjurs Spildevand A/S

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 70

Servitutten indeholder bestemmelser om

- at parcellen ikke må benyttes til nogen art af forretningsmæssig virksomhed eller virksomhed, der medfører røg, støj eller ilde lugt til ulempe for de omboende.

- at fældning af den bestående beplantning skal godkendes af Egil Fischer

- at der på parcellen kun må opføres en selvstændig ejendom til beboelse med de fornødne udhuse, alt i en etage og tegninger til huset, dets beliggenhed, materiale og hegn skal, ligesom et evt. badehus, godkendes af Danmarks Naturfredningsforening og Egil Fischer forinden arbejdet påbegyndes. Tagdækning med tegl eller strå er tilladt, mens andre tagdækningsmaterialer kan nægtes. Badehuset skal på Egil Fischers forlangende flytte til en badebro når han opfører en sådan.

Påtaleret: Egil Fischer

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 71

Servitutten indeholder bestemmelser om at matr.nr. der på matr.mr. 1aø, 1bn, 1bv, 1cæ, 1cz, 1kf, og 1kg Lyngsbækgård Hgd., Dråby aldrig må opføres mere end et sommerhus eller enfamiliehus med tilhørende udhuse, garage og lignende.

Påtaleret: Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 72

Servitutten indeholder bestemmelser om

at matr.nr. 1bb Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må benyttes til nogen form for forretningsmæssig virksomhed, eller virksomhed der medfører røg, støj eller ilde lugt til ulempe for de omboende

at fældning af den bestående beplantning skal godkendes af Egil Fischer

at der på parcellen kun må opføres en selvstændig ejendom til beboelse med

de fornødne udhuse, alt i en etage og tegninger til huset, dets beliggenhed, materiale og hegn skal, ligesom et evt. badehus, godkendes af Danmarks Naturfredningsforening og Egil Fischer forinden arbejdet påbegyndes. Tagdækning med tegl eller strå er tilladt, mens andre tagdækningsmaterialer kan nægtes. Badehuset skal på Egil Fischers forlangende flytte til en badebro når han opfører en sådan.

Påtaleret: Egil Fischer

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 73

Servitutten indeholder bestemmelser om

- at matr.nr. 1bx Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må benyttes til nogen form for forretningsmæssig virksomhed, eller virksomhed der medfører røg, støj eller ilde lugt til ulempe for de omboende

- at fældning af den bestående beplantning skal godkendes af Egil Fischer

- at der på parcellen kun må opføres en selvstændig ejendom til beboelse med de fornødne udhuse, alt i en etage og tegninger til huset, dets beliggenhed, materiale og hegn, ligesom et evt. badehus, skal godkendes af Egil Fischer forinden arbejdet påbegyndes. Tagdækning med tegl eller strå er tilladt, mens andre tagdækningsmaterialer kan nægtes. Badehuset skal på Egil Fischers forlangende flytte til en badebro når han opfører en sådan.

Påtaleret: Egil Fischer

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 74

Servitutten indeholder bestemmelser om

at matr.nr. 1bz Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må benyttes til nogen form for forretningsmæssig virksomhed, eller virksomhed der medfører røg, støj eller ilde lugt til ulempe for de omboende

at der på parcellen kun må opføres en selvstændig ejendom til beboelse med de fornødne udhuse, alt i en etage og tegninger til huset, dets beliggenhed, materiale og hegn skal godkendes af Egil Fischer forinden arbejdet påbegyndes. Tagdækning med tegl eller strå er tilladt, mens andre tagdækningsmaterialer kan nægtes. Og at huset må opføres af træ.

Påtaleret: Egil Fischer

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 75

Servitutten indeholder bestemmelser om

- at matr.nr. 1bt Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må benyttes til nogen form for forretningsmæssig virksomhed

- at der på parcellen kun må bebygges med en etages beboelseshus og bebyggelsen og hegn skal godkendes af Danmarks Naturfredningsforening og Egil Fischer forinden arbejdet påbegyndes.

Påtaleret: Fremgår ikke af servitutten

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 76

Servitutten indeholder bestemmelser om

- at matr.nr. 1bk Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må benyttes til nogen form for forretningsmæssig virksomhed

- at der på parcellen kun må bebygges med en etages beboelseshus og bebyggelsen skal godkendes af Egil Fischer og skal ligge i mindst 15 meter afstand til naboparcellen mod øst.

Påtaleret: Fremgår ikke af servitutten

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 77

Servitutten indeholder bestemmelser om

- at matr.nr. 1bø og 1ca Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må benyttes til nogen form for forretningsmæssig virksomhed, udover pensionat i forbindelse med Molskroen, eller virksomhed der medfører røg, støj eller ilde lugt til ulempe for de omboende

- at der på parcellen kun må opføres en selvstændig ejendom til beboelse med de fornødne udhuse, alt i en etage og tegninger til huset, såvel som de eventuelle badehuse, dets beliggenhed, materiale og hegn skal godkendes af Danmarks Naturfredningsforening og Egil Fischer forinden arbejdet påbegyndes. Bygningerne skal holdes i en afstand fra vejen af mindst 5 meter, ligesom Tagdækning med tegl er tilladt, mens andre tagdækningsmaterialer kan nægtes. Og at huset må opføres af træ.

Påtaleret: Fremgår ikke af servitutten

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 78

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på parcellen kun må bebygges med en etages beboelseshuse og bebyggelsen og at tegning til dette, placeringen og materiale og hegn skal godkendes af Egil Fischer.

Påtaleret: Fremgår ikke af servitutten

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 80

Servitutten indeholder bestemmelser om adgangsbegrænsning i forhold til Fuglsøvej

Påtaleret: Vejmyndigheden, nu Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 81

Servitutten indeholder bestemmelser om fri og uhindret adgang fra landevejen ad en privat vej med en 4 alen bred opkørsel til den søndre fyrgrund og en 2 alen bred sti til den nordre fyrgrund, samt ikke at lade foretage udgravninger i den syd for den søndre fyrgrund beliggende grusgrav, der på nogen måde kan skade fyrets grund. Ligeledes skal fyrenes lysvinkel holdes fri for læplantning, bebyggelse eller anbringelse af andet lignende, der kan skade fyrenes lysvinkel.

Ved påtegning lyst 22. maj 1944 specificeres placeringen af fyrenes lysvinkel med tilhørende rids.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1d Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 82

Servitutten vedrører en færdselsret til en vej beliggende udenfor området.


Servitut nr. 83

Servitutten indeholder bestemmelser om byggelinier i forhold til tidligere amtsvej nr. 521 (Kystvejen)

Påtaleret: Vejmyndigheden, nu Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 84

Servitutten indeholder bestemmelser om en sø beliggende udenfor området.


Servitut nr. 85

Servitutten indeholder bestemmelser til sikring af telekabler

Påtaleret: Tele Danmark A/S

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 86

Servitutten indeholder bestemmelser om

at matr.nr. 1an Lyngsbækgård Hgd., Dråby og 1k Strandkær, Agri ikke må benyttes til at udøve næringsdrift, ligesom der heller ikke må indrettes eller drives beværtning, hotel, pensionat, hospital, sanatorium, værksted, fabrik, butik eller lignende. Grunden må kun benyttes til landhusbebyggelse, og bygninger og hegn, såvelsom fældning af gammel beplantning skal godkendes af Egil Fischer.

Påtaleret: Fremgår ikke af servitutten

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 87

Servitutten indeholder bestemmelser vilkår for en færdselsret for b.la. matr.nr. 3am Lyngsbæk By, Dråby over matr.nr. 3q, samt ret til at tage vand fra en grøft. Vejen og grøften er beliggende udenfor området og servitutten har således ingen betydning for lokalplanen.


Servitut nr. 88

Servitutten indeholder bestemmelser om ret til vand fra vandværksanlæg på matr.nr. 3q Lyngsbæk By, Dråby beliggende udenfor området. Burde ikke være lyst på matr.nr. 8a Lyngsbæk By, Dråby.


Servitut nr. 89

Servitutten indeholder bestemmelser om færdselsret til en vej beliggende udenfor området. Burde ikke være lyst på matr.nr. 8a Lyngsbæk By, Dråby.


Servitut nr. 90

Servitutten indeholder bestemmelser om strandret til strandlodden af matr.nr. 3q (nu 3ne) Lyngsbæk By, Dråby beliggende udenfor området. Burde ikke være lyst på matr.nr. 8a Lyngsbæk By, Dråby.


Servitut nr. 91

Servitutten indeholder bestemmelser om ret til brøndgravning og ret til at nedlægge ledninger på matr.nr. 3t, 3q, 3ai og 3al Lyngsbæk By, Dråby beliggende udenfor området. Burde ikke være lyst på matr.nr. 8a Lyngsbæk By, Dråby.


Servitut nr. 92

Servitutten indeholder bestemmelser til sikring af ledningsanlæg med tilbehør (ventil brønde og udluftningsrør), herunder et deklarationsareal på 5 meter på hver side af ledningen, hvor der ikke uden forsvarsministeriets (forsvarets bygningstjenestes) tilladelse må opføres bygninger o.lign., plantes træer eller buske, etablering af drænledninger, vandledninger, elkabler og lign., samt tåle at der foretages fornødent eftersyn og vedligeholdelse af ledningen-

Påtaleret: Forsvarsministeriets (forsvarets bygningstjenestes)

Servitutten kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 342

Servitutten indeholder bestemmelser om færdselsret for ejerne af matr.nr. 2u Lyngsbæk By, Dråby ad en 5 meter bred vej på matr.nr. 3an smst., der er beliggende udenfor området

Påtaleret: Ejeren af matr.nr 2u Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 94

Servitutten indeholder bestemmelser om bebyggelse m.m. for sommerhus parceller udstykket fra matr.nr. 4a Handrup By, Dråby beliggende udenfor området. Burde ikke være lyst på matr.nr. 1fe Lyngsbæk By, Dråby.


Servitut nr. 95

Servitutten indeholder bestemmelser om vandledning på matr.nr. 4a og 5a Handrup By, Dråby beliggende udenfor området. Burde ikke være lyst på matr.nr. 1fe Lyngsbæk By, Dråby.


Servitut nr. 96

Servitutten indeholder bestemmelser om at bebyggelse, hegnssætning og fældning af nuværende bevoksning på matr.nr. 1m Strandkær, Agri kun må finde sted efter godkendelse af den til enhver tid værende ejer af Ndr. Strandkær (matr.nr. 1a smst.) eller den til hvem ejeren måtte overdrage denne ret. Der må ingensensinde på ejendommen indrettes eller drives hospital, sanatorium, værksted, fabrik, butik, pensionat, hotel, beværtning eller lignende. Når Egil Foischer anlægger en 5 alen bredvej langs ejendommens nordskel og videre indtil åen afstår ejeren af matr.nr. 1m 5 alen langs nordskellet til vejens udvidelse mod at få vejret til vejen.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1a Strandkær, Agri

Servituttens bestemmelser om afståelse af areal til vej kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen. Servituttens øvrige bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 97 (Vedrører strandlodder)

Servitutten indeholder bestemmelser om at ejerne af matr.nr. 1z 1go og 1gt Lyngsbæk By, Dråby har ret til færdsel på og bade fra det areal af matr.nr. 1o (nu 1gk) smst. syd for landevejen beliggende strandlod, dog således at der er forbudt at parkere biler eller andre køretøjer på strandgrunden og opføre badehuse.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr 1z 1go og 1gt Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 98 (Strandlod)

Servitutten indeholder bestemmelser om at ejerne af matr.nr. 1ae Lyngsbæk By, Dråby har ret til færdsel på og bade fra det areal af matr.nr. 1o (nu 1gk) smst. syd for landevejen beliggende strandlod, dog således at der er forbudt at parkere biler eller andre køretøjer på strandgrunden og opføre badehuse.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr 1ae Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 99 (Vedrører strandlodder)

Servitutten indeholder bestemmelser om at ejerne af matr.nr. 1am Lyngsbæk By, Dråby har ret til færdsel på og bade fra det areal af matr.nr. 1o (nu 1gk) smst. syd for landevejen beliggende strandlod, dog uden ret til at opføre badehuse.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr 1am Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 100 (Vedrører strandlodder)

Servitutten indeholder bestemmelser om at ejerne af matr.nr. 1ao Lyngsbæk By, Dråby har ret til færdsel på og bade fra det areal af matr.nr. 1o (nu 1gk) smst. syd for landevejen beliggende strandlod.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr 1ao Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 101 (Vedrører strandlodder)

Servitutten indeholder bestemmelser om at ejerne af matr.nr. 1be Lyngsbæk By,

Dråby har ret til færdsel på og bade fra det areal af matr.nr. 1o (nu 1gk) smst. syd for landevejen beliggende strandlod, dog uden ret til at opføre badehuse.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr 1be Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 102 (Vedrører strandlodder)

Servitutten indeholder bestemmelser om at ejerne af matr.nr. 1bf Lyngsbæk By, Dråby har ret til færdsel på og bade fra det areal af matr.nr. 1o (nu 1gk) smst. syd for landevejen beliggende strandlod, dog uden ret til at opføre badehuse.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr 1bf Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 103

Servitutten indeholder bestemmelser om at ejerne af matr.nr. 1bh Lyngsbæk By, Dråby har ret til færdsel på og bade fra det areal af matr.nr. 1o (nu 1gk) smst. syd for landevejen beliggende strandlod, dog uden ret til at opføre badehuse. Ejendommen matr.nr. 1bh har færdselsret ad den vej der er udlagt fra Hovedlandevejen, og vedligeholdelsen af vejen skal bekostes af ejerne til de tilgrænsende parceller, der er udstykket fra matr.nr. 1o i fællesskab.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr 1bh Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 104

Servitutten indeholder bestemmelser om at ejerne af matr.nr. 1bi Lyngsbæk By, Dråby har ret til færdsel på og bade fra det areal af matr.nr. 1o (nu 1gk) smst. syd for landevejen beliggende strandlod, dog uden ret til at opføre badehuse. Ejendommen matr.nr. 1bi har færdselsret ad den vej der er udlagt fra Hovedlandevejen, og vedligeholdelsen af vejen skal bekostes af ejerne til de tilgrænsende parceller, der er udstykket fra matr.nr. 1o i fællesskab.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr 1bi Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 105

Servitutten indeholder bestemmelser om at ejerne af matr.nr. 1bg Lyngsbæk By, Dråby har ret til færdsel på og bade fra det areal af matr.nr. 1o (nu 1gk) smst. syd for landevejen beliggende strandlod, dog uden ret til at opføre badehuse. Ejendommen matr.nr. 1bg har færdselsret ad en 3 meter bred vej udlagt fra Hovedlandevejen, og vedligeholdelsen af vejen skal bekostes af ejerne til de tilgrænsende parceller, der er udstykket fra matr.nr. 1o i fællesskab.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr 1-- Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 106 (Vedrører strandlodder)

Servitutten indeholder bestemmelser om at ejerne af matr.nr. 1y Lyngsbæk By, Dråby har ret til færdsel på og bade fra det areal af matr.nr. 1o (nu 1gk) smst. syd for landevejen beliggende strandlod, dog uden ret til at opføre badehuse.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr 1y Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 107

Servitutten indeholder bestemmelser om at bebyggelsen på parcellen skal holdes indenfor en afstand af 41 meter fra parcellens østskel. Beplantningen på parcellens østlige del i indtil 13 meters afstand fra østskellet må ikke uden tilladelse fra ejeren af matr.nr. 1gu være højere end 1 meter.

Ved påtegning tinglyst den 3. juni 1959 meddeler ejeren af matr.nr. 1gu tilladelse ti, at der på matr.nr. 1ka Lyngsbækgård Hgd., Dråby må bygges indtil 4.25 meter fra skel mod matr.nr. 1gu smst. Det forudsættes herved at en bebyggelses vestlige afgrænsning ikke placeres længere mod vest end i forlængelse af den østlige side af det på matr.nr. 1gu opførte sommerhus. Samtidig frafaldes den i servitut tinglyst den 14. december 1948 tinglyste ret til fri oversigt i en bredde af 13 meter, således at ejeren af matr.nr. 1ka kan bebygge parcellen uden hensyntagen hertil.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1gu.

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 108 (Vedrører strandlodder)

Servitutten indeholder bestemmelser til sikring af kloakanlæg om

-at det skal tåles at ledningerne og brøndene anlægges på ejendommene

-at anlægget skal henligge uforstyrret, og der skal gives adgang til eftersyn og rensning, samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder

-at der kun efter forudgående aftale må plantes træer og buske med dybtgående rødder, ændres terrænhøjde, dæksler tildækkes eller i øvrigt iværksætte noget som kan være til hinder for sikring af ovennævnte formål.

-at deklarationen ikke medfører indskrænkninger i mulighederne for opførelse af byggeri eller lignende, hvortil byggetilladelse er fornøden. Såfremt byggetilladelse foreligger og det findes nødvendigt at foretage flytning af ledning eller fordyrende konstruktive ændringer på byggeriet bekostes dette af kloakforsyningen

-at der må tåles de ulemper der forbundet med oprensning-, eftersyn eller reparationsarbejder.

Påtaleret: Ebeltoft kommunalbestyrelse, nu Syddjurs Spildevand A/S

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 109

Servitutten indeholder bestemmelser til sikring af kloakanlæg om

- at det skal tåles at ledningerne og brøndene anlægges på ejendommene

- at anlægget skal henligge uforstyrret, og der skal gives adgang til eftersyn og rensning, samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder

- at der kun efter forudgående aftale må plantes træer og buske med dybtgående rødder, ændres terrænhøjde, dæksler tildækkes eller i øvrigt iværksætte noget som kan være til hinder for sikring af ovennævnte formål.

- at deklarationen ikke medfører indskrænkninger i mulighederne for opførelse af byggeri eller lignende, hvortil byggetilladelse er fornøden. Såfremt byggetilladelse foreligger og det findes nødvendigt at foretage flytning af ledning eller fordyrende konstruktive ændringer på byggeriet bekostes dette af kloakforsyningen

- at der må tåles de ulemper der forbundet med oprensning-, eftersyn eller reparationsarbejder

Påtaleret: Ebeltoft kommunalbestyrelse, nu Syddjurs Spildevand A/S

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 110

Servitutten indeholder bestemmelser om

- at 1.311 m² af ejendommens areal aldrig må anvendes til spildevandsproducerende udnyttelse

- at samme areal ikke må forsynes med regnvandsafløb som tilsluttes det offentlige anlæg

- at samme areal aldrig må indgå ved beregning af denne ejendoms eller andre ejendommes bebyggelsesprocent

- at senere udnyttelse af samme areal eller dele heraf til spildevandsproducerende anvendelse eller bebyggelse kun kan ske ved ændring af denne deklaration

- at etablering af offentlig regnvandssystem med mulighed for tilslutning af regnvandsafløb fra behæftede arealer vil medføre ændring af denne deklaration

- at Ebeltoft kommune ved ændring af deklaration sikres ret til at påligne kloakeringsbidrag i henhold til den gældende kloakbetalingsvedtægt.

Påtaleret: Syddjurs kommune

Servitutten kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 111 (Vedrører strandlodder)

Servitutten indeholder bestemmelser om at ejerne og brugere af matr.nr. 1x Lyngsbækgård Hgd., Dråby har ret til ophold på og badning fra den til matr.nr. matr.nr. 1u (nu 1nh) smst. hørende strandlod.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1x Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 112 (Vedrører strandlodder)

Servitutten indeholder bestemmelser om at ejerne af matr.nr. 1gn Lyngsbækgård Hgd., Dråby har ret til ophold på og badning fra den til matr.nr. 1u (nu 1nh) smst. hørende strandlod.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1gn Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 113

Servitutten indeholder bestemmelser om betingelser om fjernelse serveringsterrasse, træbelægning og plantekasser for vejbestyrelsen fastsat i forbindelse med meddelelse af dispensation fra vejbyggelinie.

Påtaleret: Vejbestyrelsen, Syddjurs kommune

Servitutten kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.

Serveringsterrasse m.m. er fjernet fra ejendommen så servitutten burde slettes i tingbogen.


Servitut nr. 114

Servitutten indeholder bestemmelser om at ejerne af matr.nr. 1s og 1u Lyngsbæk By, Dråby og ejerne af parceller udstykket herfra har ret til ophold på og badning fra den til matr.nr. matr.nr. 1s (nu 1ep) smst. hørende strandlod, dog således at dette ikke herved et tilladt at parkere biler eller andre køretøjer eller at opføre badehuse.

De veje der udlægges på matr.nr. 1s Lyngsbæk By, Dråby skal tjene til fri og uhindret færdsel for Ejere, Beboere og Brugere af matr.nr. 1s og 1u såvelsom praceller af disse ejendomme.

Servitutten indeholder derudover bestemmelser om vedligeholdelse og retningslinier for beslutning af evt. vejforlægninger.

Påtaleret: Ejere, Beboere og Brugere af matr.nr. 1s og 1u LyngsbækBy, Dråby og parceller herfra.

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 115

Servitutten indeholder bestemmelser om at ejerne af matr.nr. 8a Lyngsbæk By, Dråby ingensinde må frasælge parceller af matr.nr. 8a til sommerhus bebyggelse uden tilladelse fra ejeren af matr.nr. 3q, 1l, og 1t Lyngsbæk By, Dråby og 1l Lyngbækgård Hgd., Dråby. I tilfælde at udstykning af den sidst nævnte ejendom tilkommer påtaleretten alene ejeren af hovedparcellen.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 3q Lyngsbæk By,

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 116

Servitutten indeholder bestemmelser om en livsvarig bopælsret for Direktør Sonja Mathisen på ejendommen Stambækvej 3, 8400 Ebeltoft

Påtaleret: Direktør Sonja Mathisen

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 117

Servitutten indeholder bestemmelser om at der i skellet mellem matr.nr. 1cc og 1ma Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må rejses fra værksted på matr.nr, 1ma og ud til landevejen, idet området på begge sider af dette skel skal holdes rydeligt og være til rådighed for begge parter. Ejeren af matr.nr. 1ma har ret til færdsel på matr.nr. 1cc i forbindelse med vedligeholdelse af gavlen på værkstedet, der ligger i skel. I skelgrænse fra det sydøstlige hjørne af værkstedet har ejeren af matr.nr. 1ma ret til at opføre en mur mellem ejendommene.

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 1cc og 1ma

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 118

Servitutten indeholder bestemmelser om at det på ejendommen matr.nr. 1ma og 1cb Lyngsbækgård Hgd., Dråby værende indrettede cafeteria har pligt til at aftage mejeriprodukter, herunder is og softice fra SOL IS A/S, Aarhus

Påtaleret: SOL IS A/S, Aarhus

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 119

Servitutten indeholder bestemmelser om at tagetagen på matr.nr. 1ma Lyngsbækgård Hgd., Dråby alene anvendes til beboelse for en familie. Betingelsen er stillet i forbindelse med meddelelse af landzonetilladelse til indretning af tagetagen

Påtaleret: Landzonemyndigheden, Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 120

Servitutten indeholder bestemmelser vilkår for en færdselsret for b.la. matr.nr. 8a Lyngsbæk By, Dråby over matr.nr. 3al. Vejen er beliggende udenfor området og servitutten har således ingen betydning for lokalplanen.


Servitut nr. 121

Servitutten indeholder bestemmelser vilkår for en færdselsret for matr.nr. 2fc Lyngsbæk By, Dråby over matr.nr. 3al. Vejen er beliggende udenfor området og servitutten har således ingen betydning for lokalplanen.


Servitut nr. 122

Servitutten indeholder bestemmelser om oversigtsarealer ved vejkryds ved den offentlige bivej Østre Molsvej (nu Fuglsøvej), hvorefter der på de angivne oversigtsarealer ikke må opføres bygninger eller anbringes plantevækst, hegn eller andet der har en højde der overstiger 1 meter over de tilstødende vejes plan

Påtaleret: Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 123

Servitutten indeholder bestemmelser om at der på matr.nr. 1aa Lyngsbækgård Hgd., Dråby ”Molskroen” skal være et parkeringsareal i et sådant omfang, at parkering af egne vogne samt for funder mv. til en hver tid vil kunne undgås på de omliggende veje.

Påtaleret: Bygningsmyndigheden, Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 124

Servitutten indeholder ret for ejeren af matr.nr. 1cc Lyngsbækgård Hgd., Dråby til at opføre bebyggelse i skel mod matr.nr. 1aa smst.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1cc

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 125

Servitutten indeholder bestemmelser om at der såfremt der fra ejendommen matr.nr. 1y Lyngsbæk By, Dråby skal sælges Is-Creme produkter, har Mejeriernes Iscremefabrik eneret til leverance af disse produkter.

Påtaleret: Mejeriernes Iscremefabrik

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 126

Servitutten indeholder bestemmelser om

- at der på matr.nr. 1cp Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må være virksomheder, der medfører røg, støj eller ilde lugt til ulempe for de omboende

- at af materiale er røde cement- paptage og umalede bliktage forbudt og tegl tilladt, medens øvrige materialer skal godkendes

- at tegninger af bebyggelsen, dens placering og hegn, samt angivelse af materiale og disses farver skal godkendes af Danmarks Naturfredningsforening og Hovedparcelejeren forinden arbejdet påbegyndes.

- at der på parcellerne tillades forretningsbebyggelse med butikker og sluttet bebyggelse med indtil 2 etager. Gesimshøjde må ikke overstige 8 meter.

- at gavle kun må opføres i naboskellet indenfor et bælte på indstil 12 meter fra vej eller torv

- at bagmure må mod nabo ikke være højere end 3 meter

- at tagfald mod nabo indenfor lovens grænser tillades når tagvand afledes til egen grund

- at synlige bygningssider behandles som facader

- at bebyggelsen skal udføres på en måde så brandbestemmelser ikke er til hinder for opførelse af bebyggelse på nabogrunden i skel.

Påtaleret: Hovedparcel ejeren og Danmarks Naturfredningsforenin

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 127

Servitutten indeholder ret for Det forenede Olie Kompagni A/S til i en periode på 10år fra 22. maj 1949 at have benzinanlæg og drive benzinsalg fra ejendommen matr.nr. 1cp Lyngsbækgård Hgd., Dråby.

Påtaleret: Det forenede Olie Kompagni A/S

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 128

Servitutten indeholder bestemmelser om

- at matr.nr. 1kl Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må yderligere udstykkes

- at bebyggelsen skal udformes som et fritliggende beboelseshus til en familie og må ikke i form eller farve på unødig måde virke særlig påtrængende

- at etageantallet ikke må overstige en fuldetage, underetage mod faldende terræn og tagetage og tagskægget må ikke ligge højere end grundes højeste punkt

- at evt. hegn skal i almindelighed være naturlige hegn som diger af jord, græstørv eller sten, grøfter eller vidiehegn. Mod vejen må hegnets højde ikke overstige 1.25 meter.

- at beplantningen langs grundens sydgrænse ikke må markere grundgrænsen skarpt. Men formes således at højere og lavere beplantning, eventuel ubeplantede partier, veksler

Påtaleret: Hovedparcel ejeren og Danmarks Naturfredningsforening

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 129

Servitutten indeholder bestemmelser om tinglysning af pant og salg af ejendommen matr.nr. 1kl Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Påtaleret: Sydbank A/S

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 130

Servitutten indeholder bestemmelser om et byggeretligt skel på matr.nr. 1z og 1gt Lyngsbæk By, Dråby for matr.nr. 1gt og 1z smst., der sikrer at bebyggelse på matr.nr. 1z og 1gt placeres således at det respekterer de gældende regler for fællesafstand mellem bebyggelse på 2 grunde.

Påtaleret: Bygningsmyndigheden, Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 131

Servitutten indeholder bestemmelser til sikring af ledningsanlæg med tilbehør (ventilbrønde, udluftningsrør og katodebeskyttelsesanlæg), herunder et deklarationsareal på 5 meter på hver side af ledningen, hvor der ikke uden forsvarsministeriets (forsvarets bygningstjenestes) tilladelse må opføres bygninger o.lign., plantes træer eller buske, etablering af drænledninger, vandledninger, elkabler og lign., samt tåle at der foretages fornødent eftersyn og vedligeholdelse af ledningen.

Påtaleret: Forsvarsministeriets (forsvarets bygningstjenestes)

Servitutten kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 132

Servitutten indeholder ret for ejeren af matr.nr. 1æ Lyngsbæk By, Dråby til at benytte 2 parkeringspladser på ejendommen matr.nr. 1aa smst. Retten er forbehold ejeren af matr.nr. 1æ alene, idet andre, herunder gæste skal henvises til anden parkeringsplads

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1æ

Servitutten kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 133

Servitutten indeholder bestemmelser om færdselsret for ejeren af matr.nr. 1e og 1f Strandkær og matr.nr. 1ac, 1ab og 1k Lyngsbækgård Hgd., Dråby ad en på 5 alen bred vej over matr.nr. 1e Strandkær, Agri og 1ac Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Påtaleret: Er ikke angivet i servitutten.

Servitutten kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 134

Servitutten indeholder bestemmelser om

- færdselsret for ejeren af matr.nr. 1do Lyngsbækgård., Hgd., Dråby ad en på 1 meter bred sti fra over matr.nr. 1e Strandkær, Agri til ”Østre Molsvej” (nu Fuglsøvej)

- pligt til at beplantninger, således at der er fri udsigt fra bygningen på matr.nr. 1do til molsvejen, stranden og mod nord

- færdsels- og baderet på strandlodden af matr.nr. 1e

Påtaleret: Er ikke angivet i servitutten.

Servitutten kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 135

Servitutten indeholder bestemmelser om beplantningen på matr.nr. 1cv Lyngsbækgård Hgd., Dråby’s vestlige del ikke må overstige en højde på 1,8 meter målt fra den nuværende terrasses kote.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1mi smst.

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 136

Servitutten indeholder bestemmelser om et byggeretligt skel på matr.nr. 1cc Lyngsbækgård Hgd., Dråby for matr.nr. 1ma smst., der sikrer at bebyggelse på matr.nr. 1cc placeres således at det respekterer de gældende regler for fællesafstand mellem bebyggelse på 2 grunde

Påtaleret: Bygningsmyndigheden

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 137

Servitutten indeholder bestemmelser om oversigtsarealer ved vejkryds ved den amtsvej 521 (Hovedgaden og Kystvejen), hvorefter der på de angivne oversigtsarealer ikke må opføres bygninger eller anbringes plantevækst, hegn eller andet der har en højde der overstiger 0,8 meter over de tilstødende vejes plan

Påtaleret: Vejmyndigheden, nu Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 138

Servitutten indeholder bestemmelser om oversigtsarealer ved vejkryds ved den amtsvej 521 (Hovedgaden og Kystvejen), hvorefter der på de angivne oversigtsarealer ikke må opføres bygninger eller anbringes plantevækst, hegn eller andet der har en højde der overstiger 0,8 meter over de tilstødende vejes plan

Påtaleret: Vejmyndigheden, nu Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 139

Servitutten indeholder ret, på nærmere angivne vilkår, for ejerne af matr.nr. 1gæ Lyngsbækgård Hgd., Dråby og matr.nr. 1p og 1q Strandkæe, Agri til fremføre ledninger til vand og elektricitet over matr.nr. 1do Lyngsbækgård Hgd., Dråby.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1do Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 140

Servitutten indeholder bestemmelser om færdselsret for ejerne af matr.nr. 1gz Lyngsbækgård Hgd., Dråby ad et 4 meter bredt færdselsareal på matr.nr. 1do smst., samt bestemmelser om et byggeretligt skel på matr.nr. 1gy og 1gz Lyngsbækgård Hgd., Dråby for matr.nr. 1do smst., der sikrer at bebyggelse på matr.nr. 1gy pog 1gz placeres således at det respekterer de gældende regler for fællesafstand mellem bebyggelse på 2 grunde

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 1gz vedrørende færdselsretten, og

Bygningsmyndigheden vedrørende det byggeretlige skel.

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 141

Servitutten indeholder bestemmelser om at Egil Fischer forbeholder sig at godkende enhver bebyggelse, der finder sted på matr.nr. 1p Lyngsbækgård Hgd., Dråby.

Påtaleret: Egil Fischer

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 142 (Vedrører strandlodder)

Servitutten indeholder fredningsbestemmelser for strandgrundene ved Ebeltoft Vig gående ud på

at der ikke på grundene for så vidt angår arealet mellem vejen og vigen må opføres bygninger, derunder indbefattet skure, lysthuse eller lignende samt

at der ikke på grundene for så vidt angår ommeldte areal må opføres plankeværker eller lignende eller være en sådan beplantning, at den frie udsigt over Ebeltoft Vig skades

Påtaleret: Fredningsnævnet og Danmarks Naturfredningsforening.

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 143 (Vedrører strandlodder)

Servitutten indeholder fredningsbestemmelser for strandgrundene ved Ebeltoft Vig gående ud på

at der ikke på grundene for så vidt angår arealet mellem vejen og vigen må opføres bygninger, derunder indbefattet skure, lysthuse eller lignende samt

at der ikke på grundene for så vidt angår ommeldte areal må opføres plankeværker eller lignende eller være en sådan beplantning, at den frie udsigt over Ebeltoft Vig skades

Påtaleret: Fredningsnævnet og Danmarks Naturfredningsforening.

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 144

Servitutten indeholder bestemmelser om køberet for Mogens Johansen til matr.nr. 1de Lyngsbækgård Hgd., Dråby.

Påtaleret: Mogens Johansen

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 145

Servitutten indeholder bestemmelser om at der ikke må foretages nogen form for bebyggelse på matr.nr. 1de Lyngsbækgård Hgd., Dråby uden forudgående skriftlig tilladelse fra Mogens Johansen, samt den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 1df smst..

Påtaleret: Mogens Johansen, samt den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 1df smst.

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 146

Servitutten indeholder bestemmelser om

- at der på hver parcel kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

-  tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker Thorup

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 2a Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 147

Servitutten indeholder bestemmelser om

at yderligere udstykning af matr.nr. 1fn Lyngsbækgård Hgd., Dråby skal godkendes af Egil Fischer

at bebyggelse ikke må være højere end en etage og tagetage regnet fra det øverste punkt på parcellen og skal bortset fra et mindre fremspring holdes syd for en linie i fortsættelsen af sydsiden af de på matr.nr. 1cv smst. opførte hus.

Påtaleret: Egil Fischer og ejeren af matr.nr. 1z

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 148

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at der på hver parcel kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

-at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker Thorup

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 2a Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 149

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at der på hver parcel kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

-at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker Thorup

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 2a Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 150

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 1an Lyngsbæk By, Dråby ikke må forefindes nogen form for beplantning, der overstiger højden 2 meter

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 1bæ

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 151

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at matr.nr. 1dø og 1fo Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må udstykkes yderligere uden hovedparcel ejerens samtykke.

-at der over ejendommene tillades nedlagt kloak- og vandledninger og at vandværket har ret til eftersyn, vedligeholdelse og fornyelse af ledningerne.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1z og 1ea

Servituttens bestemmelser om udstykning kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen. Servituttens bestemmelser om kloak- og vandledninger kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 152

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 1cn Lyngsbækgård Hgd., Dråby kun må opføres en selvstændig ejendom til beboelse

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1ea

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 153

Servitutten indeholder bestemmelser om ret for ejerne af matr.nr. 1fv Lyngsbækgård Hgd., Dråby til at have støttemur på matr.nr. 1fo smst., samt bestemmelser om vedligeholdelse af støttemuren.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1fv

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 154

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 1dq Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må bebygges nærmere den øst for parcellen liggende vej end 5 meter, og at parcellen kun må bebygges i parcellens halve bredde

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1z

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 155

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der et areal af h.h.v. matr.nr. 1ce og 1ci Lyngsbæk By, Dråby ikke må bebygges eller beplantes på en sådan måde at beplantningen kan genere udsigten fra matr.nr. 1ce og 1ci.

Påtaleret: Ejerene af matr.nr. 1ce og 1ci

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 156

Servitutten indeholder bestemmelser om færdselsret for matr.nr. 1gz Lyngsbækgård Hgd., Dråby ad en gangsti langs det sydvestlige skel af matr.nr. 1t Strandkær, Agri

Påtaleret: Fremgår ikke af servitutten. Må være ejeren af matr.nr. 1gz

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 158

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at ejerne af matr.nr. 1gt Lyngsbækgård Hgd., Dråby skal have færdselsret ad Skovvejen (nu Nordmandvej) og ad en 1,5 meter bred gangsti samt del af indkørslen til Nørrehald (matr.nr. 1ea smst) ud til den offentlige adgangsvej til den nordlige parcel af matr.nr. 1gt.

-at en nærmere angivet del af matr.nr. 1gt ikke må bebygges eller anvendes til oplagsplads eller på anden måde benyttes på en sådan måde, at udsigten fra Nørrehald generes herved

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1gt for pkt 1, og ejeren af matr.nr. 1ea for pkt. 2

Servituttens bestemmelser under pkt. 1 kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen. Servituttens bestemmelser under pkt. 2 kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 159

Servitutten indeholder ret for elselskabet Arke (nu NRGI) til at placere

transformaterstation og kabelgrav på matr.nr. 1gt Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Påtaleret: NRGI

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 160

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at bebyggelsen på matr.nr. 1le Lyngsbækgård Hgd., Dråby skal udformes som et fritliggende beboelseshus til en familie og må ikke i form og farve virke særligt påtrængende

-at etageantallet må ikke overstige en fuld etage og tagetage.

-at dødt hegn mod Lyngsbækvejen ikke må være højere end 1 meter

Påtaleret: Egil Fischer og Danmarks Naturfredningsforening

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 161

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at bebyggelsen på matr.nr. 1le Lyngsbækgård Hgd., Dråby skal udformes som et fritliggende beboelseshus til en familie og må ikke i form og farve virke særligt påtrængende.

-at etageantallet må ikke overstige en fuld etage og tagetage.

-at dødt hegn mod Lyngsbækvejen ikke må være højere end 1 meter

Påtaleret: Hovedparcelejeren og Danmarks Naturfredningsforening

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 162 (Ebeltoft kommunes sommerhusdeklaration)

Servitutten indeholder bestemmelser om

- at terrænregulering, bortset fra fornøden planering af byggeplads ikke må finde sted

- at intet byggearbejde må påbegyndes inden afsætningen er godkendt af bygningsmyndigheden, og  - at der for veje hvor der ikke er fastsat særlige byggelinier skal bebyggelsen være fjernet mindst 10 meter fra vejens midte.

- at der i forbindelse med opførelse af sommerhus skal etablere parkeringsplads for mindst 2 biler

- at bruttoetagearealet af hver enkelt sommerbolig ikke må være mindre end 30 m², og det bebyggede areal af evt. udhus/garage ikke må overstige 2/3 af det bebyggede areal for boligen

- at bebyggelsens ydre bygningsdele, herunder tag, skal fremtræde i farver, der er dannet af hvid, sort eller jordfarverne okker, terra de siena, umbra, engelskrødt, dodenkop eller disse sidste farvers blanding med hvidt eller sort.

Påtaleret: Bygningsmyndigheden

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 163

Servitutten indeholder bestemmelser om

- at der på matr.nr. 2v Lyngsbæk By, Dråby ikke må findes hegn, planter eller træer m.m. hvis højde overstiger 1,5 meter målt fra overkanten af husets sokkel.

- at der ikke må opføres bygninger, anlæg eller lignende, hvis højde overstiger 1,5 meter målt fra husets sokkel

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 2eu Lyngsbæk By, Dråby

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 164

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 2t Lyngsbæk By, Dråby kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

at tegninger til eventuel bygning er godkendt af Anker og Nilie Thorup

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 2a Lyngsbæk By, Dråby

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 165

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 2x Lyngsbæk By, Dråby kun må opføres en bygning med

tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker og Nilie Thorup

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 2a Lyngsbæk By, Dråby

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 166

Servitutten indeholder bestemmelser om

at taghøjden på byggeriet på matr.nr. 2x Lyngsbæk By, Dråby ikke må overstige 3.80 meter målt fra bygningens sokkel

at vinduesarealet på facaden mod matr.nr. 2ag Lyngsbæk By, Dråby maksimalt må andrage 3 m²

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 2ag

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 167

Servitutten indeholder bestemmelser om

at bebyggelsen på matr.nr. 1lt Lyngsbækgård Hgd., Dråby skal holdes mindst 2,5 meter fra vestskellet, 3,5 meter fra nordskellet, 1.25 meter fra østskellet og 9 meter fra sydskellet

at ydervæggene beklædes med træ, og disse og soklen bruntjæres. Døre vinduer og vindskede samt evt. skodder hvidmales, og taget dækkes med gråt eternit eller grå eller sort icopal

Påtaleret: Egil Fischer og Danmarks Naturfredningsforening

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 168

Servitutten indeholder ret for elselskabet Arke (nu NRGI) til at placere transformaterstation og kabelgrav på matr.nr. 1eo Lyngsbæk By, Dråby

Påtaleret: NRGI

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 169 (Ebeltoft kommunes sommerhusdeklaration)

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at terrænregulering, bortset fra fornøden planering af byggeplads ikke må finde sted

-at intet byggearbejde må påbegyndes inden afsætningen er godkendt af bygningsmyndigheden, og -at der for veje hvor der ikke er fastsat særlige byggelinier skal bebyggelsen være fjernet mindst 10 meter fra vejens midte.

-at der i forbindelse med opførelse af sommerhus skal etableres parkeringsplads for mindst 2 biler

-at bruttoetagearealet af hver enkelt sommerbolig ikke må være mindre end 30 m², og det bebyggede areal af evt. udhus/garage ikke må overstige 2/3 af det bebyggede areal for boligen

-at bebyggelsens ydre bygningsdele, herunder tag, skal fremtræde i farver, der er dannet af hvid, sort eller jordfarverne okker, terra de siena, umbra, engelskrødt, dodenkop eller disse sidste farvers blanding med hvidt eller sort.

Påtaleret: Bygningsmyndigheden

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 170

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 2aa Lyngsbæk By, Dråby kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker og Nilie Thorup

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 2a Lyngsbæk By, Dråby

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 171

Servitutten indeholder bestemmelser om

at ejeren af matr.nr. 11ak Lyngsbæk By, Dråby skal have færdselsret ad et færdselsareal på matr.nr. 1bn.

at ejeren har ret til at opsætte et indtil 1,5 meter højt hegn, stakit eller plankeværk i færdselsarealets vestre begrænsning.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1a

Servituttens bestemmelser under pkt. 1 kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen. Servituttens bestemmelser under pkt. 2 kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 172

Servitutten indeholder bestemmelser om at beboelsen på matr.nr. 1ex Lyngsbæk By, Dråby alene anvende til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april – 30. september og udenfor dette tidsrum til kortvarige ferieophold, weekends og lignende. Betingelsen er stillet i forbindelse med meddelelse af landzonetilladelse til opførelse af sommerhuset.

Påtaleret: Landzonemyndigheden, Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 173

Servitutten indeholder bestemmelser om samejeovernskomst for ejerne af matr.nr. 1ex Lyngsbæk By, Dråby.

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 1ex

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 174

Servitutten indeholder bestemmelser om at beboelsen på matr.nr. 1fc Lyngsbæk By, Dråby alene anvende til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april – 30. september og udenfor dette tidsrum til kortvarige ferieophold, weekends og lignende. Betingelsen er stillet i forbindelse med meddelelse af landzonetilladelse til opførelse af sommerhuset.

Påtaleret: Landzonemyndigheden, Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 175

Servitutten indeholder bestemmelser om at beboelsen på matr.nr. 1ey Lyngsbæk By, Dråby alene anvende til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april – 30. september og udenfor dette tidsrum til kortvarige ferieophold, weekends og lignende. Betingelsen er stillet i forbindelse med meddelelse af landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til sommerhuset.

Påtaleret: Landzonemyndigheden, Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 176

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 2af og 2ai Lyngsbæk By, Dråby kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker og Nilie Thorup

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 2a Lyngsbæk By, Dråby

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 177

Servitutten indeholder bestemmelser om et byggeretligt skel på matr.nr. 2ag Lyngsbæk By, Dråby for matr.nr. 2x smst., der sikrer at bebyggelse på matr.nr. 2ag placeres således at det respekterer de gældende regler for fællesafstand mellem bebyggelse på 2 grunde.

Påtaleret: Syddjurs kommune og ejerne af matr.nr. 2x

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 178

Servitutten indeholder bestemmelser til sikring af ledningsanlæg nedlagt i samme

trace som forsvarest POL-ledning på samme vilkår som gældende efter servituten vedrørende forsvarets POL-ledning.

Påtaleret: Foreningen Danske Olieberedskabslagre

Servitutten kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 179

Servitutten indeholder bestemmelser om tinglysning af pant og salg af ejendommen matr.nr. 1eæ Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Påtaleret: Sydbank A/S

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 180

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 2ao Lyngsbæk By, Dråby kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker og Nilie Thorup

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 2a Lyngsbæk By, Dråby

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 181

Servitutten indeholder bestemmelser om samejeovernskomst for ejerne af matr.nr. 2ao Lyngsbæk By, Dråby.

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 2ao

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 182

Servitutten indeholder bestemmelser om samejeovernskomst for ejerne af matr.nr. 2ao Lyngsbæk By, Dråby.

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 2ao

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 183

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 2an Lyngsbæk By, Dråby kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker og Nilie Thorup

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 2a

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 184

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 2ap Lyngsbæk By, Dråby kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker og Nilie Thorup

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 2a

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 185

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 2aq Lyngsbæk By, Dråby kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker og Nilie Thorup

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 2a

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 186

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 2s Lyngsbæk By, Dråby kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker og Nilie Thorup

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 2a

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 187

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 2at Lyngsbæk By, Dråby kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker og Nilie Thorup

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 2a

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 188

Servitutten indeholder bestemmelser om fri og uhindret adgang fra landevejen ad en privat vej med en 4 alen bred opkørsel til den søndre fyrgrund og en 2 alen bred sti til den nordre fyrgrund, samt ikke at lade foretage udgravninger i den syd for den søndre fyrgrund beliggende grusgrav, der på nogen måde kan skade fyrets grund. Ligeledes skal fyrenes lysvinkel holdes fri for læplantning, bebyggelse eller anbringelse af andet lignende, der kan skade fyrenes lysvinkel.

Ved påtegning lyst 22. maj 1944 specificeres placeringen af fyrenes lysvinkel med tilhørende rids.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1d Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 189

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 2as Lyngsbæk By, Dråby kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker og Nilie Thorup

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 2a

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 190

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 2av Lyngsbæk By, Dråby kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker og Nilie Thorup

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 2a

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 192

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 2at Lyngsbæk By, Dråby kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker og Nilie Thorup

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 2a

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 193

Servitutten indeholder bestemmelser om

at bebyggelse på matr.nr. 1me Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må anbringes nærmere end 4 meter fra midtlinien af de to veje, hvortil matr.nr. 1me grænser

Påtaleret: Egil Fischer og Danmarks Naturfredningsforening

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 194

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 2am Lyngsbæk By, Dråby kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker og Nilie Thorup

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 2a

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 195

Servitutten indeholder bestemmelser om

at enhver bebyggelse på matr.nr. 1ei Lyngsbækgård Hgd., Dråby skal godkendes af Egil Fischer forinden bebyggelsen påbegyndes

at såfremt parcellen eller en del af de anvendes til oplagsplads, skal ejeren dække pladsen med et passende hegn mod vej.

Påtaleret: Egil Fischer

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 196

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 2ax Lyngsbæk By, Dråby kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker og Nilie Thorup

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 2a

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 197

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 2aæ Lyngsbæk By, Dråby kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker og Nilie Thorup

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 2a

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 198

Servitutten indeholder bestemmelser om

at matr.nr. 1ml Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må yderligere udstykkes

at der ikke må drives nogen form for erhvervsvirksomhed

at der ikke på parcellen må henstilles beboelsesvogn eller telt i længere tid end 3 måneder om året

at døde hegn skal holdes 1 meter fra vejgrænsen

at ejendommen til stadighed skal holdes i ryddelig og ordentli stand

at ejeren af ejendommen, der har ret til at benytte indkørselsvejen til ”Nørrehald”, vedligeholder og passe nævnte indkørselsvej sammen med de øvrige vejberettigede

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 1ea

Servituttens bestemmelser om vedligeholdelse af indkørsel kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen. Servituttens øvrige bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 199 (Ebeltoft kommunes sommerhusdeklaration)

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at terrænregulering, bortset fra fornøden planering af byggeplads ikke må finde sted

-at intet byggearbejde må påbegyndes inden afsætningen er godkendt af bygningsmyndigheden, og -at der for veje hvor der ikke er fastsat særlige byggelinier skal bebyggelsen være fjernet mindst 10 meter fra vejens midte.

-at der i forbindelse med opførelse af sommerhus skal etableres parkeringsplads for mindst 2 biler

-at bruttoetagearealet af hver enkelt sommerbolig ikke må være mindre end 30 m², og det bebyggede areal af evt. udhus/garage ikke må overstige 2/3 af det bebyggede areal for boligen

-at bebyggelsens ydre bygningsdele, herunder tag, skal fremtræde i farver, der er dannet af hvid, sort eller jordfarverne okker, terra de siena, umbra, engelskrødt, dodenkop eller disse sidste farvers blanding med hvidt eller sort.

Påtaleret: Bygningsmyndigheden

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 200

Servitutten indeholder bestemmelser om et byggeretligt skel på matr.nr. 2az Lyngsbæk By, Dråby for matr.nr. 2aæ smst., der sikrer at bebyggelse på matr.nr. 2az placeres således at det respekterer de gældende regler for fællesafstand mellem bebyggelse på 2 grunde.

Påtaleret: Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 201

Servitutten indeholder ret for elselskabet Arke (nu NRGI) til at placere lavspændingskabel og kabelskab på matr.nr. 1mo Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Påtaleret: NRGI

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen


Servitut nr. 202

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 2ac Lyngsbæk By, Dråby kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker og Nilie Thorup

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 2a

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 203 (Ebeltoft kommunes sommerhusdeklaration)

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at terrænregulering, bortset fra fornøden planering af byggeplads ikke må finde sted

-at intet byggearbejde må påbegyndes inden afsætningen er godkendt af bygningsmyndigheden, og -at der for veje hvor der ikke er fastsat særlige byggelinier skal bebyggelsen være fjernet mindst 10 meter fra vejens midte.

-at der i forbindelse med opførelse af sommerhus skal etableres parkeringsplads for mindst 2 biler

-at bruttoetagearealet af hver enkelt sommerbolig ikke må være mindre end 30 m², og det bebyggede areal af evt. udhus/garage ikke må overstige 2/3 af det bebyggede areal for boligen

-at bebyggelsens ydre bygningsdele, herunder tag, skal fremtræde i farver, der er dannet af hvid, sort eller jordfarverne okker, terra de siena, umbra, engelskrødt, dodenkop eller disse sidste farvers blanding med hvidt eller sort.

Påtaleret: Bygningsmyndigheden

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 204

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at der på matr.nr. 1cq Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må være virksomheder, der medfører røg, støj eller ilde lugt til ulempe for de omboende

-at af materiale er røde cement- paptage og umalede bliktage forbudt og teg

tilladt, medens øvrige materialer skal godkendes

-at tegninger af bebyggelsen, dens placering og hegn, samt angivelse af materiale og disses farver skal godkendes af Danmarks Naturfredningsforening og Hovedparcelejeren forinden arbejdet påbegyndes.

-at der på parcellerne tillades forretningsbebyggelse med butikker og sluttet bebyggelse med indtil 2 etager. Gesimshøjde må ikke overstige 8 meter.

-at gavle kun må opføres i naboskellet indenfor et bælte på indstil 12 meter fra vej eller torv

-at bagmure må mod nabo ikke være højere end 3 meter

-at tagfald mod nabo indenfor lovens grænser tillades når tagvand afledes til egen grund

-at synlige bygningssider behandles som facader

-at bebyggelsen skal udføres på en måde så brandbestemmelser ikke er til hinder for opførelse af bebyggelse på nabogrunden i skel.

Påtaleret: Hovedparcel ejeren og Danmarks Naturfredningsforening

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 205

Servitutten indeholder bestemmelser om

at de to sammenlagte parceller matr.nr. 1eø og 1fa Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må udstykkes eller bebygges med mere end en selvstændig ejendom uden tilladelse fra ejeren af hovedparcellen matr.nr. 1s

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1s

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 206

Servitutten indeholder bestemmelser om

at brugsret for Fabrikant Thorkild Petersen og dennes hustru i 14 dage hver juli. Retten er personlig og uoverdragelig og vedvarer i hele deres levetid.

Påtaleret: Fabrikant Thorkild Petersen og dennes hustru

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 207

Servitutten indeholder bestemmelser om tinglysning af pant og på ejendommen matr.nr. 1go Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Påtaleret: Sparekassen Kronjylland

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 208

Servitutten indeholder bestemmelser om

At der på matr.nr. 1bm Lyngsbæk By, Dråby kan opføres et hus 4,5 meter fra skel mod matr.nr. 1bn smst., og en garage 1,7 meter fra skellet mod 1bn smst.

Påtaleret: ejerne af matr.nr. 1bm

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 209

Servitutten indeholder bestemmelser om en livsvarig boligret til Kirsten og Ingvar Schousboe på ejendommen Parkvej 8, 8400 Ebeltoft i 1 måned om året.

Påtaleret: Kirsten og Ingvar Schousboe

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 210

Servitutten indeholder bestemmelser om samejekontrakt for ejerne af matr.nr. 1du Lyngsbækgård Hgd., Dråby.

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 1du

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 212

Servitutten indeholder bestemmelser om

at matr.nr. 1dt Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må bebygges nærmere østgrænsen langs vejene end 5 meter, og kun i parcellens halve bredde

at bebyggelsen skal godkendes af Egil Fischer

Påtaleret: Egil Fischer

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 213

Servitutten indeholder bestemmelser om

at beplantning på matr.nr. 1fv Lyngsbækgård Hgd., Dråby kan kræves fældet eller kappet, f.s.v. den når op over bakkekanten, af ejeren af den nord for beliggende parcel

at bebyggelsen skal godkendes af Egil Fischer

Påtaleret: Bankdirektør L. W. Krogh

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 214

Servitutten indeholder bestemmelser om samejeovernskomst for ejerne af matr.nr. 1dy Lyngsbækgård Hgd., Dråby.

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 1dy

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 215

Servitutten indeholder bestemmelser om fælles brønd i skellet mellem matr.nr. 1ab og 1ac Lyngsbæk By, Dråby er en fællesbrønd for ejerne af matr.nr. 1ab, 1ac og 1al smst.

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 1ab, 1ac og 1al smst

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 216

Servitutten indeholder bestemmelser om et byggeretligt skel på matr.nr. 1dx Lyngsbækgård Hgd., Dråby for matr.nr. 1fe smst., der sikrer at bebyggelse på matr.nr. 2az placeres således at det respekterer de gældende regler for fællesafstand mellem bebyggelse på 2 grunde.

Påtaleret: Bygningsmyndigheden, Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 217

Servitutten indeholder bestemmelser om

at matr.nr. 1ha Lyngsbækgård Hgd., Dråby bliver yderligere udstykket må den ikke selvstændigt bebygges.

Påtaleret: Egil Fischer

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 218

Servitutten indeholder bestemmelser om

at ejerne af matr.nr. 1gd, 1gs, 1ha og 1en Lyngsbækgård Hgd., Dråby er forpligtiget til at sørge for, at der ikke på de nævnte matr.nr findes beplantninger, der ved skygge eller uhæmmet vækst kan blive til ulempe for naboerne f.eks. ved skygning, indskrænkning i udsigtsforhold m.m.

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 1gd, 1gs, 1ha og 1en Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 219

Servitutten indeholder bestemmelser om

at bebyggelsen på matr.nr. 1gx Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må være højere end det naturlige terræn langs parcellens nordskel

at beplantning på parcellen kan kræves skåret ned til 1 meter over terrænhøjden i det nordlige skel af ejeren af den nord for beliggende parcel

Påtaleret: Egil Fisher og ejeren af matr.nr. 1it

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 220

Servitutten indeholder bestemmelser om

at ejeren af matr.nr. 1gx Lyngsbækgård Hgd., Dråby forpligtiger sig til at beplante grunden i det omfang som Danmarks Naturfredningsforening til enhver tid måtte kræve.

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 221

Servitutten indeholder bestemmelser om

at bebyggelse på matr.nr. 1gø Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må opføres før tegning hertil er godkendt af Egils Fisher

Påtaleret: Egil Fisher eller hvem han måtte overdrage denne ret til.

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 222

Servitutten indeholder bestemmelser om

at ejeren af matr.nr. 1ge og 1fm Lyngsbækgård Hgd., Dråby har ret til at få flyttet udhuse på matr.nr. 1fl smst., såfremt bygningsmyndigheden kræver dette for tillade opførelse af nye bebyggelser på matr.nr. 1ge ller 1fm.

at såfremt ovenstående ikke gøres gældende skal ejerne matr.nr. 1ge og 1fm respektere nyt byggeretligt skel, hvorfra gældende bestemmelser om bygningsers afstand og højde i forhold til skel skal regnes.

Påtaleret: Bygningsmyndigheden

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 223

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at der på en del af skellet mellem matr.nr. 1gu og 1md Lyngsbækgård Hgd., Dråby opsættes et raftehegn med en højde på 1,7 meter over det højeste terræn i skellinien

-at der i den resterende del af skellet mellem de to ejendomme opsættes et 1 meter højt dyrehegn

-at der hvis ejeren af matr.nr. 1hc smst. ønskes opsat et dyrehegn i skellet mellem matr.nr. 1gu, 1hc og 1ka deltager ejeren af matr.nr. 1gu i opsætningen af dette

-at ejeren af matr.nr. 1md godkender den nuværende bebyggelse på matr.nr. 1gu

-at ejerne af matr.nr. 1gu godkender den samlede nuværende bebyggelse på matr.nr. 1md og en eventuel carport i den nye indkørsel til 1md

-at ejerne af matr.nr. 1gu meddeler samtykke til, at ejeren af matr.nr. 1hc må bygge indtil 3.25 meter fra skellet mod matr.nr. 1gu

-at ejerne af matr.nr. 1gu beplanter arealet for an loggianes ”perisenne” med lav buskbeplantning og det tilkøbte areal med busk- og/eller træbeplantning.

-at den del af matr.nr. 1md, som er beliggende syd for den i foranstående del af skellet, hvor der opsættes 1 meter højt dyrehegn, af hensyn til udsigten fra matr.nr. 1gu alene beplantes med lav buskbeplantning.

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 1gu og 1md, samt for pkt. 3, 6 og 7 tillige ejeren af matr.nr. 1hc

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 224

Servitutten indeholder bestemmelser om

at bebyggelsen på matr.nr. 1kø Lyngsbækgørd Hgd., Dråby skal udformes som et fritliggende beboelseshus til en familie og må ikke i form og farve virke særligt påtrængende.

at etageantallet må ikke overstige en fuld etage og tagetage.

at dødt hegn mod Lyngsbækvejen ikke må være højere end 1 meter

at bebyggelsen skal placeres omtrent som vist på udstykningsplanen

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1c og Danmarks Naturfredningsforening

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 225

Servitutten indeholder bestemmelser om et byggeretligt skel på matr.nr. 1ay Lyngsbæk By, Dråby for matr.nr. 1bb smst., der sikrer at bebyggelse på matr.nr. 1c placeres således, at det respekterer de gældende regler for fællesafstand

mellem bebyggelse på 2 grunde.

Påtaleret: Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 226

Servitutten indeholder bestemmelser om et

-at der på matr.nr. 1ey Lyngsbækgård Hgd., Dråby på nærmere betingelser kan opføres en garage i skellet mod matr.nr. for matr.nr. 1dr smst., samt ret til færdsel på matr.nr. 1dr i forbindelse med reparation af garagen

-at ejeren af matr.nr. 1ey deklarerer at foranstående tilladelse ikke bevirker indskrænkninger i ejeren af matr.nr. 1dr’s ret til bebyggelse af sin ejendom.

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 1ey og 1dr

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 227

Servitutten indeholder bestemmelser om

at bebyggelsen på matr.nr. 1dr kun må ske i dennes halve bredde, og skal holdes 5 meter fra østgrænsen

at dødt hegn skal holdes 1 meter fra vejens, mens levende hegn må plantes 0,5 meter fra skellet

Påtaleret: Hovedparcelejeren

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 228

Servitutten indeholder bestemmelser om

at bebyggelsen på matr.nr. 1fm og 1ge ikke må bebygges nærmere det østlige skel end 3 meter

Påtaleret: Egil Fischer og ejerne af matr.nr. 1gf og 1cd

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 229

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 1ge ikke må opføres bygninger med høj rejsning, ligesom nuværende bygninger ikke må ombygges og forsynes med høj rejsning. Dette betyder at bygningerne alene må forsynes med fladt tag eller tag meld lav tagkonstruktion, max 30° taghældning, og ikke højere end 1,5 meter over nuværende ydermurs overkant.

at der på området sydvest for de nuværende bygninger ikke må ske bebyggelse, ligesom der ikke må forekomme samlet ´beplantning der hindrer fri udsigt fra matr.nr. 1bæ og 1gf smst.

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 1bæ og 1gf

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 230

Servitutten indeholder bestemmelser om oversigtsarealer ved vejkryds ved kommunevejen Lyngsbækvej, hvorefter der på de angivne oversigtsarealer ikke må opføres bygninger eller anbringes plantevækst, hegn eller andet der har en højde der overstiger 0,8 meter over de tilstødende vejes plan

Påtaleret: Vejmyndigheden, nu Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 231 (Ebeltoft kommunes sommerhusdeklaration)

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at terrænregulering, bortset fra fornøden planering af byggeplads ikke må finde sted

-at intet byggearbejde må påbegyndes inden afsætningen er godkendt af bygningsmyndigheden, og -at der for veje hvor der ikke er fastsat særlige byggelinier skal bebyggelsen være fjernet mindst 10 meter fra vejens midte.

-at der i forbindelse med opførelse af sommerhus skal etableres parkeringsplads for mindst 2 biler

at bruttoetagearealet af hver enkelt sommerbolig ikke må være mindre end 30 m², og det bebyggede areal af evt. udhus/garage ikke må overstige 2/3 af det bebyggede areal for boligen

at bebyggelsens ydre bygningsdele, herunder tag, skal fremtræde i farver, der er dannet af hvid, sort eller jordfarverne okker, terra de siena, umbra, engelskrødt, dodenkop eller disse sidste farvers blanding med hvidt eller sort.

Påtaleret: Bygningsmyndigheden

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 232

Servitutten indeholder bestemmelser om

at matr.nr. 1ch Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må selvstændigt bebygges men sammenlægges med matr.nr. 1ef.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1z

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 233

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at der på matr.nr. 1ef og 1ch Lyngsbækgård Hgd., Dråby må opføres en etages bygning, placeres således at dens nordre væg er i flugt med den eksisterende søndre facade, og afstanden mellem de to bygninger må ikke være mere end 1,2 meter. Det bebyggede areal må ikke overstige 20 m². Når bygningen er opført må den ikke væsentligt udvides eller forandres uden tilladelse fra ejeren af matr.nr. 1ee smst. Fremtidig bebyggelse på matr.nr. 1ee skal placeres således at det respekterer de gældende regler for fællesafstand mellem bebyggelse på 2 grunde.

-at der på matr.nr. 1ee Lyngsbækgård Hgd., Dråby kan opføres en garage i skellet mod matr.nr. matr.nr. 1ef og 1ch smst., dog ikke sydligere end den på matr.nr. 1ef og 1ch beliggende garages sydlige ende, og at fremtidig bebyggelse på matr.nr. 1ef og 1ch skal placeres således at det ikke umuliggør udnyttelsen af denne ret i forhold til respekt af de gældende regler for fællesafstand mellem bebyggelse på 2 grunde.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1ch og 1ef samt ejeren af matr.nr. 1ee

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 234

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 1ff Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke uden tilladelse fra Agnete Hornbech må opføres bebyggelse på ejendommen, dog således at byggeri der ligge 22 m fra østskel og mod vest i hele grundens dybde kan opføres uden tilladelse. Den resterende del af grunden skal henligge som den er nu.

Påtaleret: Agnete Hornbech, dog således at servitutten kun er gyldig så længe påtaleberettigede er ejer af matr.nr.

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 235

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at udstykning af matr.nr. 1ho Lyngsbækgård Hgd., Dråby kun må ske med Naturfredningsforeningen og hovedparcelejerens tilladelse

-at der ikke på parcellen må findes virksomhed, der ved røg, støj eller lugt er til gene for de omboende, og at bebyggelse til forretning kun tillades bestemte steder

-at der ikke må opsættes beboelsesvogne på parcellen i længere tid end 3 måneder, ikke må opstilles telte til andre end parcelejeren og der ikke må opsættes ældre huse på ejendommen der ikke i forvejen er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejeren.

at ny bebyggelse ikke må påbegyndes og opstilling af badehuse ikke må finde sted før tegninger hertil, med angivelse af placering, materiale, farve, hegn m.m er godkendt af naturfredningsforeningen og hovedparcelejere

-at døde hegn skal holdes 1 meter fra vejgrænsen og grundene skal holdes rydelige og i ordentlig stand

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren (matr.nr. 1z).

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 236

Servitutten indeholder bestemmelser om

at vandværk på matr.nr. 1dd Lyngsbæk By, Dråby er fælles for ejerne af matr.nr. 1be og 1dd

at ejeren af matr,nr. 1be’s færden aden vej over matr.nr. 1dd, skal ophøre når ejeren af matr.nr. 1dd ønsker dette, og at der ikke kan vindes hævd til denne færden

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 1be og 1dd

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 237

Servitutten indeholder bestemmelser om

at matr.nr. 1bp og 1bo Lyngsbækgård Hgd., Dråby kun må bebygges med en etages beboelseshus og at tegningen til dette, placeringen, materiale og hegn skal godkendes af Egil Fischer og skal ligge i mindst 15 meter afstand til naboparcellen mod øst.

Påtaleret: Fremgår ikke af servitutten

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 238

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at udstykning af matr.nr. 1hm Lyngsbækgård Hgd., Dråby kun må ske med Naturfredningsforeningen og hovedparcelejerens tilladelse

-at der ikke på parcellen må findes virksomhed, der ved røg, støj eller lugt er til gene for de omboende, og at bebyggelse til forretning kun tillades bestemte steder

-at der ikke må opsættes beboelsesvogne på parcellen i længere tid end 3 måneder, ikke må opstilles telte til andre end parcelejeren og der ikke må opsættes ældre huse på ejendommen der ikke i forvejen er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejeren.

-at ny bebyggelse ikke må påbegyndes og opstilling af badehuse ikke må finde sted før tegninger hertil, med angivelse af placering, materiale, farve, hegn m.m er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejere

-at døde hegn skal holdes 1 meter fra vejgrænsen og grundene skal holdes rydelige og i ordentlig stand

-at parcellen skal bebygges på det på bebyggelsesplanen angivne skel

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren (matr.nr. 1c).

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 239

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at udstykning af matr.nr. 1ey Lyngsbækgård Hgd., Dråby kun må ske med Naturfredningsforeningen og hovedparcelejerens tilladelse

-at der ikke på parcellen må findes virksomhed, der ved røg, støj eller lugt er til gene for de omboende, og at bebyggelse til forretning kun tillades bestemte steder

-at der ikke må opsættes beboelsesvogne på parcellen i længere tid end 3 måneder, ikke må opstilles telte til andre end parcelejeren og der ikke må opsættes ældre huse på ejendommen der ikke i forvejen er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejeren.

-at ny bebyggelse ikke må påbegyndes og opstilling af badehuse ikke må finde sted før tegninger hertil, med angivelse af placering, materiale, farve, hegn m.m er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejere

-at døde hegn skal holdes 1 meter fra vejgrænsen og grundene skal holdes rydelige og i ordentlig stand

-at bebyggelsen på parcellen skal holdes 5 meter fra vejgrænsen og kun må fylde grundens halve bredde

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren (matr.nr. 1c).

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 240

Servitutten indeholder bestemmelser om at beboelsen på matr.nr. 1x Lyngsbækgård Hgd., Dråby alene anvende til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april – 30. september og udenfor dette tidsrum til kortvarige ferieophold, weekends og lignende. Betingelsen er stillet i forbindelse med meddelelse af landzonetilladelse til opførelse af sommerhuset.

Påtaleret: Landzonemyndigheden, Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 241

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at udstykning af matr.nr. 1ht og 1hu Lyngsbækgård Hgd., Dråby kun må ske med Naturfredningsforeningen og hovedparcelejerens tilladelse

-at der ikke på parcellen må findes virksomhed, der ved røg, støj eller lugt er til

gene for de omboende, og at bebyggelse til forretning kun tillades bestemte steder

-at der ikke må opsættes beboelsesvogne på parcellen i længere tid end 3 måneder, ikke må opstilles telte til andre end parcelejeren og der ikke må opsættes ældre huse på ejendommen der ikke i forvejen er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejeren.

-at ny bebyggelse ikke må påbegyndes og opstilling af badehuse ikke må finde sted før tegninger hertil, med angivelse af placering, materiale, farve, hegn m.m er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejere

-at døde hegn skal holdes 1 meter fra vejgrænsen og grundene skal holdes rydelige og i ordentlig stand

-at parcellen kun må bebygges med beboelseshus med en fuld etage og tagetage med fornødent udhus

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren (matr.nr. 1c).

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 242

Servitutten indeholder bestemmelser om byggelinier i forhold til kommunevejen Fuglsøvej

Påtaleret: Vejmyndigheden, nu Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 243

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at udstykning af matr.nr. 1ig Lyngsbækgård Hgd., Dråby kun må ske med Naturfredningsforeningen og hovedparcelejerens tilladelse

-at der ikke på parcellen må findes virksomhed, der ved røg, støj eller lugt er til gene for de omboende, og at bebyggelse til forretning kun tillades bestemte steder

-at der ikke må opsættes beboelsesvogne på parcellen i længere tid end 3 måneder, ikke må opstilles telte til andre end parcelejeren og der ikke må opsættes ældre huse på ejendommen der ikke i forvejen er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejeren.

-at ny bebyggelse ikke må påbegyndes og opstilling af badehuse ikke må finde sted før tegninger hertil, med angivelse af placering, materiale, farve, hegn m.m er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejere

-at døde hegn skal holdes 1 meter fra vejgrænsen og grundene skal holdes rydelige og i ordentlig stand

-at parcellen kun må bebygges i 5 meters afstand fra ”Østee Alle” (nu Stadionvej) og 1 meters afstand til ”Skovvej” (nu Nordmandsvej)

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren (matr.nr. 1c).

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 244

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at udstykning af matr.nr. 1ie Lyngsbækgård Hgd., Dråby kun må ske med Naturfredningsforeningen og hovedparcelejerens tilladelse

-at der ikke på parcellen må findes virksomhed, der ved røg, støj eller lugt er til gene for de omboende, og at bebyggelse til forretning kun tillades bestemte steder

-at der ikke må opsættes beboelsesvogne på parcellen i længere tid end 3 måneder, ikke må opstilles telte til andre end parcelejeren og der ikke må opsættes ældre huse på ejendommen der ikke i forvejen er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejeren.

-at ny bebyggelse ikke må påbegyndes og opstilling af badehuse ikke må finde sted før tegninger hertil, med angivelse af placering, materiale, farve, hegn m.m er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejere

-at døde hegn skal holdes 1 meter fra vejgrænsen og grundene skal holdes rydelige og i ordentlig stand

-at bebyggelsen på parcellen skal holdes 5 meter fra vejen

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren (matr.nr. 1z).

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 245

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at udstykning af matr.nr. 1if Lyngsbækgård Hgd., Dråby kun må ske med Naturfredningsforeningen og hovedparcelejerens tilladelse

-at der ikke på parcellen må findes virksomhed, der ved røg, støj eller lugt er til gene for de omboende, og at bebyggelse til forretning kun tillades bestemte steder

-at der ikke må opsættes beboelsesvogne på parcellen i længere tid end 3 måneder, ikke må opstilles telte til andre end parcelejeren og der ikke må opsættes ældre huse på ejendommen der ikke i forvejen er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejeren.

-at ny bebyggelse ikke må påbegyndes og opstilling af badehuse ikke må finde

-at ny bebyggelse ikke må påbegyndes og opstilling af badehuse ikke må finde sted før tegninger hertil, med angivelse af placering, materiale, farve, hegn m.m er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejere

-at døde hegn skal holdes 1 meter fra vejgrænsen og grundene skal holdes rydelige og i ordentlig stand

-at bebyggelsen på parcellen skal holdes 5 meter fra vejen

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren (matr.nr. 1z).

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 246

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at bebyggelsen på matr.nr. 1ks Lyngsbæksgård Hgd., Dråby skal placeres indenfor en afstand af højst 25 meter fra det østlige skel og udformes som et fritliggende beboelseshus for en familie. Det må ikke i form eller farve virke unødigt påtrængende. Etageantallet må ikke overstige en fuld etage, underetage mod faldende terræn og tagetage. Gesimshøjden må ikke ligge mere end 3 meter over det højeste punkt af det naturlige terræn om huset

-at eventuelle hegn skal i almindelighed være naturlige hegn som diger af jord, græstørv eller sten, grøfter eller vidiehegn hvis højde ikke overstiger 1.25 meter.

-at beplantningen langs grundens nord- og sydskel ikke må markere grundgrænsen skarpt, men formes således at højere og lavere beplantning, eventuelt ubeplantede partier veksler. Beplantningen på den nederste del af grunden mellem huset og Fyrvejen må ikke være højere en fyrets gesims almindelighed ikke nå højere op end til Fyrhusets gesims.

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren (matr.nr. 1c).

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 247

Servitutten indeholder bestemmelser om

at hækken mod vest samt hæk og stakit fra huset mod vejen mod vest på matr.nr. 1il Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må have en højde der overstiger 1 meter

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1me Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 248

Servitutten indeholder bestemmelser om

at matr.nr. 1yi Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må bebygges indenfor en afstand af 5 meter fra Vestre Alle (nu Gyvelvang)

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren (matr.nr. 1c).

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 249

Servitutten indeholder bestemmelser om

at såfremt matr.nr. 1ik Lyngsbækgård Hgd., Dråby nogensinde skulle blive be bygget med en selvstændig beboelsesejendom skal ejeren til Egil Fischer eller dennes arvinger erlægge 500 kr.

Påtaleret: Egil Fischer eller dennes arvinger

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 250

Servitutten indeholder bestemmelser om fri og uhindret adgang fra landevejen ad en privat vej med en 4 alen bred opkørsel til den søndre fyrgrund og en 2 alen bred sti til den nordre fyrgrund, samt ikke at lade foretage udgravninger i den syd for den søndre fyrgrund beliggende grusgrav, der på nogen måde kan skade fyrets grund. Ligeledes skal fyrenes lysvinkel holdes fri for læplantning, bebyggelse eller anbringelse af andet lignende, der kan skade fyrenes lysvinkel.

Ved påtegning lyst 22. maj 1944 specificeres placeringen af fyrenes lysvinkel med tilhørende rids.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1d Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 251

Servitutten indeholder bestemmelser om

at udstykning af matr.nr. 1hr Lyngsbækgård Hgd., Dråby kun må ske med Naturfredningsforeningen og hovedparcelejerens tilladelse

-at der ikke på parcellen må findes virksomhed, der ved røg, støj eller lugt er til gene for de omboende, og at bebyggelse til forretning kun tillades bestemte steder

-at der ikke må opsættes beboelsesvogne på parcellen i længere tid end 3 måneder, ikke må opstilles telte til andre end parcelejeren og der ikke må opsættes ældre huse på ejendommen der ikke i forvejen er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejeren.

-at ny bebyggelse ikke må påbegyndes og opstilling af badehuse ikke må finde sted før tegninger hertil, med angivelse af placering, materiale, farve, hegn m.m er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejere

-at døde hegn skal holdes 1 meter fra vejgrænsen og grundene skal holdes rydelige og i ordentlig stand

at parcellen kun må bebygges med beboelseshus med en fuld etage og tagetage med fornødent udhus

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren (matr.nr. 1c).

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 252

Servitutten indeholder bestemmelser om

at ejeren af matr.nr 2u Lyngsbæk By, Dråby forpligtiger sig til selv at hegne ejendommen

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 2a Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 253

Servitutten indeholder bestemmelser om

at udstykning af matr.nr. 1dg Lyngsbækgård Hgd., Dråby kun må ske med Naturfredningsforeningen og hovedparcelejerens tilladelse

-at der ikke på parcellen må findes virksomhed, der ved røg, støj eller lugt er til gene for de omboende, og at bebyggelse til forretning kun tillades bestemte steder

-at der ikke må opsættes beboelsesvogne på parcellen i længere tid end 3

måneder, ikke må opstilles telte til andre end parcelejeren og der ikke må opsættes ældre huse på ejendommen der ikke i forvejen er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejeren.

-at ny bebyggelse ikke må påbegyndes og opstilling af badehuse ikke må finde sted før tegninger hertil, med angivelse af placering, materiale, farve, hegn m.m er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejere

-at døde hegn skal holdes 1 meter fra vejgrænsen og grundene skal holdes rydelige og i ordentlig stand

-at bebyggelse og beplantning højere end 1,5 meter skal holdes 10 meter fra bagskellet mod ”Grønningen”

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren (matr.nr. 1c).

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 254

Servitutten indeholder bestemmelser om

at ejerne af matr.nr. 1gt Lyngsbækgård Hgd., Dråby skal have færdselsret ad Skovvejen (nu Nordmandvej) og ad en 1,5 meter bred gangsti samt del af indkørslen til Nørrehald (matr.nr. 1ea smst) ud til den offentlige adgangsvej til den nordlige parcel af matr.nr. 1gt.

at en nærmere angivet del af matr.nr. 1gt ikke må bebygges eller anvendes til oplagsplads eller på anden måde benyttes på en sådan måde, at udsigten fra Nørrehald generes herved

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1gt for pkt 1, og ejeren af matr.nr. 1ea for pkt. 2

Servituttens bestemmelser under pkt. 1 kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen. Servituttens bestemmelser under pkt. 2 kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 255

Servitutten indeholder bestemmelser om

at ejerne af matr.nr. 1mh Lyngsbækgård Hgd., Dråby har ret til færdsels over der vestlige hjørne af matr.nr. 1ea smst. ud mod ”Jomfrustien”

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1mh

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 256

Servitutten indeholder ret for elselskabet Arke (nu NRGI) til at placere lavspændingskabel og kabelskab på matr.nr. 1ea Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Påtaleret: NRGI

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen


Servitut nr. 257

Servitutten indeholder bestemmelser om

at udstykning af matr.nr. 1ip Lyngsbækgård Hgd., Dråby kun må ske med Naturfredningsforeningen og hovedparcelejerens tilladelse

-at der ikke på parcellen må findes virksomhed, der ved røg, støj eller lugt er til gene for de omboende, og at bebyggelse til forretning kun tillades bestemte steder

-at der ikke må opsættes beboelsesvogne på parcellen i længere tid end 3 måneder, ikke må opstilles telte til andre end parcelejeren og der ikke må opsættes ældre huse på ejendommen der ikke i forvejen er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejeren.

-at ny bebyggelse ikke må påbegyndes og opstilling af badehuse ikke må finde sted før tegninger hertil, med angivelse af placering, materiale, farve, hegn m.m er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejere

-at døde hegn skal holdes 1 meter fra vejgrænsen og grundene skal holdes rydelige og i ordentlig stand

-at bebyggelse skal mindst holdes 5 meter fra Vester Alle (nu Gyvelvang), 1 meter fra Skovvej (nu Nordmandsvej) og 6 meter fra grundes grænser mod vest og syd.

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren (matr.nr. 1z).

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 258

Servitutten indeholder bestemmelser om

at den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 1it Lyngsbækgård Hgd., Dråby skal plante og vedligeholde en beplantning omkring huset efter anvisning fra Danmarks Naturfredningsforening

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren (matr.nr. 1c).

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.

.

Servitut nr. 259

Servitutten indeholder bestemmelser om

at udstykning af matr.nr. 1in Lyngsbækgård Hgd., Dråby kun må ske med Naturfredningsforeningen og hovedparcelejerens tilladelse

-at der ikke på parcellen må findes virksomhed, der ved røg, støj eller lugt er til gene for de omboende, og at bebyggelse til forretning kun tillades bestemte steder

-at der ikke må opsættes beboelsesvogne på parcellen i længere tid end 3 måneder, ikke må opstilles telte til andre end parcelejeren og der ikke må opsættes ældre huse på ejendommen der ikke i forvejen er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejeren.

-at ny bebyggelse ikke må påbegyndes og opstilling af badehuse ikke må finde sted før tegninger hertil, med angivelse af placering, materiale, farve, hegn m.m er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejere

-at døde hegn skal holdes 1 meter fra vejgrænsen og grundene skal holdes rydelige og i ordentlig stand

-at bebyggelse på parcellen skal holdes 10 meter fra vejens midtlinie og indenfor en afstand af 13 meter fra parcellens østgrænse

-at parcellen ikke må anvendes til parkeringsplads

Påtaleret: Hovedparcelejeren (matr.nr. 1c).

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 260

Servitutten indeholder bestemmelser om

at udstykning af matr.nr. 1iv Lyngsbækgård Hgd., Dråby kun må ske med Naturfredningsforeningen og hovedparcelejerens tilladelse

-at der ikke på parcellen må findes virksomhed, der ved røg, støj eller lugt er til gene for de omboende, og at bebyggelse til forretning kun tillades bestemte steder

-at der ikke må opsættes beboelsesvogne på parcellen i længere tid end 3 måneder, ikke må opstilles telte til andre end parcelejeren og der ikke må opsættes ældre huse på ejendommen der ikke i forvejen er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejeren.

-at ny bebyggelse ikke må påbegyndes og opstilling af badehuse ikke må finde sted før tegninger hertil, med angivelse af placering, materiale, farve, hegn m.m er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejere

-at døde hegn skal holdes 1 meter fra vejgrænsen og grundene skal holdes rydelige og i ordentlig stand

-at bebyggelsen skal mindst holdes 5 meter fra vejen

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren (matr.nr. 1z).

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 261

Servitutten indeholder bestemmelser om

at udstykning af matr.nr. 1kb Lyngsbækgård Hgd., Dråby kun må ske med Naturfredningsforeningen og hovedparcelejerens tilladelse

-at der ikke på parcellen må findes virksomhed, der ved røg, støj eller lugt er til gene for de omboende, og at bebyggelse til forretning kun tillades bestemte steder

-at der ikke må opsættes beboelsesvogne på parcellen i længere tid end 3 måneder, ikke må opstilles telte til andre end parcelejeren og der ikke må opsættes ældre huse på ejendommen der ikke i forvejen er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejeren.

-at ny bebyggelse ikke må påbegyndes og opstilling af badehuse ikke må finde sted før tegninger hertil, med angivelse af placering, materiale, farve, hegn m.m er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejere

-at døde hegn skal holdes 1 meter fra vejgrænsen og grundene skal holdes rydelige og i ordentlig stand

-at bebyggelsen skal mindst holdes mellem 13 og 34 meter fra parcellens østskel, og beplantningen udenfor disse 2 linier må ikke være højere end 2.5 meter over terrænet i parcellens nordskel.

-at sælgeren godkender at parcellen til enhver tid kan udstykkes og bebygges med 2 selvstændige beboelsesejendomme

-at den foranliggende parcel ikke mellem 20 og 31 meter fra parcellens østskel må bebygges eller findes beplantning af en større højde end 1.25 meter over det naturlige terræn.

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 1gu, 1hc, og 1md for pkt. 6 og 7, Ejerne af matr.nr. 1kb for pkt. 7 og 8. Der er ikke i servitutten nævnt påtaleberettigede for pkt. 1- 5, men det må formodes at være Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren (matr.nr. 1c).

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 262

Servitutten indeholder bestemmelser om forkøbsret for ejeren af matr.nr. 1km Lyngsbækgård Hgd., Dråby forkøbsret til matr.nr. 1ko smst.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1ko

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen


Servitut nr. 263

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at matr.nr. 1kd Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må yderligere udstykkes

-at bebyggelsen udformes som et fritliggende beboelseshus for en familie. Det må ikke i form eller farve virke unødigt påtrængende. Etageantallet må ikke overstige en fuld etage, underetage mod faldende terræn og tagetage.

-at eventuelle hegn skal i almindelighed være naturlige hegn som diger af jord, græstørv, tang eller sten, grøfter eller vidiehegn. Mur, plankeværk eller trådhegn skal langs vejen anbringes i mindst en meters afstand fra denne, og hegnets højde må her ikke overstige 1,25 meter.

-at beplantningen langs grundens sydskel ikke må markere grundgrænsen skarpt, men formes således at højere og lavere beplantning, eventuelt ubeplantede partier veksler. I øvrigt må beplantningen i almindelighed ikke være så høj, at den hindrer fri udsigt fra bebyggelsen på parcellerne mod øst, hvor denne er angivet på bebyggelsesplanen.

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren (matr.nr. 1c).

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 264

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 2ay Lyngsbæk By, Dråby kun må opføres en bygning med

tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker og Nilie Thorup

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 2a

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 265

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at udstykning af matr.nr. 1hl Lyngsbækgård Hgd., Dråby kun må ske med Naturfredningsforeningen og hovedparcelejerens tilladelse

-at der ikke på parcellen må findes virksomhed, der ved røg, støj eller lugt er til gene for de omboende, og at bebyggelse til forretning kun tillades bestemte steder

-at der ikke må opsættes beboelsesvogne på parcellen i længere tid end 3 måneder, ikke må opstilles telte til andre end parcelejeren og der ikke må opsættes ældre huse på ejendommen der ikke i forvejen er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejeren.

-at ny bebyggelse ikke må påbegyndes og opstilling af badehuse ikke må finde sted før tegninger hertil, med angivelse af placering, materiale, farve, hegn m.m er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejere

-at døde hegn skal holdes 1 meter fra vejgrænsen og grundene skal holdes rydelige og i ordentlig stand

-at bebyggelsen skal placeres på de på bebyggelsesplanen viste sted, den på parcellen stående vogn kan blive stående på parcellen når dens farve og tilbygninger til den godkendes og hjulene fjernes, således at vognen bliver hvilende på fundament

-at der på parcellen ikke må findes forretning

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og Hovedparcelejeren (matr.nr. 1c).

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 266

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at udstykning af matr.nr. 1iu Lyngsbækgård Hgd., Dråby kun må ske med Naturfredningsforeningen og hovedparcelejerens tilladelse

-at der ikke på parcellen må findes virksomhed, der ved røg, støj eller lugt er til gene for de omboende, og at bebyggelse til forretning kun tillades bestemte steder

-at der ikke må opsættes beboelsesvogne på parcellen i længere tid end 3 måneder, ikke må opstilles telte til andre end parcelejeren og der ikke må opsættes ældre huse på ejendommen der ikke i forvejen er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejeren.

-at ny bebyggelse ikke må påbegyndes og opstilling af badehuse ikke må finde sted før tegninger hertil, med angivelse af placering, materiale, farve, hegn m.m er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejere

-at døde hegn skal holdes 1 meter fra vejgrænsen og grundene skal holdes rydelige og i ordentlig stand

-at parcellen kun må bebygges fra 5 meter fra ”Øster Alle” (nu Stadionvej)

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren (matr.nr. 1z).

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 267

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at bebyggelsen på matr.nr. 1iø Lyngsbækgård Hgd., Dråby skal holdes mindst 8 meter fra parcellens vestre skel, 6 meter fra det nordre skel og 12 meter fra det østre skel, og bebyggelsen må kun opføres med en etage og tagetage.

-at parcellen må udstykkes i tre ejendomme i overensstemmelse med planen

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren (matr.nr. 1c).

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 268

Servitutten indeholder bestemmelser om

at sommerhuset på matr.nr. 1bi Lyngsbæk By, Dråby overholder bestemmelserne i afsnit 11 om sommerhuse i bygningsreglement for småhuse

at sommerhuset alene anvende til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april – 30. september og udenfor dette tidsrum til kortvarige ferieophold, weekends og lignende. Betingelsen er stillet i forbindelse med meddelelse af landzonetilladelse til opførelse af sommerhuset.

Påtaleret: Landzonemyndigheden, Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 269

Servitutten indeholder bestemmelser om

At beplantningen på matr.nr. 1kf og 1kg Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke uden hovedparcelejerens tilladelse må have en større højde end 1.25 meter

Påtaleret: Hovedparcelejeren (matr.nr. 1c).

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 270

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at matr.nr. 1kk Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må yderligere udstykkes

-at bebyggelsen skal udformes som et fritliggende beboelseshus til en familie og må ikke i form eller farve på unødig måde virke særlig påtrængende

-at etageantallet ikke må overstige en fuld etage, underetage mod faldende terræn og tagetage og tagskægget må ikke ligge højere end grundes højeste punkt

-at evt. hegn skal i almindelighed være naturlige hegn som diger af jord, græstørv eller sten, grøfter eller vidiehegn. Mod vejen må hegnets højde ikke overstige 1.25 meter.

-at beplantningen langs grundens sydgrænse ikke må markere grundgrænsen skarpt. Men formes således at højere og lavere beplantning, eventuel ubeplantede partier, veksler

Påtaleret: Hovedparcel ejeren og Danmarks Naturfredningsforening

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 271

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at matr.nr. 1hk Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må yderligere udstykkes uden Naturfredningsforeningen og hovedparcelejerens tilladelse

-at bebyggelsen skal placeres på det med en firkant viste sted på bebyggelsesplanen og udformes som et fritliggende beboelseshus for en familie med en gesimshøjde, der ikke overstiger det højeste punkt på grunden

-at Etageantallet ikke må overstige en fuld etage, underetage mod det faldende terræn og tagetage

-at en garage dog må opføres på den vestlige ende af grunden ved Fyrvej

-at bebyggelse udformes, således at den ikke i form eller farve på unødig måde virker særligt påtrængende i landskabet

-at der ikke på parcellen må findes forretningsvirksomhed eller virksomhed, som ved røg, støj eller ilde lugt forulemper de omboende

-at anbringelse af ældre kolonihavehuse og beboelsesvogne eller opstilling af sådanne til brug for andre en parcelejeren er forbudt

-at grunden skal holdes ryddelig med et tiltalende udseende

-at evt. hegn skal i almindelighed være naturlige hegn som diger af jord, græstørv, tang eller sten, grøfter eller vidiehegn. Mur, plankeværk, stakit eller trådhegn må langs vejen kun anbringes i 1 meters afstand fra denne, og hegnets højde ikke overstige 1.25 meter

-at beplantningen langs grundens nord- og sydskel ikke må markere grundgrænsen skarpt. Men formes således at højere og lavere beplantning, eventuel ubeplantede partier, veksler. Beplantningen på grundens vestlige del mellem vejen og bebyggelsen må i almindelighed ikke være højere end at den giver fri udsigt fra den nord for parcellen liggende bygnings stueetage.

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og Hovedparcelejeren (matr.nr. 1c).

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 272

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at bebyggelsen på matr.nr. 1læ Lyngsbækgård Hgd., Dråby skal holdes mindst 2,5 meter fra vestskellet, 3,5 meter fra nordskellet, 1.25 meter fra østskellet og 9 meter fra sydskellet

-at ydervæggene beklædes med træ, og disse og soklen bruntjæres. Døre, vinduer, evt. skodder, vandbræt og vindskede samt evt. skodder hvidmales, og taget dækkes med gråt eternit eller grå eller sort icopal

Påtaleret: Hovedparcelejeren (1c) og Danmarks Naturfredningsforening

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 273

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at matr.nr. 1kt Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må yderligere udstykkes

-at garage kan opføres ved Fyrvejen

-at bebyggelsen i øvrigt skal placeres indenfor en afstand af 25 meter fra parcellens østlige skel og mindst 6 meter fra det søndre skel

-at etageantallet ikke må overstige en fuld etage, underetage mod det faldende terræn og tagetage

-at bebyggelsen skal udformes som et fritliggende beboelseshus for en familie, og må ikke i form eller farve på unødig måde virker særligt påtrængende i landskabet

-at evt. hegn skal i almindelighed være naturlige hegn som diger af jord, græstørv eller sten, grøfter eller vidiehegn. Mur, plankeværk eller trådhegn, hvor sådanne tillades, skal holdes 1 meter fra vejen, og må ikke have en større højde end 1.25 meter målt fra vejens højde udfor parcellen. Levende hegn må nå helt ud til vejgrænsen

-at beplantningen på grundens vestlige del mellem vejen og bebyggelsen i almindelighed ikke nå højere op end fyrhusets gesims, og skal formes således at højere og lavere beplantning, eventuel ubeplantede partier, veksler, således at grundgrænsen ikke markeres skarpt

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og Hovedparcelejeren (matr.nr. 1c).

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 274

Servitutten indeholder bestemmelser om samejeovernskomst for ejerne af matr.nr. 1kt Lyngsbæk By, Dråby.

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 1kt

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 275

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at matr.nr. 1ku Lyngsbækgård Hgd., Dråby ingensinde må bebygge og udelukkende må bemytte til jord- og havebrug

-at dødt hegn ikke må være højere end 1 meter og må bestå af pæle med 3 rækker hegnstråd imellem. Beplantning må ikke være højere end 1.25 meter

-at grunden skal holdes ryddelig og i ordentlig stand

Påtaleret: Hovedparcelejeren (1az)

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 276

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at matr.nr. 1ki Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må yderligere udstykkes

-at garage kan opføres ved Fyrvejen

-at bebyggelsen i øvrigt skal placeres indenfor en afstand af 60 meter fra parcellens østlige skel og mindst 6 meter fra det nordlige skel

-at etageantallet ikke må overstige en fuld etage, underetage mod det faldende terræn og tagetage, og gesimsen eller tagskægget må ikke ligge mere end 3 meter over det højeste punkt af det naturlige terræn omkring huset.

-at bebyggelsen skal udformes som et fritliggende beboelseshus for en familie, og må ikke i form eller farve på unødig måde virker særligt påtrængende i landskabet

-at evt. hegn skal i almindelighed være naturlige hegn som diger af jord, græstørv eller sten, grøfter eller vidiehegn, der må gå helt ud til vejen, mens ”døde” hegn som stakit, mur, plankeværk eller trådhegn, hvor sådanne tillades, skal holdes 1 meter fra vejen, og må ikke have en større højde end 1.25 meter målt fra vejens højde udfor parcellen. Levende hegn må nå helt ud til vejgrænsen

-at beplantningen på grundens vestlige del mellem vejen og bebyggelsen i almindelighed ikke nå højere op end fyrhusets gesims, og skal formes således at højere og lavere beplantning, eventuel ubeplantede partier, veksler, således at grundgrænsen ikke markeres skarpt

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og Egil Fischer

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 277

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at matr.nr. 1bt Lyngsbæk By, Dråby ikke må yderligere udstykkes

-at der på parcellen kun må opføres et beboelseshus for en familie med tilhørende udhuse

-at beboelseshuset skal placeres indenfor en afstand af 25 meter fra parcellens sydgrænse

-at beboelseshuser kun må have stueetage, tagetage og underetage mod det faldende terræn.

-at beboelseshuset skal dækkes med stråtag, og ikke på unødig måde må virker særligt afstikkende i landskabet

-at dødt hegn må kun opsættes langs vejene med en højde af højst 1 meter

-at beplantningen mod naturparken må ikke markere grundgrænsen skarpt, men skal formes således at højere og lavere beplantning, eventuel ubeplantede partier, veksler

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og Hovedparcelejeren

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 278

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der et areal af h.h.v. matr.nr. 1ce og 1ci Lyngsbæk By, Dråby ikke må bebygges eller beplantes på en sådan måde at beplantningen kan genere udsigten fra matr.nr. 1ce og 1ci.

Påtaleret: Ejerene af matr.nr. 1ce og 1ci

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 279 (Ebeltoft kommunes sommerhusdeklaration)

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at terrænændring, bortset fra fornøden planering af byggeplads ikke må finde sted

-at intet byggearbejde må påbegyndes inden afsætningen er godkendt af bygningsmyndigheden, og -at der for veje hvor der ikke er fastsat særlige byggelinier skal bebyggelsen være fjernet mindst 10 meter fra vejens midte.

-at der i forbindelse med opførelse af sommerhus skal etableres parkeringsplads for mindst 2 biler

-at bruttoetagearealet af hver enkelt sommerbolig ikke må være mindre end 30 m², og det bebyggede areal af evt. udhus/garage ikke må overstige 2/3 af det bebyggede areal for boligen

-at bebyggelsens ydre bygningsdele, herunder tag, skal fremtræde i farver, der er dannet af hvid, sort eller jordfarverne okker, terra de siena, umbra, engelskrødt, dodenkop eller disse sidste farvers blanding med hvidt eller sort.

Påtaleret: Bygningsmyndigheden

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 280

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at matr.nr. 1bk Lyngsbæk By, Dråby ikke må yderligere udstykkes

-at der på parcellen kun må opføres et beboelseshus for en familie med tilhørende udhuse placeret i det nordvestlige hjørne af grunden i mindst 2 meters afstand fra vestskellet og 6 meter fra nordskellet

-at beboelseshuser kun må have stueetage og tagetage

-at beboelseshuset skal dækkes med stråtag, og ikke på unødig måde må virker særligt afstikkende i landskabet

-at dødt hegn må kun opsættes langs vejene med en højde af højst 1 meter

-at beplantningen mod naturparken og nordskellet må ikke markere grundgrænsen skarpt, men skal formes således at højere og lavere beplantning, eventuel ubeplantede partier, veksler

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og Hovedparcelejeren

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 281

Servitutten indeholder bestemmelser om

at bebyggelse på parcellen kun må have stueetage og tagetage

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og Hovedparcelejeren

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 282

Servitutten indeholder bestemmelser om

at for så vidt den del af matr.nr. 1kæ Lyngsbækgård Hgd., Dråby, der er synlig fra Skovvejen (nu Nordmandsvej), benyttes til oplag eller andet end forhave, skal grunden hegnes med tæt hegn af minds 1.75 meters højde

-at ejendommen må benyttes til cementsstøberi eller anden forretningsmæssig eller industriel virksomhed

-at virksomheder der ved røg, støj, ilde luft eller ubehageligt skue forulemper de omboende er forbudt

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og Hovedparcelejeren for pkt. 1 og 2 mens pkt. 3 henvises til syn og skøn af uvildige mænd

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 283

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at 530 m² af ejendommens matrikulære areal aldrig må anvendes til spildevandsproducerende udnyttelse

-at samme areal ikke må forsynes med regnvandsafløb som tilsluttes det offentlige anlæg

-at samme areal aldrig må indgå ved beregning af denne ejendoms eller andre ejendommes bebyggelsesprocent

Påtaleret: Syddjurs kommune

Servitutten kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 284

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 2p Lyngsbæk By, Dråby kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker og Nilie Thorup

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 2a

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 285

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at matr.nr. 1kp Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må yderligere udstykkes til bebyggelse

-at etageantallet ikke må overstige en fuld etage med underetage mod faldende terræn og tagetage, og gesimsen eller tagskægget ikke må ligge højere end 3 meter over vejen udfor parcellen

-at bebyggelsen skal udformes som et fritliggende hus til en familie og må ikke i form og farve på unødig måde virke særligt påtrængende i landskabet

-at evt. hegn skal i almindelighed være naturlige hegn som diger af jord, græstørv eller sten, grøfter eller vidiehegn, hegn af tråde mellem pæle eller levende hegn. Dødt hegn som stakit, mur eller plankeværk må kun opføres mod Lyngsbækvejen og skal holdes 1 meter fra vejgrænsen

-at beplantningen langs grundens side- og bagskel ikke må markere grundgrænsen skarpt, med formes således at højere og lavere beplantning, eventuel ubeplantede partier, veksler

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og Egil Fischer

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 286

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at bygningens etageantal på matr.nr. 1li Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må overstige en fuld etage og tagetage med kælder mod faldende terræn, og gesimsen eller tagskægget ikke må ligge højere end 3 meter over det højeste terræn omkring huset

-at bebyggelsen skal udformes som et hus til en familie og må ikke i form og farve på unødig måde virke særligt påtrængende i landskabet

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 287

Servitutten indeholder bestemmelser om samejeovernskomst for ejerne af matr.nr. 1li Lyngsbækgård Hgd., Dråby.

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 1li

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 288

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at matr.nr. 1km Lyngsbæk By, Dråby ikke må yderligere udstykkes

-at bebyggelsen skal udformes som et fritliggende hus til en familie og må ikke i form og farve på unødig måde virke særligt påtrængende i landskabet

-at etageantallet ikke må overstige en fuld etage med underetage mod faldende terræn og tagetage, og tagskægget ikke må ligge højere end grundens højeste punkt

-at evt. hegn skal i almindelighed være naturlige hegn som diger af jord, græstørv eller sten, grøfter eller vidiehegn. Mod vejen må hegnets højde ikke overstige 1.25 meter.

-at beplantningen langs grundens syd- og østgrænse ikke må markere grundgrænsen skarpt, med formes således at højere og lavere beplantning, eventuel ubeplantede partier, veksler

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og Hovedparcelejeren

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 289

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at udstykning af matr.nr. 1lp Lyngsbækgård Hgd., Dråby kun må ske med Naturfredningsforeningen og hovedparcelejerens tilladelse

-at der ikke på parcellen må findes virksomhed, der ved røg, støj eller lugt er til gene for de omboende, og at bebyggelse til forretning kun tillades bestemte steder

-at der ikke må opsættes beboelsesvogne på parcellen i længere tid end 3 måneder, ikke må opstilles telte til andre end parcelejeren og der ikke må opsættes ældre huse på ejendommen der ikke i forvejen er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejeren.

-at ny bebyggelse ikke må påbegyndes og opstilling af badehuse ikke må finde sted før tegninger hertil, med angivelse af placering, materiale, farve, hegn m.m er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejere

-at døde hegn skal holdes 1 meter fra vejgrænsen og grundene skal holdes rydelige og i ordentlig stand

-at der langs parcellens vestgrænse skal der for den vest for matr.nr. 1lo,1lh, 1ln og 1lp være færdselsret ad en 2 meter bred sti, der udlægges i en 1 meters bredde på 1lo og 1 meters bredde på 1lp.

-at bebyggelsen skal holdes mindst 6 meter fra det vestlige, nordlige og østlige skel

-at etageantal ikke må overstige en fuld etage og tagetage med kælder mod faldende terræn, og gesimsen eller tagskægget ikke må ligge højere end 3 meter over det højeste terræn omkring huset, og ingen del af dette må nå over den bagvedliggende bakkekant

-at bebyggelsen skal udformes som et hus til en familie og må ikke i form og farve på unødig måde virke særligt påtrængende i landskabet

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 1lo, 1lh, 1ln for bestemmelserne om færdselsret, ejerne af matr.nr. 1ln for bestemmelserne om bugningshøjde og for de øvrige bestemmelser Danmarks Naturfredningsforening og Hovedparcelejeren (matr.nr. 1c).

Servituttens bestemmelser om færdselsret kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen. Servituttens øvrige bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 290

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at bebyggelsen på matr.nr. 1lp Lyngsbækgård Hgd., Dråby skal placeres i en afstand af mindst 6 meter fra det vestlige, nordlige og østlige skel

-at ingen del af bygningen eller beplantningen må nå op over bakkekammen på den umiddelbart nordfor beliggende parcel matr.nr. 1ln smst.

-at etageantallet ikke må overstige en fuld etage og tagetage med kælder mod faldende terræn, og gesimsen eller tagskægget ikke må ligge højere end 3 meter over det højeste punkt af terrænet omkring huset

-at bebyggelsen skal udformes som et hus til en familie og må ikke i form og farve på unødig måde virke særligt påtrængende i landskabet

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1ln for bestemmelserne om højde af bebyggelse og beplantning. Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren (1c) for de øvrige bestemmelser.


Servitut nr. 291

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at matr.nr. 1kq Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må yderligere udstykkes

-at bebyggelsen skal udformes som et fritliggende beboelseshus til højst to

familier med tilhørende udhuse, og må ikke i form eller farve på unødig måde virker særligt påtrængende

-at etageantallet ikke må overstige en fuld etage, underetage mod det faldende terræn og tagetage med eventuelle gavle og frontkvist.

-at evt. hegn skal i almindelighed være naturlige hegn som diger af jord, græstørv eller sten, grøfter, vidiehegn eller levende hegn og trådhegn mellem pæle. Dødt hegn som stakit, mur eller plankeværk må kun opføres mod Lyngsbækvejen, og dets højde må ikke overstige 1.25

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren (1c)

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 292

Servitutten indeholder bestemmelser om

at bebyggelsen på matr.nr. 1ln Lyngsbækgård Hgd., Dråby skal placeres i en afstand af mindst 15 meter fra det vestlige skel, mindst 6 meter fra det østlige skel og mindst 10 meter fra det sydlige skel. Garager og udhuse kan dog placeres 1,5 meter fra de 2 førstnævnte skel

at etageantallet ikke må overstige en fuld etage og tagetage samt kælderetage mod faldende terræn, og gesimsen eller tagskægget må ikke overstige 3 meter over det højeste terræn omkring huset

at bebyggelsen skal udformes som et hus til en familie, og må ikke i form eller farve på unødig måde virke afstikkende i landskabet.

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen


Servitut nr. 293

Servitutten indeholder bestemmelser om et byggeretligt skel på matr.nr. 1lh og 1lo Lyngsbækgård Hgd., Dråby for matr.nr. 1ln smst., der sikrer at bebyggelse på matr.nr. 1c placeres således, at det respekterer de gældende regler for fællesafstand mellem bebyggelse på 2 grunde.

Påtaleret: Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 294

Servitutten indeholder bestemmelser om

at bebyggelsen på matr.nr. 1ly Lyngsbækgård Hgd., Dråby skal holdes mindst 2,5 meter fra vest skellet, 3,5 meter fra nord skellet, 1.25 meter fra øst skellet og mindst 9 meter fra syd skellet.

at soklen og den udvendige bræddebeklædning bruntjæres. Døre vinduer, evt. skodder, vandbræt og vindskede hvidmales, og taget dækkes med gråt eternit eller grå eller sort icopal

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen


Servitut nr. 295

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at bebyggelsen på matr.nr. 1lz Lyngsbækgård Hgd., Dråby skal holdes mindst 12,5 meter fra parcellens vest og sydskel

-at soklen skal støbes og bruntjæres og ydervæggen skal beklædes med træ og bruntjæres

-at døre vinduer, evt. skodder, vandbræt og vindskede hvidmales, og taget dækkes med gråt eternit eller grå eller sort icopal

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen


Servitut nr. 296 (Randers Amts sommerhusdeklaration)

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at der på parcellerne kun må opføres sommerhuse

-at der på hver parcel kun må opføres 1 sommerhus, dog kan det tillades at der opføres flere, hvis det er muligt at udstykke ejendommen

-at mindste grundstørrelsen er 1200 m² (i områder uden kloak eller uden vandværksvand dog 2500 m²). I områder på mindst 1 ha. Hvor udstykning sker efter en samlet plan vil grundstørrelsen kunne nedsættes til 800 m², hvoraf indtil 300 m² kan henlægges til et samlet fællesareal for beboerne

-at vandforsynings- og afløbsforhold skal godkendes

-at vejene skal henlægges på en hensigtsmæssig måde med en bredde p

minimum 10 meter. Udlægsbredden kan tillades nedsat til 6 meter for korte, blinde veje

-at bebyggelsen skal placeres mindst 5 meter fra naboskel og mindst 10 meter fra vejmidte, enkelte garage og udhuse kan på nærmere angivne vilkår placeres i indtil 2,5 meters afstand fra skellet

-at ingen bebyggelse må lægges på en klit- eller bakketop eller så nær ved en sådan at mere en bygningens tag og skorsten rager op over toppen

-at ejendommens udnyttelsesgrad ikke må overstige 0,10

-at ingen bygning må opføres med en facadehøjde på mere end 3 meter, og ingen bygning må opføres med mere end en etage med udnyttet tagetage, og taghældningen må ikke overstige 55°

-at byggeri skal godkendes af bygningsmyndigheden inden byggeriet påbegyndes

-at eventuelle særligt lyste fredningsbestemmelser skal overholdes

Påtaleret: Bygningsmyndigheden

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen


Servitut nr. 297

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på hver parcel kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker Thorup

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 2a Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 298

Servitutten indeholder bestemmelser om

at matr.nr. 1al Lyngsbækgård Hgd., Dråby og 1h Strandkær, Agri ikke må benyttes til at udøve næringsdrift, ligesom der heller ikke må indrettes eller drives beværtning, hotel, pensionat, hospital, sanatorium, værksted, fabrik, butik eller lignende. Grunden må kun benyttes til landhusbebyggelse, og bygninger og hegn, såvelsom fældning af gammel beplantning skal godkendes af Egil Fischer.

Påtaleret: Fremgår ikke af servitutten

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 299

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 2r Lyngsbæk By, Dråby kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker og Nilie Thorup

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 2a Lyngsbæk By, Dråby

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 300

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 1de og 1lr Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må foretages nogen som helst bebyggelse af parcellerne uden samtykke fra ejeren af den anden parcel

at hegnet i den nordvestlige del af parcellerne, hvorfra der begge lodsejere har udsyn over Mols Bjerge, skal holdes nedskåret, således at dette udsyn til en hver tid bevares. Af samme grund må der heller ikke foretages beplantning af parcellerne som kan være til hinder for det nuværende udsyn

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1de og 1lr

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 301

Servitutten indeholder bestemmelser om

at den i servitut tinglyst på matr.nr. 1de og 1lr Lyngsbækgård Hgd., Dråby den 14. juni 1952 fastsatte bestemmelse om at der ikke må foretages nogen som helst bebyggelse af parcellerne uden samtykke fra ejeren af den anden parcel ophæves

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1de og 1lr

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 302

Servitutten indeholder bestemmelser om

at bebyggelsen på matr.nr. 1ls Lyngsbækgård Hgd., Dråby skal holdes mindst 6,25 meter fra ejendommes vest skel og 2,5 meter fra dens nordskel

at soklen skal støbes og bruntjæres og ydervæggen skal beklædes med træ og bruntjæres

at døre vinduer, evt. skodder, vandbræt og vindskede hvidmales, og taget dækkes med gråt eternit eller grå eller sort icopal

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og Egil Fischer

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen


Servitut nr. 303

Servitutten indeholder ret for elselskabet Arke (nu NRGI) til at placere lavspændingskabel og kabelskab på matr.nr. 1ah Lyngsbæk By, Dråby

Påtaleret: NRGI

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen


Servitut nr. 304

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at bebyggelsen på matr.nr. 1ix Lyngsbækgård Hgd., Dråby højst må have 2 beboelseslag

-at ingen del af bebyggelsen må mod nabogrund have en større højde end 3 meter plus den halve afstand til skellet, højden til skærring mellem ydermuren må ikke overstige 4 meter og tagetshældning må ikke overstige 50°

-at bygninger der forsynes med vinduer til beboelsesrum mod naboskel skal holdes mindst 6 meter fra dette, og når de har vinduer til underordnede rum mindst 1,5 meter

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen


Servitut nr. 305

Servitutten indeholder bestemmelser om en livsvarig boligret til Elly Marie Schantz på ejendommen Gyvelvang 11, 8400 Ebeltoft

Påtaleret: Elly Marie Schantz

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 306

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at bebyggelsen på matr.nr. 1lø Lyngsbækgård Hgd., Dråby skal holdes mindst 2,5 meter fra vestskellet, 3,5 meter fra nordskellet, 1.25 meter fra østskellet og 9 meter fra sydskellet

-at ydervæggene beklædes med træ, og disse og soklen bruntjæres. Døre vinduer, vandbræt og vindskede samt evt. skodder hvidmales, og taget dækkes med gråt eternit eller grå eller sort icopal

Påtaleret: Hovedparcelejeren og Danmarks Naturfredningsforening

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 307

Servitutten indeholder bestemmelser om

at bebyggelse, hegn og beplantning etc. på matr.nr. 1lb Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må have en større højde end 40 fod over dagligt vande

at ejendommen ikke må benyttes til forretningsbrug

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1lh, hovedparcelejeren og Danmarks Naturfredningsforening

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 308

Servitutten indeholder bestemmelser om

at ret til helårsbeboelse i sommerhus for en række navngivne personer

Påtaleret: Syddjurs kommune

Servitutten kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 309

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at bebyggelsen på matr.nr. 1bs Lyngsbæk By, Dråby og 1ks Lyngsbækgård Hgd., Dråby skal udformes som et fritliggende beboelseshus til en familie og må ikke i form og farve virke særligt påtrængende

-at tageantallet må ikke overstige en fuld etage og tagetage.

-at dødt hegn må kun opsættes mod Lyngsbækvejen, og må ikke være højere end 1 meter

-at bebyggelsen skal placeres omtrent som vist på udstykningsplanen og forsynes med stråtag

Påtaleret: Hovedparcelejeren og Danmarks Naturfredningsforening

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 310

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at matr.nr. 1kh Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må yderligere udstykkes

-at bebyggelsen udformes som et fritliggende beboelseshus for en familie. Det må ikke i form eller farve virke unødigt påtrængende. Etageantallet må ikke overstige en fuld etage, underetage mod faldende terræn og tagetage.

-at eventuelle hegn skal i almindelighed være naturlige hegn som diger af jord, græstørv, tang eller sten, grøfter eller vidiehegn. Mur, plankeværk eller trådhegn skal langs vejen anbringes i mindst en meters afstand fra denne, og hegnets højde må her ikke overstige 1,25 meter.

-at beplantningen langs grundens sydskel ikke må markere grundgrænsen skarpt, men formes således at højere og lavere beplantning, eventuelt ubeplantede partier veksler.

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren (matr.nr. 1c).

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 311

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at bebyggelsen på matr.nr. 1ky Lyngsbækgård Hgd., Dråby skal udformes som

et fritliggende beboelseshus til en familie og må ikke i form og farve virke særligt påtrængende.

-at etageantallet må ikke overstige en fuld etage og tagetage.

-at dødt hegn mod Lyngsbækvejen ikke må være højere end 1 meter

-at bebyggelsen skal placeres omtrent som vist på udstykningsplanen

Påtaleret: Hovedparcelejeren og Danmarks Naturfredningsforening


Servitut nr. 312

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at bebyggelsen på matr.nr. 1kz Lyngsbækgård Hgd., Dråby skal udformes som et fritliggende beboelseshus til en familie og må ikke i form og farve virke særligt påtrængende.

-at etageantallet må ikke overstige en fuld etage og tagetage.

-at dødt hegn mod Lyngsbækvejen ikke må være højere end 1 meter

-at bebyggelsen skal placeres omtrent som vist på udstykningsplanen

Påtaleret: Hovedparcelejeren og Danmarks Naturfredningsforening

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 313

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at der på matr.nr. 2o Lyngsbæk By, Dråby kun må opføres en bygning med tilhørende udhus, hvori ejeren er berettiget til at indrette tømrerværksted. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

-at ingen bygning på parcellen må indrettes til stald eller lignende, kreaturhold, svinehold, erhvervsmæssigt hønsehold, restaurations- eller forlystelseslokale eller anden benyttelse, som kan medføre ulempe for de omboende særlig med hensyn til røg, larm eller ilde lugt

-at der på ejendommen ikke må drives forretning, bortset fra tømrervirksomhed. Ved ejendommens salg må der fortsat drives tilsvarende virksomhed, der ikke ved udseende og drift kan være til gene for kvarteret. Parcellen må¨heller ikke benytte til losseplads eller oplagsplads

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 2a Lyngsbæk By, Dråby og Danmarks Naturfredningsforenin

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 296 (Randers Amts sommerhusdeklaration)

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at der på parcellerne kun må opføres sommerhuse

-at der på hver parcel kun må opføres 1 sommerhus, dog kan det tillades at der opføres flere, hvis det er muligt at udstykke ejendommen

-at mindste grundstørrelsen er 1200 m² (i områder uden kloak eller uden vandværksvand dog 2500 m²). I områder på mindst 1 ha. Hvor udstykning sker efter en samlet plan vil grundstørrelsen kunne nedsættes til 800 m², hvoraf indtil 300 m² kan henlægges til et samlet fællesareal for beboerne

-at vandforsynings- og afløbsforhold skal godkende

-at vejene skal henlægges på en hensigtsmæssig måde med en bredde på minimum 10 meter. Udlægsbredden kan tillades nedsat til 6 meter for korte, blinde veje

-at bebyggelsen skal placeres mindst 5 meter fra naboskel og mindst 10 meter fra vejmidte, enkelte garage og udhuse kan på nærmere angivne vilkår placeres i indtil 1,5 meters afstand fra skellet

-at ingen bebyggelse må lægges på en klit- eller bakketop eller så nær ved en sådan at mere en bygningens tag og skorsten rager op over toppen

-at ejendommens udnyttelsesgrad ikke må overstige 1/15

-at ingen bygning må opføres med en facadehøjde på mere end 3 meter

-at byggeri skal godkendes af bygningsmyndigheden inden byggeriet påbegyndes

-at eventuelle særligt lyste fredningsbestemmelser skal overholdes

Påtaleret: Bygningsmyndigheden

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen


Servitut nr. 315

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på hver parcel kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker Thorup

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 2a Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 316 (Randers Amts sommerhusdeklaration)

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at der på parcellerne kun må opføres sommerhuse

-at der på hver parcel kun må opføres 1 sommerhus, dog kan det tillades at der opføres flere, hvis det er muligt at udstykke ejendommen

-at mindste grundstørrelsen er 1200 m² (i områder uden kloak eller uden vandværksvand dog 2500 m²). I områder på mindst 1 ha. Hvor udstykning sker efter en samlet plan vil grundstørrelsen kunne nedsættes til 800 m², hvoraf indtil 300 m² kan henlægges til et samlet fællesareal for beboerne

-at vandforsynings- og afløbsforhold skal godkende

-at vejene skal henlægges på en hensigtsmæssig måde med en bredde på minimum 10 meter. Udlægsbredden kan tillades nedsat til 6 meter for korte, blinde veje

-at bebyggelsen skal placeres mindst 5 meter fra naboskel og mindst 10 meter fra vejmidte, enkelte garage og udhuse kan på nærmere angivne vilkår placeres i indtil 1,5 meters afstand fra skellet

-at ingen bebyggelse må lægges på en klit- eller bakketop eller så nær ved en sådan at mere en bygningens tag og skorsten rager op over toppen

-at ejendommens udnyttelsesgrad ikke må overstige 1/15

-at ingen bygning må opføres med en facadehøjde på mere end 3 meter

-at byggeri skal godkendes af bygningsmyndigheden inden byggeriet påbegyndes

-at eventuelle særligt lyste fredningsbestemmelser skal overholdes

Påtaleret: Bygningsmyndigheden

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen


Servitut nr. 317

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 2bd Lyngsbæk By, Dråby kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end to familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker Thorup

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 2a Lyngsbæk By, Dråby

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 318 (Randers Amts sommerhusdeklaration)

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at der på parcellerne kun må opføres sommerhuse

-at der på hver parcel kun må opføres 1 sommerhus, dog kan det tillades at der opføres flere, hvis det er muligt at udstykke ejendommen

-at mindste grundstørrelsen er 1200 m² (i områder uden kloak eller uden vandværksvand dog 2500 m²). I områder på mindst 1 ha. Hvor udstykning sker efter en samlet plan vil grundstørrelsen kunne nedsættes til 800 m², hvoraf indtil 300 m² kan henlægges til et samlet fællesareal for beboerne

-at vandforsynings- og afløbsforhold skal godkende

-at vejene skal henlægges på en hensigtsmæssig måde med en bredde på minimum 10 meter. Udlægsbredden kan tillades nedsat til 6 meter for korte, blinde veje

-at bebyggelsen skal placeres mindst 5 meter fra naboskel og mindst 10 meter fra vejmidte, enkelte garage og udhuse kan på nærmere angivne vilkår placeres i indtil 1,5 meters afstand fra skellet

-at ingen bebyggelse må lægges på en klit- eller bakketop eller så nær ved en sådan at mere en bygningens tag og skorsten rager op over toppen

-at ejendommens udnyttelsesgrad ikke må overstige 1/15

-at ingen bygning må opføres med en facadehøjde på mere end 3 meter

-at byggeri skal godkendes af bygningsmyndigheden inden byggeriet påbegyndes

-at eventuelle særligt lyste fredningsbestemmelser skal overholdes

Påtaleret: Bygningsmyndigheden

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen


Servitut nr. 319

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at der på hver parcel kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

-at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker Thorup

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 2a Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 320 (Randers Amts sommerhusdeklaration)

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at der på parcellerne kun må opføres sommerhuse

-at der på hver parcel kun må opføres 1 sommerhus, dog kan det tillades at der opføres flere, hvis det er muligt at udstykke ejendommen

-at mindste grundstørrelsen er 1200 m² (i områder uden kloak eller uden vandværksvand dog 2500 m²). I områder på mindst 1 ha. Hvor udstykning sker efter en samlet plan vil grundstørrelsen kunne nedsættes til 800 m², hvoraf indtil 300 m² kan henlægges til et samlet fællesareal for beboerne

-at vandforsynings- og afløbsforhold skal godkende

-at vejene skal henlægges på en hensigtsmæssig måde med en bredde på minimum 10 meter. Udlægsbredden kan tillades nedsat til 6 meter for korte, blinde veje

-at bebyggelsen skal placeres mindst 5 meter fra naboskel og mindst 10 meter fra vejmidte, enkelte garage og udhuse kan på nærmere angivne vilkår placeres i indtil 1,5 meters afstand fra skellet

-at ingen bebyggelse må lægges på en klit- eller bakketop eller så nær ved en sådan at mere en bygningens tag og skorsten rager op over toppen

-at ejendommens udnyttelsesgrad ikke må overstige 1/15

-at ingen bygning må opføres med en facadehøjde på mere end 3 meter

-at byggeri skal godkendes af bygningsmyndigheden inden byggeriet påbegyndes

-at eventuelle særligt lyste fredningsbestemmelser skal overholdes

Påtaleret: Bygningsmyndigheden

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen


Servitut nr. 321

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at der på hver parcel kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en

etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

-at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker Thorup

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 2a Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 322

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 2ba Lyngsbæk By, Dråby kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker Thorup

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 2a Lyngsbæk By, Dråby

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 323 (Randers Amts sommerhusdeklaration)

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at der på parcellerne kun må opføres sommerhuse

-at der på hver parcel kun må opføres 1 sommerhus, dog kan det tillades at der opføres flere, hvis det er muligt at udstykke ejendommen

-at mindste grundstørrelsen er 1200 m² (i områder uden kloak eller uden vandværksvand dog 2500 m²). I områder på mindst 1 ha. Hvor udstykning sker efter en samlet plan vil grundstørrelsen kunne nedsættes til 800 m², hvoraf indtil 300 m² kan henlægges til et samlet fællesareal for beboerne

-at vandforsynings- og afløbsforhold skal godkende

-at vejene skal henlægges på en hensigtsmæssig måde med en bredde på minimum 10 meter. Udlægsbredden kan tillades nedsat til 6 meter for korte, blinde veje

-at bebyggelsen skal placeres mindst 5 meter fra naboskel og mindst 10 meter fra vejmidte, enkelte garage og udhuse kan på nærmere angivne vilkår placeres i indtil 2,5 meters afstand fra skellet

-at ingen bebyggelse må lægges på en klit- eller bakketop eller så nær ved en sådan at mere en bygningens tag og skorsten rager op over toppen

-at ejendommens udnyttelsesgrad ikke må overstige 0,10

-at ingen bygning må opføres med en facadehøjde på mere end 3 meter, og ingen bygning må opføres med mere end en etage med udnyttet tagetage, og taghældningen må ikke overstige 55°

-at byggeri skal godkendes af bygningsmyndigheden inden byggeriet påbegyndes

-at eventuelle særligt lyste fredningsbestemmelser skal overholdes

Påtaleret: Bygningsmyndigheden

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen


Servitut nr. 324 (Randers Amts sommerhusdeklaration)

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at der på parcellerne kun må opføres sommerhuse

-at der på hver parcel kun må opføres 1 sommerhus, dog kan det tillades at der opføres flere, hvis det er muligt at udstykke ejendommen

-at mindste grundstørrelsen er 1200 m² (i områder uden kloak eller uden vandværksvand dog 2500 m²). I områder på mindst 1 ha. Hvor udstykning sker efter en samlet plan vil grundstørrelsen kunne nedsættes til 800 m², hvoraf indtil 300 m² kan henlægges til et samlet fællesareal for beboerne

-at vandforsynings- og afløbsforhold skal godkende

-at vejene skal henlægges på en hensigtsmæssig måde med en bredde på minimum 10 meter. Udlægsbredden kan tillades nedsat til 6 meter for korte, blinde veje

-at bebyggelsen skal placeres mindst 5 meter fra naboskel og mindst 10 meter fra vejmidte, enkelte garage og udhuse kan på nærmere angivne vilkår placeres i indtil 2,5 meters afstand fra skellet

-at ingen bebyggelse må lægges på en klit- eller bakketop eller så nær ved en sådan at mere en bygningens tag og skorsten rager op over toppen

-at ejendommens udnyttelsesgrad ikke må overstige 0,10

-at ingen bygning må opføres med en facadehøjde på mere end 3 meter, og ingen bygning må opføres med mere end en etage med udnyttet tagetage, og taghældningen må ikke overstige 55°

-at byggeri skal godkendes af bygningsmyndigheden inden byggeriet påbegyndes

-at eventuelle særligt lyste fredningsbestemmelser skal overholdes

Påtaleret: Bygningsmyndigheden

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen


Servitut nr. 325 (Randers Amts sommerhusdeklaration)

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at der på parcellerne kun må opføres sommerhuse

-at der på hver parcel kun må opføres 1 sommerhus, dog kan det tillades at der opføres flere, hvis det er muligt at udstykke ejendommen

-at mindste grundstørrelsen er 1200 m² (i områder uden kloak eller uden vandværksvand dog 2500 m²). I områder på mindst 1 ha. Hvor udstykning sker efter en samlet plan vil grundstørrelsen kunne nedsættes til 800 m², hvoraf indtil 300 m² kan henlægges til et samlet fællesareal for beboerne

-at vandforsynings- og afløbsforhold skal godkende

-at vejene skal henlægges på en hensigtsmæssig måde med en bredde på minimum 10 meter. Udlægsbredden kan tillades nedsat til 6 meter for korte, blinde veje

-at bebyggelsen skal placeres mindst 5 meter fra naboskel og mindst 10 meter fra vejmidte, enkelte garage og udhuse kan på nærmere angivne vilkår placeres i indtil 2,5 meters afstand fra skellet

-at ingen bebyggelse må lægges på en klit- eller bakketop eller så nær ved en sådan at mere en bygningens tag og skorsten rager op over toppen

-at ejendommens udnyttelsesgrad ikke må overstige 0,10

-at ingen bygning må opføres med en facadehøjde på mere end 3 meter, og ingen bygning må opføres med mere end en etage med udnyttet tagetage, og taghældningen må ikke overstige 55°

-at byggeri skal godkendes af bygningsmyndigheden inden byggeriet påbegyndes

-at eventuelle særligt lyste fredningsbestemmelser skal overholdes

Påtaleret: Bygningsmyndigheden

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen


Servitut nr. 326

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at der på matr.nr. 2bx Lyngsbæk By, Dråby kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser eventuelt med kviste

- tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker Thorup

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 2a Lyngsbæk By, Dråby

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 327

Servitutten indeholder ret for elselskabet Arke (nu NRGI) til at placere kabelanlæg

Påtaleret: NRGI

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 328 (Randers Amts sommerhusdeklaration)

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at der på parcellerne kun må opføres sommerhuse

-at der på hver parcel kun må opføres 1 sommerhus, dog kan det tillades at der opføres flere, hvis det er muligt at udstykke ejendommen

-at mindste grundstørrelsen er 1200 m² (i områder uden kloak eller uden vandværksvand dog 2500 m²). I områder på mindst 1 ha. Hvor udstykning sker efter en samlet plan vil grundstørrelsen kunne nedsættes til 800 m², hvoraf indtil 300 m² kan henlægges til et samlet fællesareal for beboerne

-at vandforsynings- og afløbsforhold skal godkende

-at vejene skal henlægges på en hensigtsmæssig måde med en bredde på minimum 10 meter. Udlægsbredden kan tillades nedsat til 6 meter for korte, blinde veje

-at bebyggelsen skal placeres mindst 5 meter fra naboskel og mindst 10 meter fra vejmidte, enkelte garage og udhuse kan på nærmere angivne vilkår placeres i indtil 1,5 meters afstand fra skellet

-at ingen bebyggelse må lægges på en klit- eller bakketop eller så nær ved en sådan at mere en bygningens tag og skorsten rager op over toppen

-at ejendommens udnyttelsesgrad ikke må overstige 1/15

-at ingen bygning må opføres med en facadehøjde på mere end 3 meter

-at byggeri skal godkendes af bygningsmyndigheden inden byggeriet påbegyndes

-at eventuelle særligt lyste fredningsbestemmelser skal overholdes

Påtaleret: Bygningsmyndigheden

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen


Servitut nr. 329

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at der på hver parcel kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

-at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker Thorup

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 2a Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


330

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at der på parcellerne kun må opføres sommerhuse

-at der på hver parcel kun må opføres 1 sommerhus, dog kan det tillades at der opføres flere, hvis det er muligt at udstykke ejendommen

-at mindste grundstørrelsen er 1200 m² (i områder uden kloak eller uden vandværksvand dog 2500 m²). I områder på mindst 1 ha. Hvor udstykning sker efter en samlet plan vil grundstørrelsen kunne nedsættes til 800 m², hvoraf indtil 300 m² kan henlægges til et samlet fællesareal for beboerne

-at vandforsynings- og afløbsforhold skal godkende

-at vejene skal henlægges på en hensigtsmæssig måde med en bredde på minimum 10 meter. Udlægsbredden kan tillades nedsat til 6 meter for korte, blinde veje

-at bebyggelsen skal placeres mindst 5 meter fra naboskel og mindst 10 meter fra vejmidte, enkelte garage og udhuse kan på nærmere angivne vilkår placeres i indtil 2,5 meters afstand fra skellet

-at ingen bebyggelse må lægges på en klit- eller bakketop eller så nær ved en sådan at mere en bygningens tag og skorsten rager op over toppen

-at ejendommens udnyttelsesgrad ikke må overstige 0,10

-at ingen bygning må opføres med en facadehøjde på mere end 3 meter, og ingen bygning må opføres med mere end en etage med udnyttet tagetage, og taghældningen må ikke overstige 55°

-at byggeri skal godkendes af bygningsmyndigheden inden byggeriet påbegyndes

-at eventuelle særligt lyste fredningsbestemmelser skal overholdes

-at det er en forudsætning for amtsrådets godkendelse, at bebyggelserne placeres på de enkelte parceller, således at kun bygningernes tag og skorsten rager op over de bakketoppe, der findes på de enkelte parceller

-at bebyggelserne skal placeres indenfor de angivne og godkendte områder for bebyggelsens placering

Påtaleret: Bygningsmyndigheden

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen


Servitut nr. 331

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at der på hver parcel kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

-at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker og Nilie Thorup

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 2a Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 332

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på hver parcel kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker Thorup

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 2a Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 333

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på hver parcel kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og

garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker Thorup

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 2a Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 334

Servitutten indeholder fredningsbestemmelser for Mols Bjerge Nordlige del. Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet, men alene arealerne vest og syd herfor

Påtaleret: Fredningsnævnet

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 335

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på hver parcel kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker Thorup

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1k og 2a Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 336 (Ebeltoft kommunes sommerhusdeklaration)

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at terrænregulering, bortset fra fornøden planering af byggeplads ikke må finde sted

-at intet byggearbejde må påbegyndes inden afsætningen er godkendt af bygningsmyndigheden, og -at der for veje hvor der ikke er fastsat særlige byggelinier skal bebyggelsen være fjernet mindst 10 meter fra vejens midte.

-at der i forbindelse med opførelse af sommerhus skal etableres parkeringsplads for mindst 2 biler

at bruttoetagearealet af hver enkelt sommerbolig ikke må være mindre end 30 m², og det bebyggede areal af evt. udhus/garage ikke må overstige 2/3 af det bebyggede areal for boligen

-at bebyggelsens ydre bygningsdele, herunder tag, skal fremtræde i farver, der er dannet af hvid, sort eller jordfarverne okker, terra de siena, umbra, engelskrødt, dodenkop eller disse sidste farvers blanding med hvidt eller sort.

Påtaleret: Bygningsmyndigheden

Servitutten kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 337

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på hver parcel kun må opføres en bygning med tilhørende udhus og garage. Bygningen, der ikke må være til mere end en familie, må kun være på en etage med rejst tag. I loftsetagen må indrettes værelser, eventuelt med kviste

at tegninger til eventuel bygning skal godkendes af Anker Thorup

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 2a Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 338 (Vedrører strandlodder)

Servitutten indeholder bestemmelser om at ejerne af matr.nr. 1ai Lyngsbæk By, Dråby har baderet på matr.nr. 1p (nu 1gl) smst.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr 1ai Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 339

Servitutten indeholder bestemmelser om

at ejerne af matr.nr. 1ak Lyngsbæk By, Dråby har ret til at færdes på den vestlige del af strandgrunden matr.nr. 1p (nu 1gl) smst.

at ejerne har ret til at færdes ad en 0,80 meter bred sti langs det vestlige skel af matr.nr. 1p

at ejerne har ret til at beplante skråningen på matr.nr. 1p indtil 3 metter fra skellet mod matr.nr. 1ak.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr 1ak Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 340

Servitutten indeholder bestemmelser om

at udstykning af matr.nr. 1hp og 1hs Lyngsbækgård Hgd., Dråby kun må ske med Naturfredningsforeningen og hovedparcelejerens tilladelse

-at der ikke på parcellen må findes virksomhed, der ved røg, støj eller lugt er til gene for de omboende, og at bebyggelse til forretning kun tillades bestemte steder

-at der ikke må opsættes beboelsesvogne på parcellen i længere tid end 3 måneder, ikke må opstilles telte til andre end parcelejeren og der ikke må opsættes ældre huse på ejendommen der ikke i forvejen er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejeren.

-at ny bebyggelse ikke må påbegyndes og opstilling af badehuse ikke må finde sted før tegninger hertil, med angivelse af placering, materiale, farve, hegn m.m er godkendt af naturfredningsforeningen og hovedparcelejere

-at døde hegn skal holdes 1 meter fra vejgrænsen og grundene skal holdes rydelige og i ordentlig stand

-at der på parcellen kun må opføres beboelsesbygning med en fuld etage og tagetage smat fornødent udhus

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren (matr.nr. 1z).

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 341

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 1gh og 1hp Lyngsbækgård Hgd., Dråby aldrig må opføres mere end et sommerhus eller helårshus med tilhørende udhuse, garager og lignende

Påtaleret: Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 342

Servitutten indeholder bestemmelser om færdselsret for ejerne af matr.nr. 2u

Lyngsbæk By, Dråby ad en 6 meter bred vej på matr.nr. 2a smst.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr 2u Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 343

Servitutten indeholder bestemmelser om ret til kørende og gående færdsel for ejerne af matr.nr. 2ds Lyngsbæk By, Dråby ad en 4 meter bred vej på matr.nr. 2di smst.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr 2u Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 344

Servitutten indeholder bestemmelser om ret til fri og uhindret færdsel for ejerne af matr.nr. 2ei Lyngsbæk By, Dråby ad et færdselsareal på matr.nr. 2eh smst. mod at deltage i vejens vedligeholdelse

Påtaleret: Ejeren af matr.nr 2ei og 2eh Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 345

Servitutten indeholder bestemmelser om

ret til kørende og gående færdsel for ejerne af matr.nr. 2co Lyngsbæk By, Dråby ad et færdselsareal på matr.nr. 2cr smst.

ret til at opføre et skur til affaldsspande på færdselsarealer

ret til 3 parkeringspladser på færdselsarealet

pligt til at vedligeholde færdselsarelet

Påtaleret: Ejeren af matr.nr 2co Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 346

Servitutten indeholder bestemmelser om vejret for ejerne af matr.nr. 2cs og 2cp Lyngsbæk By, Dråby ad koteletben fra matr.nr. 2cq’s sydvestlige hjørne til offentlig vej mod at deltage i vejens vedligeholdelse

Påtaleret: Ejeren af matr.nr 2cs, 2cp og 2cq Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 347

Servitutten indeholder bestemmelser om

forkøbsret for Jørn Lading Udsen og Winnie Udsen og/eller Michael Lading Udsen forkøbsret til matr.nr. 1gt Lyngsbæk By, Dråby

at sålænge Jørn Lading Udsen og Winnie Udsen beboer ejendommen matr.nr. 1z smst. har disse uhindretadgang over gårdspladsen, samt ret til at benytte 1 garage på ejendommen matr.nr. 1gt

Påtaleret: Jørn Lading Udsen og Winnie Udsen og/eller Michael Lading Udsen

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen


Servitut nr. 348

Servitutten indeholder bestemmelser om forkøbsret for Christopher Neil Anker-Petersen forkøbsret til matr.nr. 1nd Lyngsbækgård Hgd., Dråby i en periode på 35 år regnet fra 01.01.1997 samt bestemmelser om færdselsret og bebyggelse på matr.nr. 1nd. Forkøbsretten kan alene gøres gældende sålænge Christopher Neil Anker-Petersen er ejer af Nørrehald. Såfremt Nørrehald overdrages til Lone Anker-Petersen indtræder hun i samme rettigheder som Christopher Neil Anker-Petersen

Påtaleret: Christopher Neil Anker-Petersen eller Lone Anker-Petersen

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen


Servitut nr. 349

Servitutten indeholder bestemmelser om ret til kørende og gående færdsel for ejerne af matr.nr. 2du Lyngsbæk By, Dråby ad et færdselsareal på matr.nr. 2de smst.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr 2du Lyngsbæk By, Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 350

Servitutten indeholder bestemmelser om, på nærmere angivne vilkår, ret til råden over 4 parkeringspladser på Kystvejen for ejeren af matr.nr. 1v Lyngsbæk By, Dråby

Påtaleret: Vejbestyrelsen

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 351

Servitutten indeholder bestemmelser om forkøbsret for Sine Marie Primdahl Rahbek, Jon Alexander Uhre Rahbek og Peter Bo Rahbek til matr.nr. 1ax Lyngsbæk By, Dråby

Påtaleret: Sine Marie Primdahl Rahbek, Jon Alexander Uhre Rahbek og Peter Bo Rahbek

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen


Servitut nr. 352

Servitutten indeholder bestemmelser om et byggeretligt skel på matr.nr. 2ah Lyngsbæk By, Dråby for matr.nr. 2r smst., der sikrer at bebyggelse på matr.nr. 2ah placeres således at det respekterer de gældende regler for fællesafstand mellem bebyggelse på 2 grunde.

Påtaleret: Bygningsmyndigheden, Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 353

Servitutten indeholder bestemmelser om betingelser om fjernelse af garage og hegnsmure uden omkostninger for vejbestyrelsen fastsat i forbindelse med meddelelse af dispensation fra vejbyggelinie.

Påtaleret: Vejbestyrelsen, Syddjurs kommune

Servitutten kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 354

Servitutten indeholder bestemmelser om færdselsret for ejerne af matr.nr. 1li og 1ln Lyngsbækgård Hgd., Dråby ad en 2 meter bred sti på matr.nr. 1lk og 1ll smst. og færdselsret for 1lh og 1ln Lyngsbækgård Hgd., Dråby ad en 2 meter bred sti på matr.nr. 1lo og 1lp smst. Beliggenhed af sti er ændret på matr.nr. 1lo og 1lp ved påtegning tinglyst den 26. august 2005

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1li, 1ln og 1lh Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 355

Servitutten indeholder bestemmelser om

-at udstykning af matr.nr. 1dæ Lyngsbækgård Hgd., Dråby kun må ske med Naturfredningsforeningen og hovedparcelejerens tilladelse

-at der ikke på parcellen må findes virksomhed, der ved røg, støj eller lugt er til gene for de omboende, og at bebyggelse til forretning kun tillades bestemte steder

-at der ikke må opsættes beboelsesvogne på parcellen i længere tid end 3 måneder, ikke må opstilles telte til andre end parcelejeren og der ikke må opsættes ældre huse på ejendommen der ikke i forvejen er godkendt af Naturfredningsforeningen og hovedparcelejeren.

-at ny bebyggelse ikke må påbegyndes og opstilling af badehuse ikke må finde sted før tegninger hertil, med angivelse af placering, materiale, farve, hegn m.m er godkendt af naturfredningsforeningen og hovedparcelejere

-at døde hegn skal holdes 1 meter fra vejgrænsen og grundene skal holdes rydelige og i ordentlig stand

-at bebyggelsen skal holdes 10 meter fra midten af Aarhus – Ebeltoft vejen

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og hovedparcelejeren.

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 356

Servitutten indeholder bestemmelser om et byggeretligt skel på matr.nr. 1en Lyngsbækgård Hgd., Dråby for matr.nr. 1gd smst., der sikrer at bebyggelse på matr.nr. 1en placeres således at det respekterer de gældende regler for fællesafstand mellem bebyggelse på 2 grunde.

Påtaleret: Bygningsmyndigheden, Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 357

Servitutten indeholder fredningsbestemmelser for Mols Bjerge Nordlige del. Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet, men alene arealerne vest og syd herfor

Påtaleret: Fredningsnævnet

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 358

Servitutten findes ikke i akten. Af bemærkningsfeltet i tingbogen kan udledes at servitutten omhandler bopælsret for Richard Emanuel Nielsen

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 359

Servitutten indeholder bestemmelser til sikring af kloakanlæg om

at det skal tåles at ledningerne og brøndene anlægges på ejendommene

at anlægget skal henligge uforstyrret, og der skal gives adgang til eftersyn og rensning, samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder

at der ikke indenfor et areal på 2 meter målt fra midte af ledning må der ikke plantes træer og buske med dybtgående rødder, etableres faste anlæg, herunder bebyggelse og iværksætte noget som kan være til hinder for sikring af ovennævnte formål.

at der må tåles de ulemper der forbundet med oprensning-, eftersyn eller reparationsarbejder.

Påtaleret: Syddjurs Spildevand A/S

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 360

Servitutten indeholder bestemmelser om færdselsret for ejerne af matr.nr. 1v Lyngsbækgård Hgd., Dråby ad et færdselsareal på matr.nr. 1x smst.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1v og 1x Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 361

Servitutten indeholder bestemmelser om et byggeretligt skel på matr.nr. 1lv Lyngsbækgård Hgd., Dråby for matr.nr. 1lu smst., der sikrer at bebyggelse på matr.nr. 1lu placeres således at det respekterer de gældende regler for fællesafstand mellem bebyggelse på 2 grunde.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1lu

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 362

Servitutten indeholder bestemmelser om tinglysning af pant og salg af ejendommen matr.nr. 2dø Lyngsbæk By, Dråby

Påtaleret: Ringkøbing Landbobank A/S

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 363

Servitutten indeholder bestemmelser om tinglysning af pant og salg af ejendommen matr.nr. 1ev Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Påtaleret: Karin Fischer Jensen

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 364

Servitutten indeholder bestemmelser om samejeovernskomst for ejerne af

matr.nr. 1cu Lyngsbæk By, Dråby.

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 1cu

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 365

Servitutten indeholder bestemmelser til sikring af kloakanlæg om

at det skal tåles at ledningerne og brøndene anlægges på ejendommene

at anlægget skal henligge uforstyrret, og der skal gives adgang til eftersyn og rensning, samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder

at der ikke indenfor et areal på 2 meter målt fra midte af ledning må der ikke plantes træer og buske med dybtgående rødder, etableres faste anlæg, herunder bebyggelse og iværksætte noget som kan være til hinder for sikring af ovennævnte formål.

at der må tåles de ulemper der forbundet med oprensning-, eftersyn eller reparationsarbejder.

Påtaleret: Syddjurs Spildevand A/S

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 366

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på en del af matr.nr. 1kn Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke findes ny bebyggelse, beplantninger eller uhæmmet vækst, der vil skygge og dermed kan blive til ulempe for matr.nr. 1gq smst. ved indskrænkning i udsigtsforhold mod vandsiden

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 1gq

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 367

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på matr.nr. 1ci Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke forefindes noget af nogen art, herunder bygninger skorstene, flagstænger, beplantning mv. med en højde, der overstiger kote 14,50 i DVR90.

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 1bg og 1bs

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 368

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på en del af matr.nr. 2n Lyngsbæk By, Dråby ikke må forefindes byggere, herunder også udhuse, skure, carporte, flagstang mv.

at beplantning indenfor området ikke må have en højde der overstiger 2 meter fra naturligt terræn

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 1ba

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 369

Servitutten indeholder bestemmelser om færdselsret for ejerne af matr.nr. 1bs Lyngsbækgård Hgd., Dråby ad et færdselsareal på matr.nr. 1bg smst.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1bs Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 370

Servitutten indeholder bestemmelser om

at matr.nr. 1ba Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må benyttes til nogen form for forretningsmæssig virksomhed, eller virksomhed der medfører røg, støj eller ilde lugt til ulempe for de omboende

at fældning af den bestående beplantning skal godkendes af Egil Fischer

at der på parcellen kun må opføres en selvstændig ejendom til beboelse med de fornødne udhuse, alt i en etage og tegninger til huset, dets beliggenhed, materiale og hegn skal godkendes af Naturfredningsforeningen og Egil Fischer forinden arbejdet påbegyndes. Tagdækning med tegl eller strå er tilladt, mens andre tagdækningsmaterialer kan nægtes..

Påtaleret: Egil Fischer

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 371

Servitutten indeholder bestemmelser om

at beplantning på parcellerne der grænser til sydskellet af matr.nr. 1fq Lyngsbækgård Hgd., Dråby kan kræves fældet eller kappet, f.s.v. den når op over skræntens overflade, af ejeren af matr.nr 1fq

at bebyggelsen skal godkendes af Egil Fischer

Påtaleret: Ejeren af matr.nr 1fq

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 372

Servitutten indeholder bestemmelser om ret til vand fra vandværksanlæg på matr.nr. 3q Lyngsbæk By, Dråby beliggende udenfor området. Burde ikke være lyst på matr.nr. 8a Lyngsbæk By, Dråby.


Servitut nr. 373 (Vedrører strandlodder)

Servitutten indeholder bestemmelser om at ejerne af matr.nr. 1lc Lyngsbækgård Hgd., Dråby har ret til ophold på og badning fra den til matr.nr. 1u (nu 1nh) smst. hørende strandlod.


Servitut nr. 374

Servitutten indeholder bestemmelser om

at etageantallet af bebyggelsen på matr.nr. 1lm Lyngsbækgård Hgd., Dråby ikke må overstige en fuld etage, Tagetage med kælder mod faldende terræn, og gesimsen eller tagskægget må ikke ligge mere end 3 meter over det højeste punkt af det naturlige terræn omkring huset.

at bebyggelsen skal udformes som et hus til en familie, og må ikke i form eller farve på unødig måde virker særligt påtrængende i landskabet

Påtaleret: Danmarks Naturfredningsforening og Hovedparcelejeren

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 375

Servitutten indeholder bestemmelser om færdselsret for ejerne af matr.nr. 1li og

1ln Lyngsbækgård Hgd., Dråby ad en 2 meter bred sti på matr.nr. 01ll smst.

Påtaleret: Ejeren af matr.nr. 1li og 1ln Lyngsbækgård Hgd., Dråby

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 376

Servitutten indeholder bestemmelser om en livsvarig benyttelsesret for Elly Blach Hansen på ejendommen matr.nr. 1m Strandkær, Agri

Påtaleret: Elly Blach Hansen

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 377

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der fra ejendommen matr.nr. 1v Lyngsbæk By, Dråby må drivers restauration mv.

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 1i og 1bd

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 378

Servitutten indeholder bestemmelser om

at pladsen foran genbo ejendommen matr.nr. 1i og 1bd Lyngsbæk By, Dråby skal til enhver tid holdes ren for alt affald, såsom flasker, papir, og andet der hidrører fra købmandsforretningen eller parkerede biler.

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 1i og 1bd

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 379

Servitutten indeholder bestemmelser om samejeovernskomst for ejerne af matr.nr. 1is Lyngsbækgård Hgd., Dråby.

Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 1i

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 380

Servitutten indeholder bestemmelser om

at der på ejendommene matr.nr. 1dr og 1ds Lyngsbækgård Hgd., Dråby aldrig må opføres mere end et sommerhus eller helårshus med tilhørende udhuse og garager og lignende

Påtaleret: Syddjurs kommune

Servituttens bestemmelser kan aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 381

Servitutten findes ikke i akten. Af bemærkningsfeltet i den scannede tingbog fra 1927-2000 kan udledes at servitutten omhandler byggelinier i forhold til tidligere amtsvej 521 (Kystvejen og Hovedgaden).

Servitutten er muligvis aflyst i sin helhed i forbindelse med tinglysning af nye byggelinier den 30. august 2005 og i den forbindelse udtaget af akten, men er ikke blevet aflyst på denne ejendom, da servitutten på denne ejendom i forbindelse med digitaliseringen af tingbogen i 2000 ikke har fået tilknyttet det korrekte dagbogs nr.

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 382

Servitutten findes ikke i akten. Af bemærkningsfeltet i den scannede tingbog fra 1927-2000 kan udledes at servitutten omhandler byggelinier i forhold til tidligere amtsvej 521 (Kystvejen og Hovedgaden).

Servitutten er muligvis aflyst i sin helhed i forbindelse med tinglysning af nye byggelinier den 30. august 2005 og i den forbindelse udtaget af akten, men er ikke blevet aflyst på disse ejendom, da servitutten på denne ejendom i forbindelse med digitaliseringen af tingbogen i 2000 ikke har fået tilknyttet det korrekte dagbogs nr. En del af ejendommene grænser ikke til vejen, hvorfor det må formodes at servitutten fejlagtigt er overført til disse i forbindelse med udstykning

Servituttens bestemmelser kan ikke aflyses ved bestemmelse i lokalplanen.


Servitut nr. 383

Servitutten findes ikke i akten.


Servitut nr. 384

Servitutten vedrører arealer beliggende i Handrup By, Dråby. Servitutten burde således ikke være lyst på ejendommen,